Harçlar Kanunu Genel Tebliğ 32  
Resmi Gazete: 29/08/1990 Çarşamba Sayı: 20620 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Harçlar Kanunu Genel Tebliği  
Seri No:15
 
            Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 25 inci maddesinde, yargı harçlarının, ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 131 inci maddesinde ise;

            "Harçlar, bu Kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

            Ancak, Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." Hükmü yer almış bulunmaktadır.

            Tanınan bu yetkiye istinaden, Bakanlığımızca hazırlanan ve 6 Nisan 1987 gün ve 19423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yargı harçları ve icra harçlarında 50.000 liraya kadar (50.000 dahil) harç alınmasını gerektiren davalara ve icra işlemlerine ait harçların ilgili evraka pul yapıştırılması, 50.000 liradan fazla harç alınması icabeden dava ve icra işlemlerine ait harçların ise gönderilecek müzekkere üzerine mal sandıklarınca makbuz mukabili tahsili uygun görülmüştür.

            Ekonomideki gelişmeler ve değişiklikler de gözönünde tutularak; yargı ve icra harçlarında, 250.000 liradan fazla harç alınmasını gerektiren davalarda ve icra işlemlerinde alınacak harçların mahkeme ve icra dairelerinden gönderilecek müzekkereler üzerine mal sandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasının ilgili evrak veya icra tutanağına kaydedilmesi suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

            Yargı ve icra işlemlerinde 250.000 liraya kadar olan (250.000 dahil) harçlar ise mükelleflerce istenildiği takdirde ilgili evraka pul yapıştırılması suretiyle mahkemeler ve icra daireleri nezdinde ödenebilecektir.

            Tebliğ olunur.