Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 33    
Resmi Gazete: 09.05.1998 Cumartesi Sayı: 23337 (Asıl) 
 Maliye Bakanlığından: 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:33
  
          Bilindiği gibi, damga vergisini makbuz karşılığı ödeyebilmesine izin verilen kurum kuruluşlar 31/12/1980 tarih ve 17207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 16 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile bir liste halinde belirlenmiş, listenin sonuna Anonim Şirketler ibaresi eklemek suretiyle bu kurumların makbuz karşılığı damga vergisi ödeyebilmesine olanak tanınmıştır. 

          Anonim şirketler dışında kalan kurumların, bazı şahıs şirketlerinin ve gerçek usulde gelir vergisine tabi mükelleflerin de aynı olanaktan yararlanabilmeleri için Bakanlığımıza yapılan yoğun istekler göz önünde bulundurularak 30/04/1998 tarih ve 23328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 32 Seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 16 Seri Nolu Tebliğde yer alan listeye ilave yapılmak suretiyle, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Tabi Diğer Mükellefler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ile Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gerçek Kişiler, damga vergisini pul yapıştırmak yerine makbuz karşılığı ödeyebilme izni verilen kurum ve kuruluşlar arasına alınmışlardır. 32 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile makbuz karşılığı damga vergisi ödeyebilecekler kapsamına yeni alınan bu mükellefler için uygulama 1/5/1998 tarihinden itibaren başlamıştır. 

          Ancak damga vergisini makbuz karışılığı ödeyebilme uygulaması, 32 Seri Nolu Tebliğ ile kapsama yeni alınan mükellefler için bağlayıcı nitelikte bulunmamaktadır. 

          Bu nedenle, 32 Seri Nolu Tebliğ ile damga vergisini makbuz karşılığı ödeyebilme usulü kapsamına yeni alınanlardan, sadece uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler, süre sınırı olmaksızın ve fiilen yararlanmaya başlamadan önce, damga vergisi defterlerini notere tasdik ve bağlı bulundukları vergi dairelerine sürekli damga vergisi mükellefiyetini tesis ettireceklerdir. 

          Tebliğ olunur.