Harçlar Kanunu Genel Tebliğ 32  
Resmi Gazete: 06/04/1987 Pazartesi Sayı: 19423 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Harçlar Kanunu Genel Tebliği  
Seri No:14
 
            Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 25 nci maddesinde yargı harçlarının, ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiştir. Aynı Kanununun 131 inci maddesinde ise;

            "Harçlar, bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

            Ancak, Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." Hükmü yer almış bulunmaktadır.

            Tanınan bu yetkiye istinaden, Bakanlığımızca çıkarılan ve 14 Mart 1981 tarih ve 17279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yargı harçları ve icra harçlarında, 10.000 liraya kadar (10.000 dahil) harç alınmasını gerektiren davalara ve icra işlemlerine ait harçların ilgili evraka pul yapıştırılması, 10.000 liradan fazla harç alınması icap eden dava ve icra işlemlerine ait harçların ise gönderilecek müzekkere üzerine malsandıklarınca makbuz mukabili tahsili uygun görülmüştür.

            Ekonomik gelişmeler ve 85/10177 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla harç miktarlarının artırılması da gözönünde tutularak; Yargı ve icra harçlarında 50.000 liraya kadar (50.000 dahil) harç alınmasını gerektiren davalarda ve icra işlemlerinde alınacak harçlar, yine eskisi gibi ait olduğu evraka pul yapıştırılması suretiyle mahkemeler ve icra dairelerince, 50.000 liradan fazla harçların ise mahkeme ve icra dairelerinden gönderilecek müzekkereler üzerine malsandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasının evrak ve icra tutanağına kaydedilmesi suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

            Tebliğ olunur.