Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 27.12.1996 Cuma Sayı: 22860 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 36 Sahife:
 Maliye Bakanlığından: 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:29
    
            488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanun'un 9 uncu madesi ile değiştirilen ve 01.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,

            "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz."

            hükümüne yer verilmiştir.

            Bakanlığımızca 1996 yılı için yeniden değerleme oranı % 72,8 olarak tespit edilmiş ve 252 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, 488 sayılı Kanun'un mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 28 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.1997 tarihinden itibaren  uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

   Tebliğ olunur.

                               (1) SAYILI TABLO
                         DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR
I - Akitlerle ilgili kağıtlar
     1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
a) Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (254.700 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre  
kira bedeli üzerinden) 
(Binde 1,2)  
 
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım  
satımı mukavelenameleri 
(82.500 TL.)
     2. Teklifnameler (82.500 TL.)
     3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket  
mukavelenameleri
İlk 100 milyon lira için  (Binde 12)
Sonra gelen 100 milyon lira için (Binde 9)
200 milyon liranın yukarısı için (Binde 6)
(Vergi miktarı 1.754.827.500 lirayı aşamaz.)

Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan
meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve
azami had yeniden nazara alınır.

     4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (254.700 TL.)
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım  
satımı ile ilgili rehin senetleri 
(82.500TL.)
     5. Tahkimnameler ve sulhnameler
a) Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler  (696.900TL.)
     6. Fesihnameler
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı  
ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler 
(Binde 1,2)
b) Diğerleri (254.700)
II. Kararlar ve mazbatalar
     1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla  
      ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam  
      ve kararlarla hakem kararları
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b)Belli parayı ihtiva etmeyenler  (649.700 TL.)
     2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya  
olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca  
verilen her türlü ihale kararları 
(Binde 3,6)  
 
III - Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
     1. Ticari ve mütedavil senetler
a) (2367 sayılı Kanun'un 1 inci maddesiyle değişen  
bent) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine  
benzeyen senetler (Çekler hariç) 
(Binde 6)  
 
b) Emtia senetleri
   1. Resepise (Makbuz senedi)  (254.700 TL.)
   2. Varant (Rehin senedi)  (148.400 TL.)
   3. İyda senedi  (44.0000 TL.)
   4. Taşıma senedi  ( 12.600 TL.)
c) Konşimentolar  (148.400 TL.)
d) Deniz ödüncü senedi  (Binde 6)
e) İpotekli borç senedi, irat senedi  (Binde 6)
      2. Ticari belgeler
a) (3239 sayılı Kanun'un 140 ıncı maddesiyle  
bent kaldırılmıştır.)
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 3,6)
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (254.700 TL.)
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi  
dairelere ve bankalara ibraz edilenler)
   1. Bilançolar (520.800 TL.)
   2. Kar ve zarar cetvelleri (254.700 TL.)
   3. İşletme hesabı hulasaları  (254.700 TL.)
e) Barnameler (35.400 TL.)
f) Tasdikli manifesto nüshaları (125.700 TL.)
g) Ordinolar (19.800 TL.)
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale,  
tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri 
(19.800 TL.)
IV - Makbuzlar ve diğer kağıtlar
     1. Makbuzlar (İbra senetleri ile kabzı mutazammın imza  
      ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil)  
                  (3239 sayılı Kanun'un 140 ıncı maddesiyle  
   a,b,c,d,e,f, fıkraları kaldırılmıştır.)
g) Avans makbuzları  (Binde 6)
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak  
resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve  
resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında  
müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz  
senetlerinin mezkur dairelere ait nüshaları 
(Binde 6) 
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas  
zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah,  
tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun  
hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar  
ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış  
veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve  
havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya  
tediyeyi temin eden kağıtlar 
(Binde 4,8)  
 
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya  
bu mahiyetteki senetler 
(Binde 4,8) 
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara  
ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar 
(Binde 4,8) 
     2. Beyannameler
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının  
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen  
liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için 
(19.800 TL.)  
 
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen  
diğer beyannemeler
   1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri  (125.700 TL.) 
   2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (254.700 TL.) 
   3. Muhtasar beyannameler  (82.500 TL.) 
   4. Diğerleri  (19.700 TL.) 
     3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)  (1.200 TL.) 
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil)  (19.800 TL.) 
c) 3.000 liradan yukarı olanlar  (35.400 TL.) 
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (9.100) liradan  
fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi  
dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri 
(19.800 TL.) 
5. (3075 sayılı Kanun'un 1 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)