Vergi Mevzuatı

         

Resmi Gazete: 27.05.2003 Salı Sayı: 25120 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:

 Maliye Bakanlığından: 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 

Sıra No:41

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) 4842 sayılı Kanunun(2) 28 inci maddesi ile değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 milyar lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek ve % 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

4842 sayılı Kanunun yürürlük ile ilgili 39 uncu maddesinin (j) bendi ile 28 inci maddenin yürürlük tarihinin Kanunun yayımı tarihi olacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanun ile değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının uygulamasında;

 

- 01/01/2003-23/04/2003 tarihleri arasında düzenlenen kağıtlarda azami tutar olarak 40 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile belirlenen tutar (2.055.282.140.000 lira),

 

- 24/04/2003 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) düzenlenen kağıtlarda ise 4842 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile belirlenen tutar (800 milyar lira),

 

dikkate alınacaktır.

 

Tebliğ olunur.

 

(1) 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 24/04/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 28/12/2002 tarihli ve 24977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.