Vergi Mevzuatı    
Resmi Gazete: 01.12.1998 Salı Sayı: 23540 (Mük.) 
 Maliye Bakanlığından: 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Sıra No:34
           
            488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun1 4369 sayılı Kanunun2 81/H maddesi ile değişik mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 

            "..... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Bakanlığımızca 1998 yılı için yeniden değerleme oranı %77,8 olarak tespit edilmiş ve 267 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 31 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/1999 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

            Tebliğ olunur.

              (1) SAYILI TABLO
              Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
    I. Akitlerle ilgili kağıtlar:

    1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

        a) Belli parayı ihtiva edenler                                (Binde 6)

        b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                         (810,000 TL.)

        c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira
           bedeli üzerinden)                                        (Binde 1,2)

        d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım
       satımı mukavelenameleri                                    (260,000 TL.)

    2. Teklifnameler                                              (260,000 TL.)

    3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukave-
       lenameleri:

       İlk 100 milyon lira için                                      (Binde 12)
       Sonra gelen 100 milyon lira için                               (Binde 9)
       200 milyon liranın yukarısı için                               (Binde 6)

       (Vergi miktarı 5,628,630,000 lirayı aşamaz.) 

       Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan
       meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve
       azami had yeniden nazara alınır.

    4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:

        a) Belli parayı ihtiva edenler                                  (Binde 6)

        b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                           (810,000 TL.)

        c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım
           satımı ile ilgili rehin senetleri                         (260,000 TL.)

    5. Tahkimnameler ve sulhnameler:

        a) Belli parayı ihtiva edenler                                  (Binde 6)

        b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                         (2,230,000 TL.)

    6. Fesihnameler:

        a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı
          ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler                      (Binde 1,2)

        b) Diğerleri                                                (810,000 TL.)
 

    II. Kararlar ve mazbatalar:

    1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla
       ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata,
       ilam ve kararlarla hakem kararları:

        a) Belli parayı ihtiva edenler                                  (Binde 6)

        b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                          (2,080,000 TL.)

    2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan
       veya olmayan daire ve kurumların yetkili organ-
       larınca verilen her türlü ihale kararları                       (Binde 3,6)

    III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar:

    1. Ticari ve mütedavil senetler:

        a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle
           değişen bent) Kambiyo senetleri ve kambiyo se-
           netlerine benzeyen senetler (Çekler hariç)                    (Binde 6)

        b) Emtia senetleri:
           1. Resepise (Makbuz senedi)                               (810,000 TL.)
           2. Varant (Rehin senedi)                                  (470,000 TL.)
           3. İyda senedi                                            (140,000 TL.)
           4. Taşıma senedi                                          ( 40,000 TL.)

        c) Konşimentolar                                             (470,000 TL.)

        d) Deniz ödüncü senedi                                           (Binde 6)

        e) İpotekli borç senedi, irat senedi                             (Binde 6)

    2. Ticari belgeler:

        a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle
           bent kaldırılmıştır.)

        b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları                    (Binde 3,6)

        c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                           (810,000 TL.)

        d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları
           (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler):
           1. Bilançolar                                           (1,670,000 TL.)
           2. Kar ve zarar cetvelleri                                (810,000 TL.)
           3. İşletme hesabı hulasaları                              (810,000 TL.)

        e) Barnameler                                                (110,000 TL.)

        f) Tasdikli manifesto nüshaları                              (400,000 TL.)

        g) Ordinolar                                                  (60,000 TL.)

        h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale,
           tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri                   (60,000 TL.)

    IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar:

    1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın
       imza ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar
       dahil):

       (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle
       a, b, c, d, e, f, fıkraları kaldırılmıştır.)

       g) Avans makbuzları                                              (Binde 6)

       h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın
          olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra
          senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen
          paralar hakkında müteaddit nüsha olarak bankalara
          verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere
          ait nüshaları                                                 (Binde 6)

       ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat,
          ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli,
          harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile
          olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için
          verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek
          kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara
          nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
          olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin
          eden kağıtlar                                               (Binde 4,8)

       j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuz-
          lar veya bu mahiyetteki senetler                            (Binde 4,8)

       k) İcra dairelerince resmi daireler namına şa-
          hıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar            (Binde 4,8)

    2. Beyannameler:

        a) Yabancı memleketlerden gelen posta
           müraselatının gümrüklenmesi için postanelerce
           gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı
           her mürasele maddesi için                                 (60,000 TL.)

        b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere
           verilen diğer beyannameler:

           1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri                    (400,000 TL.)
           2. Kurumlar vergisi beyannameleri                        (810,000 TL.)
           3. Muhtasar beyannameler                                 (260,000 TL.)
           4. Diğerleri                                             ( 60,000 TL.)

    3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:

        a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)                     (  3,700 TL.)
           (4369 sayılı Kanunun 81/H maddesiyle değişik
           mükerrer 30 uncu madde hükmüne göre bugün için
           uygulama olanağı bulunmamakla birlikte söz
           konusu miktarın yeniden değerleme oranında
           artırılması sonucu ulaşılacak rakam 10,000 TL.
           sınırına ulaştığında dikkate alınacaktır.)

        b) 3,000 liraya kadar olanlar (3,000 dahil)                   ( 60,000 TL.)

        c) 3,000 liradan yukarı olanlar                               (110,000 TL.)

    4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (90,000) lira-
       dan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların
       resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve
       tercümeleri                                                    ( 60,000 TL.)

    5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle
       kaldırılmıştır.)
        _____________________________________________________________
            1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            2 29/7/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            3 13/11/1998 tarihli ve 23522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.