Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete:16.12.1997 Sayı: 23202 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 37 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:  
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:31
       
         488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 9 uncu madesi ile değiştirilen ve 01.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 30 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında, 

        " Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." 

        hükmüne yer verilmiştir. 

        Bakanlığımızca 1997 yılı için yeniden değerleme oranı % 80,4 olarak tespit edilmiş ve 259 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

        Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 29 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.1998 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. 

        Tebliğ olunur. 

                               (1) SAYILI TABLO  
                         DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR  
I - Akitlerle ilgili kağıtlar
     1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
a) Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (459.400 TL.)
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre    
kira bedeli üzerinden) 
(Binde 1,2)    
 
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım    
satımı mukavelenameleri 
(148.800 TL.)
     2. Teklifnameler (148.800 TL.)
     3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket    
mukavelenameleri
İlk 100 milyon lira için  (Binde 12)
Sonra gelen 100 milyon lira için (Binde 9)
200 milyon liranın yukarısı için (Binde 6)
(Vergi miktarı 1.754.827.500 lirayı aşamaz.)  

Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan  
meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve  
azami had yeniden nazara alınır.

     4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (459.400 TL.)
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım    
satımı ile ilgili rehin senetleri 
(148.800TL.)
     5. Tahkimnameler ve sulhnameler
a) Belli parayı ihtiva edenler  (Binde 6)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler  (1.257.200TL.)
     6. Fesihnameler
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı    
ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler 
(Binde 1,2)
b) Diğerleri (459.400)
II. Kararlar ve mazbatalar
     1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla    
      ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam    
      ve kararlarla hakem kararları
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 6)
b)Belli parayı ihtiva etmeyenler  (1.172.000 TL.)
     2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya    
olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca    
verilen her türlü ihale kararları 
(Binde 3,6)    
 
III - Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
     1. Ticari ve mütedavil senetler
a) (2367 sayılı Kanun'un 1 inci maddesiyle değişen    
bent) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine    
benzeyen senetler (Çekler hariç) 
(Binde 6)    
 
b) Emtia senetleri
   1. Resepise (Makbuz senedi)  (459.400 TL.)
   2. Varant (Rehin senedi)  (267.700 TL.)
   3. İyda senedi  (79.300 TL.)
   4. Taşıma senedi  ( 22.700 TL.)
c) Konşimentolar  (267.700 TL.)
d) Deniz ödüncü senedi  (Binde 6)
e) İpotekli borç senedi, irat senedi  (Binde 6)
      2. Ticari belgeler
a) (3239 sayılı Kanun'un 140 ıncı maddesiyle    
bent kaldırılmıştır.)
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 3,6)
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (459.400 TL.)
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi    
dairelere ve bankalara ibraz edilenler)
   1. Bilançolar (936.500 TL.)
   2. Kar ve zarar cetvelleri (459.400 TL.)
   3. İşletme hesabı hulasaları  (459.400 TL.)
e) Barnameler (63.800 TL.)
f) Tasdikli manifesto nüshaları (226.700 TL.)
g) Ordinolar (35.700 TL.)
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale,    
tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri 
(35.700 TL.)
IV - Makbuzlar ve diğer kağıtlar
     1. Makbuzlar (İbra senetleri ile kabzı mutazammın imza    
      ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil)    
                  (3239 sayılı Kanun'un 140 ıncı maddesiyle    
   a,b,c,d,e,f, fıkraları kaldırılmıştır.)
g) Avans makbuzları  (Binde 6)
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak    
resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve    
resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında    
müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz    
senetlerinin mezkur dairelere ait nüshaları 
(Binde 6) 
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas    
zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah,    
tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun    
hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar    
ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış    
veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve    
havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya    
tediyeyi temin eden kağıtlar 
(Binde 4,8)    
 
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya    
bu mahiyetteki senetler 
(Binde 4,8) 
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara    
ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar 
(Binde 4,8) 
     2. Beyannameler
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının    
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen    
liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için 
(35.700 TL.)    
 
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen    
diğer beyannemeler
   1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri  (226.700 TL.) 
   2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (459.400 TL.) 
   3. Muhtasar beyannameler  (148.800 TL.) 
   4. Diğerleri  (35.700 TL.) 
     3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)  (2.100 TL.) 
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil)  (35.700 TL.) 
c) 3.000 liradan yukarı olanlar  (63.800 TL.) 
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (9.100) liradan    
fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi    
dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri 
(35.700 TL.) 
5. (3075 sayılı Kanun'un 1 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)