Vergi Mevzuatı

         

Resmi Gazete: 28.12.2002 Cumartesi Sayı: 24977 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:

 Maliye Bakanlığından: 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 

Sıra No:40

      
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ıkrasında, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda ygulanan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami iktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10,000 lira kesirleri nazara alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 200 milyar (2002 yılı için 1,292,630,280,000) lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almış, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrasında da, "Bankalarca konut edinmek isteyenlere (daha önce aynı nitelikte bir kredi kullandırılmamış olması şartıyla kullandırılacak kredinin ana para tutarının elli milyar (2002 yılı için 76,600,000,000) lirayı aşmayan kısmı için) bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar (Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.)" hükmüne yer verilmiştir.

 

Bakanlığımızca 2002 yılı için yeniden değerleme oranı %59 (Elli dokuz) olarak tespit edilmiş ve 310 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

 

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve  39 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2003 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

 

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 ncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü çerçevesinde 39 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2003 tarihinden itibaren 2,055,282,140,000.- Türk Lirası olmuştur.

 

Ayrıca, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrası hükmüne istinaden 39 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen istisna tutarı da, yeniden değerleme oranında artırılarak 01/01/2003 tarihinden itibaren 121,794,000,000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir. 

 

Tebliğ olunur.

------------------------------------------------------------------------------

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (2) 08/12/2002 tarihli ve 24957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (3) 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler:

a) Belli parayı ihtiva edenler                                                       (Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                    (4,640,000.- TL.)

c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden)                                                               (Binde 1,5)

d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı

mukavelenameleri                                                                     (1,440,000.- TL.)

2. Teklifnameler:                                                                    (1,440,000.- TL.)

3. (4684 sayılı Kanunun 22/B maddesiyle değişen bent)

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket

mukavelenameleri:                                                                    (Binde 5)

(Vergi miktarı 31,666,440,000.- lirayı aşamaz.)

4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:

a) Belli parayı ihtiva edenler                                                       (Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                    (4,640,000.- TL.)

c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım

satımı ile ilgili rehin senetleri                                                    (1,440,000.- TL.)

5. Tahkimnameler ve sulhnameler:

a) Belli parayı ihtiva edenler                                                       (Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                    (12,840,000.- TL.)

6. Fesihnameler:

a) Belli Parayı ihtiva edenler veya belli parayı

ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler                                               (Binde 1,5)

b) Diğerleri                                                                         (4,640,000.- TL.)

 

II. Kararlar ve mazbatalar:

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler                                                       (Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                    (11,970,000.- TL.)

2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan

daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü

ihale kararları:                                                                     (Binde 4,5)

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar:

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) (2367 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent)

Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen

senetler (Çekler hariç)                                                              (Binde 7,5)

b) Emtia senetleri:

1. Resepise (Makbuz senedi)                                                          (4,640,000.- TL.)

2. Varant (Rehin senedi)                                                             (2,670,000.- TL.)

3. İyda senedi                                                                       (770,000.- TL.)

4. Taşıma senedi                                                                     (200,000.- TL.)

c) Konşimentolar                                                                     (2,670,000.- TL.)

d) Deniz ödüncü senedi                                                               (Binde 7,5)

e) İpotekli borç senedi, irat senedi                                                 (Binde 7,5)

2. Ticari belgeler:

a) (3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle bent kaldırılmıştır.)

b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları                                          (Binde 4,5)

c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                                   (4,640,000.- TL.)

d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları
   (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler):

1. Bilançolar                                                                        (9,630,000.- TL.)

2. Kar ve zarar cetvelleri                                                           (4,640,000.- TL.)

3. İşletme hesabı hulasaları                                                         (4,640,000.- TL.)

e) Barnameler                                                                        (570,000.- TL.)

f) Tasdikli manifesto nüshaları                                                      (2,250,000.- TL.)

g) Ordinolar                                                                         (330,000.- TL.)

h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye,

irsal, teslim ve tahsil emirleri                                                     (330,000.- TL.)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar:

1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve

mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):

(3239 sayılı Kanunun 140'ıncı maddesiyle a, b, c, d, e, f

fıkraları kaldırılmıştır.)

g) Avans makbuzları                                                                  (Binde 7,5)

h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi

dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler

hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak

bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkur dairelere

ait nüshaları                                                                        (Binde 7,5)

ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat

vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı

alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                            (Binde 6)

j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler                                                                 (Binde 6)

k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar                                                    (Binde 6)

 

2. Beyannameler:

a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için                                (330,000.- TL.)

b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen

diğer beyannameler:

1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                (2,250,000.- TL.)

2. Kurumlar vergisi beyannameleri                                                    (4,640,000.- TL.)

3. Muhtasar beyannameler                                                             (1,440,000.- TL.)

4. Diğerleri                                                                         (330,000.- TL.)

3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:

a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)                                              (10,000.- TL.)

b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil)                                          (330,000.- TL.)

c) 3.000 liradan yukarı olanlar                                                      (570,000.- TL.)

4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (470.000) liradan fazla

maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri:                                           (330,000.- TL.)

5. (3075 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)