Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.12.1999 Perşembe Sayı: 23908 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:37

            488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10,000 lira kesirleri nazara alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir
kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 355,600,000,000 lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için
tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne yer verilmiştir.

            Bakanlığımızca 1999 yılı için yeniden değerleme oranı %52,1 olarak tespit edilmiş ve 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 34 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiş, ayrıca aynı tabloya 99/13142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(4) ile 16/08/1999 tarihinden geçerli olmak üzere %25 oranında artırılan nispi vergi miktarları da işlenmiştir.

            Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(5) ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2000 tarihinden itibaren 540,867,600,000 Türk Lirası olmuştur.

            Tebliğ olunur.

           (1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (2) 18/11/1999 tarihli ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (3) 01/12/1998 tarihli ve 23540 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (4) 03/08/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (5) 21/12/1998 tarihli ve 23560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

    I. Akitlerle ilgili kağıtlar:
    1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

    a) Belli parayı ihtiva edenler                                             (Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                          (1,230,000 TL.)
    c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)    (Binde 1,5)
    d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri  (390,000 TL.)

    2. Teklifnameler                                                           (390,000 TL.)

    3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukaveenameleri:

    İlk 100 milyon lira için                                                   (Binde 15)
    Sonra gelen 100 milyon lira için                                           (Binde 11,25)
    200 milylon liranın yukarısı için                                          (Binde 7,5)
    (Vergi miktarı 8,561,140,000 lirayı aşamaz.)
    Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa yukarıdaki
nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeniden nazara alınır.

    4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:

    a) Belli parayı ihtiva edenler                                             (Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                          (1,230,000 TL.)
    c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin
senetleri                                                                      (390,000 TL.)

    5. Tahkimnameler ve sulhnameler:

    a) Belli parayı ihtiva edenler                                             (Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                          (3,390,000 TL.)

    6. Fesihnameler:

    a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda
taalluk edenler                                                                (Binde 1,5)
    b) Diğerleri                                                               (1,230,000 TL.)

    II. Kararlar ve mazbatalar:
    1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak
Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

    a) Belli parayı ihtiva edenler                                             (Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                          (3,160,000 TL.)

    2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve
kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları              (Binde 4,5)

    III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar:
    1. Ticari ve mütedavil senetler:

    a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Kambiyo senetleri
ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler (Çekler hariç)                        (Binde 7,5)
    b) Emtia senetleri:

    1. Resepise (Makbuz senedi)                                                (1,230,000 TL.)
    2. Varant (Rehin senedi)                                                   (710,000 TL.)
    3. İyda senedi                                                             (210,000 TL.)
    4. Taşıma senedi                                                           (60,000 TL.)
    c) Konşimentolar                                                           (710,000 TL.)
    d) Deniz ödüncü senedi                                                     (Binde 7,5)
    e) İpotekli borç senedi, irat senedi                                       (Binde 7,5)

    2. Ticari belgeler:

    a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.)
    b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları                                (Binde 4,5)
    c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                         (1,230,000 TL.)
    d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları
    (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler):

    1. Bilançolar                                                              (2,540,000 TL.)
    2. Kar ve zarar cetvelleri                                                 (1,230,000 TL.)
    3. İşletme hesabı hulasaları                                               (1,230,000 TL.)

    e) Barnameler                                                              (160,000 TL.)
    f) Tasdikli manifesto nüshaları                                            (600,000 TL.)
    g) Ordinolar                                                               (90,000 TL.)
    h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal,
teslim ve tahsil emirleri                                                      (90,000 TL.)

    IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar:
    1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazamın imza ve mühürleri
ihtiva eden kağıtlar dahil):

    (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a,b,c,d,e, fıkraları
kaldırılmıştır.)
    g) Avans makbuzları                                                        (Binde 7,5)
    h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere
verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen
paralar hakkındaki müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz
senetlerinin mezkur dairelere ait nüshaları                                    (Binde 7,5)
    ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas, zammı, ikramiye,
yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa
olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar
nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara
nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya
tediyeyi temin eden kağıtlar)                                                  (Binde 6)
    j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki
senetler                                                                       (Binde 6)

    k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için
düzenlenen makbuzlar                                                           (Binde 6)

    2. Beyannameler:

    a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının gümrüklenmesi için
postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele
maddesi için                                                                   (90,000 TL.)
    b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere
verilen diğer beyannemeler:

    1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                      (600,000 TL.)
    2. Kurumlar vergisi beyannameleri                                          (1,230,000 TL.)
    3. Muhtasar beyannameler                                                   (390,000 TL.)
    4. Diğerleri                                                               (90,000 TL.)
    3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:

    a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)                                    (5,600 TL.)
(4369 sayılı Kanunun 81/H maddesiyle değişik mükerrer 30 uncu madde hükmüne
göre bugün için uygulama olanağı bulunmamakla birlikte söz konusu miktarın
yeniden değerleme oranında artırılması sonucu ulaşılacak rakam 10,000 TL.
sınırına ulaştığında dikkate alınacaktır.)
    b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil)                                (90,000 TL.)
    c) 3.000 liradan yukarıda olanlar                                          (160,000 TL.)

    4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (130.000) liradan fazla maktu veya
nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek, özet, suret ve
tercümeleri                                                                    (90,000 TL.)

    5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)