vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 25.12.1995 Cuma Sayı: 22504 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 35 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:  
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:28
   
       488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanun'un 9 uncu madesi ile değiştirilen ve 01.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 

        " Her takvim (yıl başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükümüne yer verilmiştir. 

        Bakanlığımızca 1995 yılı için yeniden değerleme oranı % 99,5 olarak tespit edilmiş ve 245 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

        Buna göre, 488 sayılı Kanun'un mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 26 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen  maktu vergilerin (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (%99,5) tatbiki suretiyle 01.01.1996 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. 

        Tebliğ olunur. 

                               (1) SAYILI TABLO 
                         DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR 
  
I - Akitlerle ilgili kağıtlar
     1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
a) Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (147.400 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre   
kira bedeli üzerinden) 
(Binde 1,2)   
 
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım   
satımı mukavelenameleri 
(47.800 TL.)
     2. Teklifnameler (47.800 TL.)
     3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket   
mukavelenameleri
İlk 100 milyon lira için  (Binde 12)
Sonra gelen 100 milyon lira için (Binde 9)
200 milyon liranın yukarısı için (Binde 6)
(Vergi miktarı 1.015.525.200 lirayı aşamaz.)
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan
meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve
azami had yeniden nazara alınır.
     4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (147.400 TL.)
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım   
satımı ile ilgili rehin senetleri 
(47.800 TL.)
     5. Tahkimnameler ve sulhnameler
a) Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler  (403.300 TL.)
     6. Fesihnameler
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı   
ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler 
(Binde 1,2)
b) Diğerleri (147.400 TL.)
II. Kararlar ve mazbatalar
     1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla   
      ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam   
      ve kararlarla hakem kararları
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b)Belli parayı ihtiva etmeyenler  (376.000 TL.)
     2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya   
olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca   
verilen her türlü ihale kararları 
(Binde 3,6)   
 
III - Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
     1. Ticari ve mütedavil senetler
a) (2367 sayılı Kanun'un 1 inci maddesiyle değişen   
bent) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine   
benzeyen senetler (Çekler hariç) 
(Binde 6)   
 
b) Emtia senetleri
   1. Resepise (Makbuz senedi)  (147.400 TL.)
   2. Varant (Rehin senedi)  (85.900 TL.)
   3. İyda senedi  (25.500 TL.)
   4. Taşıma senedi  ( 7.300 TL.)
c) Konşimentolar  (85.900 TL.)
d) Deniz ödüncü senedi  (Binde 6)
e) İpotekli borç senedi, irat senedi  (Binde 6)
      2. Ticari belgeler
a) (3239 sayılı Kanun'un 140 ıncı maddesiyle   
bent kaldırılmıştır.)
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 3,6)
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (147.400 TL.)
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi   
dairelere ve bankalara ibraz edilenler)
   1. Bilançolar (301.400 TL.)
   2. Kar ve zarar cetvelleri (147.400 TL.)
   3. İşletme hesabı hulasaları  (147.400 TL.)
e) Barnameler (20.500 TL.)
f) Tasdikli manifesto nüshaları (72.800 TL.)
g) Ordinolar (11.500 TL.)
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale,   
tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri 
(11.500 TL.)
IV - Makbuzlar ve diğer kağıtlar
     1. Makbuzlar (İbra senetleri ile kabzı mutazammın imza   
      ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil)   
                  (3239 sayılı Kanun'un 140 ıncı maddesiyle   
   a,b,c,d,e,f, fıkraları kaldırılmıştır.)
g) Avans makbuzları  (Binde 6)
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak   
resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve   
resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında   
müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz   
senetlerinin mezkur dairelere ait nüshaları 
(Binde 6) 
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas   
zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah,   
tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun   
hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar   
ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış   
veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve   
havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya   
tediyeyi temin eden kağıtlar 
(Binde 4,8)   
 
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya   
bu mahiyetteki senetler 
(Binde 4,8) 
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara   
ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar 
(Binde 4,8) 
     2. Beyannameler
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının   
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen   
liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için 
(11.500 TL.)   
 
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen   
diğer beyannemeler
   1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri  (72.800 TL.) 
   2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (147.400 TL.) 
   3. Muhtasar beyannameler  (47.800 TL.) 
   4. Diğerleri  (11.500 TL.) 
     3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)  (700 TL.) 
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil)  (11.500 TL.) 
c) 3.000 liradan yukarı olanlar  (20.500 TL.) 
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (9.100) liradan   
fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi   
dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri 
(11.500 TL.) 
5. (3075 sayılı Kanun'un 1 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)