Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 32  
Resmi Gazete: 30.04.1998 Perşembe Sayı: 23328 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 38 Sahife:
 Maliye Bakanlığından: 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:32
  
            488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 18. Md.nin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan 31.12 1980 tarihli ve 17207 sayılı resmi gazetede yayımlanan 16 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine ekli listeye "9- ANANONİM ŞİRKETLER" maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda sozü edilen kuruluşlar eklenmiştir 
     
  • 10 - 5422 sayılı kurumlar vergisi kanununa tabi diğer mükellefler 
  • 11 - Kollektif ve Adi Komandit Şirketler
  • 12 - 211 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çernçevesinde Bilanço esasına göre defter tutanlar
           Buna göre,yukarıda 10- 11- 12 numaralı maddelerde sayılan kişi ve kuruluşlar 1 ay içinde düzenleyecekleri nisbi veya maktu vergiyle tabi kağıtarın damga vergisini ertesi ayın 20. günü akşamına kadar vergi dairelerine bir beyanname ile bildirip, aynı süre içinde makbuz mukabili yatıracaklardır. Makbuz mukabili ödenecek damga vergisi yoksa beyannamenin verilmesine gerek duyulmamakla birlikte, keyfiyetin bir yazı ile vergi dairesini bildirilmesi gerekmektedir. 

           Bu Tebliğ gereğince Damga vergisini makbuz karşılığı ilgili vergi dairesine yatıracak olan kişi ve kuruluşlar için uygulama dönemi tebliğin yayımını takip eden ay başından itibaren başlayacaktır. 

           Ancak söz konusu mükelleflerin uygulamaya geçmeden önce 23 .03 .1983 tarihli ve 17996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20 seri nolu Damga Vergisi Kanunu genel tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tutacakları damga vergisi defterlerini notere tasdik ettirmeleri ve bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri de gerekmektedir.  

           Öte yandan, 16.12.1982 tarihli ve 17900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18 seri nolu Damga vergisi Kanunu Genel Tebliği getirilen maktu vergiye tabi kağıtlara ait damga vergilerini kağıtların düzenlendiği anda damga pulu yapıştırmak sureti ile ödenebileceğine ilişkin hüküm bu tebliğ ile makbuz mukabili ödeme kapsamına alınan kişi ve kuruluşlar içinde geçerlidir. 

           Tebliğ olunur.