Harçlar Kanunu Genel Tebliğ 32  
Resmi Gazete: 18/12/1992 Cuma Sayı: 21439 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Harçlar Kanunu Genel Tebliği  
Seri No:19

            492 sayılı Harçlar Kanunu'nun, 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 138 inci maddesinde,

            ".....

            Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

            Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

            Sözü edilen maddede bahsi geçen yeniden değerleme oranı Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298 inci maddesine göre 1991 yılı için % 54.1 olarak tespit edilmiş ve 214 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 16 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 1.1.1991 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (54.1) tatbiki suretiyle 1992 yılında uygulanacak artırılmış miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

            Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri nazara alınmamıştır.

            Öte yandan, ekli 2, 5, ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir.

            Tebliğ olunur.

(1) SAYILI TARİFE

            YARGI HARÇLARI

    A) MAHKEME HARÇLARI:

     Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı
konularında ve icra tetkik merciilerinde.

    I- BAŞVURMA HARCI
    Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi
mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili
taleplerde,

1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik
mercilerinde ..................................................    (9.300 TL.)
2. Asliye mahkemelerinde, idare
mahkemelerinde ................................................   (19.000 TL.)
3. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve
Danıştay'da....................................................   (28.700 TL.)

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik
kararı vermesi sebebiyle yetkili veya
görevli mahkemeye yeniden başvurulması
halinde bu harç alınmaz.)

II  - CELSE HARCI :
(Taraflar veya vekilleri tarafından
ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1. Sulh mahkemeleri :
a) Konusu belli bir değerle ilgili
davalarda dava konusu miktardan
(11.300 liradan aşağı olmamak
üzere).........................................................      (Binde 1)
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda........................   (11.300 TL.)
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı
mercilerinde (19.000 liradan az
olmamak üzere).................................................      (Binde 1)

III - KARAR VE İLAM HARCI :
1. Nispi harç :
a) Konusu belli bir değerle ilgili
bulunan davalarda esas hakkında karar
verilmesi halinde hüküm altına alınan
anlaşmazlık konusu değer üzerinden.............................     (Binde 30)
(Her türlü tazminat davalarında bu nispet
binde 10 olarak uygulanır.)
Bakanlar Kurulu dava çeşitleri itibariyle
birlikte veya ayrı ayrı olmak  üzere bu bentte
yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye
veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya
yetkilidir.

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında
satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan
hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli
üzerinden) ....................................................      (Binde 5)

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında
taksimine dair olan hükümler (Taksim
edilen gayrimenkul değeri üzerinden)...........................      (Binde 2)

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir
senelik nafaka bedeli üzerinden)...............................      (Binde 5)

e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare
Mahkemeleri, Danıştay ve Yargıtay'ın
tasdik veya işin esasını hüküm altına
aldığı kararları için de aynen uygulanır.

   Nispi harçlar 19.000 liradan aşağı olamaz.

2. Maktu harç :
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla,
taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda
verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın
reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1
inci fıkra dışında kalan kararlarında..........................   (19.000 TL.)

b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa
taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin
reddine dair Yargıtay ve Danıştay kararlarında.................   (38.400 TL.)

c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare
Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'ın
icranın tehiri kararlarında....................................   (30.800 TL.)

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve
ihtiyati tedbir kararlarında ..................................   (30.800 TL.)

B) İCRA VE İFLAS HARÇLARI :

I - İCRA HARÇLARI :
1. İcraya başvurma harcı.......................................   (19.000 TL.)
2. Değeri belli olmayan icra
takiplerinde, icranın yerine
getirilmesi harcı..............................................   (19.000 TL.)
3. Değeri belli olan icra takiplerinde
tahsil harcı, değer üzerinden :

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği
üzerine hacizden evvel ödenen
paralardan.....................................................      (Yüzde 2)

b) Hacizden sonra ve satıştan önce
ödenen paralardan..............................................      (Yüzde 4)

c) Haczedilen veya rehinli malların
satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil
olunan paralardan..............................................      (Yüzde 5)

d) Resmi ve özel müesseseler memur ve
hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve
sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle
tahsil olunan paralardan.......................................      (Yüzde 2)

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara
İcra ve İflas Kanununun 125'inci
maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince
ödenen paralardan..............................................      (Yüzde 1)

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye
ve tesliminde :
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye
olunduğu takdirde..............................................      (Yüzde 1)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle
olduğu takdirde................................................      (Yüzde 2)

g) Menkul tesliminde ;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim
halinde........................................................      (Yüzde 1)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde ...........................      (Yüzde 2)

4. İdare harçları..............................................   (13.400 TL.)
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira
mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması
için)

II - İFLAS HARÇLARI :
1. Maktu Harç :
İflasın açılması veya konkordato isteği ve
masaya katılma harcı...........................................   (30.800 TL.)

2. Konunun değeri üzerinden harç :
a) İflasta paylaşılan para üzerinden ..........................      (Yüzde 2)
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi
kararlaştırılan para üzerinden ................................      (Binde 5)

C) TİCARET SİCİLİ HARÇLARI :

I - KAYIT VE TESCİL HARÇLARI : (Ticari
işletme rehni dahil)
1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil
ve ilanında :
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere
ait işletmelerde...............................................  (135.300 TL.)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde.........................  (386.900 TL.)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde.......................  (870.400 TL.)

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin
tescil ve ilanında (Her kişi için) :
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere
ait işletmelerde...............................................   (67.600 TL.)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde.........................   (96.400 TL.)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde.......................  (212.600 TL.)

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan
vakalardaki değişikliklerin tescilinde :
(Ticari işletme rehni ile ilgili
vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili
bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere
ait işletmelerde...............................................   (67.600 TL.)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde.........................   (96.400 TL.)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde.......................  (212.600 TL.)

4. Kayıt silinmesinde : (Ticari işletme
rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere
ait işletmelerde...............................................   (26.800 TL.)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ........................   (38.400 TL.)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde.......................   (67.600 TL.)
Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin
Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca ayni
harca tabidir.

II - KAYIT VE BELGE SURETLERİ VE
TASDİKNAME HARÇLARI :
1. Bir ticari işletmeye ait sicil
esas defterindeki kayıtların
tamamının veya bir kısmının veya
memurlukta saklanan bütün belgelerin
örneğinin beher sayfasından (Ticaret
Sicili Tüzüğü Madde : 11/1)....................................    (7.500 TL.)

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili
Tüzüğü Madde : 11/2, 104,105)..................................   (23.000 TL.)

D) DİĞER YARGI HARÇLARI (MÜŞTEREK KISIM ) :

I - SURET HARÇLARI  :
a) İlamın her sayfasının suretinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)...................................    (2.000 TL.)
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve
diğer evrakın beher sayfasının
suretlerinden (Tasdikli fotokopiler
dahil).........................................................    (2.000 TL.)
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname
suretlerinden (Tasdikli fotokopiler
dahil).........................................................    (3.700 TL.)
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen
vekaletname suretlerinden (Tasdikli
fotokopiler dahil).............................................    (3.700 TL.)
Re'sen verilmesi icap eden suretler
hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden
alınacak suretlerden de aynı harçlar
alınır.

II - MUHAFAZA HARÇLARI :
Adliye veznelerine tevdi olunan
kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası
için, muhafaza olunan değer üzerinden :
a) Bir yıla kadar..............................................      (Binde 5)
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler
için...........................................................    (Binde 2,5)

III - DEFTER TUTMA HARÇLARI :
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir
işlerinde 7.000 liradan az olmamak
üzere defter kaydolunan değer
üzerinden......................................................      (Binde 2)
b) Miras işlerinde defter tutulmasında :
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş
ise bu bakiye üzerinden........................................      (Binde 2)
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya
mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi
eşit ise.......................................................   (28.700 TL.)
c) İflas dairesi tarafından tutulacak
defterlerden...................................................   (28.700 TL.)

IV - MİRAS İŞLERİNE AİT HARÇLAR :
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın
taksimi, tasfiyesi ve idaresinde,
bunların konusunu teşkil eden değerler
üzerinden......................................................      (Binde 2)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler
için harç alınır.)

V - VASİYETNAME TANZİMİNE AİT HARÇLAR :
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre
sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi
vasiyet senetleri :
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler............................   (Binde 0,50)
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler.........................   (38.400 TL.)

                               (2) SAYILI TARİFE
                                NOTER HARÇLARI
1 - DEĞER VE AĞIRLIK ÜZERİNDEN
ALINAN NİSPİ HARÇLAR :
1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her
nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan
beher imza için ...............................................   (Binde 0,50)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın
toplam miktarı 38.400 liradan az
19.349.600 liradan çok olamaz.

2. Emanet harçları  :
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen
değeri belli emanetlerden......................................      (Binde 1)

Harç miktarı 3.700 liradan az
olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır.
Bir yıldan fazla olan her yıl için
ilave olarak yarı harç alınır.Yıl
kesirleri tam itibar olunur.

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi
harcı  :.......................................................      (Binde 2)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir
yıldan fazla olan her yıl için ilave
olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.
Gayrimenkullerin değerleri belli
değilse değerler takdir yolu ile
tespit edilir.

4. Konşimento yazılması harcı :
Konşimento yazılmasında eşyanın her
gayrisafi tonundan.............................................      (327 TL.)

5. (3239 s. Y., m. 139 ile fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

II - MAKTU HARÇLAR :
1. Belli meblağ ihtiva etmeyen ve alınacak
harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca
gösterilmemiş olan senet, mukavele ve
kağıtlardaki imzaların beherinden .............................    (6.600 TL.)

2. Her nevi tebliğ, (6830 sayılı
Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce
muhataba yapılacak tebliğler dahil)
ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba
tebliğ edilecek beher nüsha için...............................   (11.300 TL.)

3. Vekaletnameler :
a) Özel vekaletnamelerde beher
imza için......................................................    (5.800 TL.)
b) Genel vekaletnamelerde beher
imza için......................................................    (8.500 TL.)

4. Defter tasdiki :
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik
ve şerhleri (Beher defter için) :
aa) İşletme defteri ve diğer
her türlü defterler............................................   (15.300 TL.)
bb) Serbest meslek kazanç defteri..............................   (19.000 TL.)
cc) Bilanço esasına göre tutulan
defterler......................................................   (19.000 TL.)
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların
mühürlenmesi 100 sayfaya kadar
(100 dahil)....................................................    (5.600 TL.)
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa
ve fazlası için................................................    (5.600 TL.)

5. Suretler ve tercümeler :
a) İlgililere veya ibraz edenlere
verilecek her türlü mukavele, senet,
yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve
fotokopilerinin beher sayfasından .............................    (2.000 TL.)
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille
yazılmış kağıtların suretleri ve
tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler
dahil).........................................................    (3.700 TL.)

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan
ve değeri belli olmayan emanetlerle
vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri
tam sayılır)...................................................   (11.300 TL.)

7. Tesbit ve tutanak harçları :
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların
veya bir şeyin veya bir yerin hal ve
şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve
ifadelerinin tespiti...........................................   (11.300 TL.)

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır
bulunmaktan alınacak harçlar :
Davet üzerine piyango ve hususi
müesseselerin kur'a seçim ve
toplantılarında hazır bulunarak
düzenlenecek tutanaklarda......................................  (193.300 TL.)

9. Düzeltme Harcı :
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek
şartiyle yapılacak düzeltemelere ait
beyannamelerden her imza için..................................    (2.900 TL.)

10. Mukavele feshi harcı :
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün
ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin
feshinde beher imza için ......................................    (2.900 TL.)

11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen
umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname,
ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri,
ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile
vakıfları, evlat edin me, karı-koca
haklarının idaresi, babalığı tanıma
senetleri, miras taksim mukaveleleri,
ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu
ve bunların feshi ve bunların teferruatına
dair senet,mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden
ve noter tarafından re'sen düzenlenecek
tutanaklardan..................................................   (38.400 TL.)
 

                               (3) SAYILI TARİFE
                            VERGİ YARGISI HARÇLARI

Vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümler ile bunlara bağlı zam ve
cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan
dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge
İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da
açılan davalarda.

I - BAŞVURMA HARCI :
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare
Mahkemelerine başvurma.........................................   (19.000 TL.)
b) Danıştaya başvurma..........................................   (38.400 TL.)

II - NİSPİ HARÇLAR :
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare
mahkemesi kararlarında :
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine
karşı mükellefin dava açması üzerine
vergi mahkemesinin nihai kararları ile
bölge idare mahkemesinin kararlarında,
karar altına alınan uyuşmazlık konusu
vergi, resim harç ve benzeri mali
yükümler ile bunlara bağlı zam ve
cezaların toplam değeri üzerinden
19.000 liradan az olmamak üzere................................      (Binde 2)
b) Danıştay kararlarında :
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu
vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların
toplam değeri üzerinden 38.400
liradan az olmamak üzere.......................................      (Binde 4)
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç
mahsup edilir)

III - MAKTU HARÇ :
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve
nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat
veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili :
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi
kararlarında ..................................................   (19.000 TL.)
b) Danıştay kararlarında ......................................   (38.400 TL.)
c) Bölge idare mehkemesi ve Danıştayın
yürütmenin durdurulması kararlarında...........................   (38.400 TL.)

IV - SURET HARÇLARI :
Tarafların isteği üzerine verilecek karar
suretleri için karar suretinin her
sayfasından (Fotokopiler dahil) ...............................    (1.600 TL.)
 

                               (4) SAYILI TARİFE
                TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR

I - TAPU İŞLEMLERİ  :
1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin
tescilinden takdir olunan değer üzerinden......................      (Binde 5)

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli
ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen
yerlerin tescilinden takdir edilecek
değer üzerinden................................................    (Binde 700)

3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri
ayni hakların, kanuni ve mansup mirasçılara
intikalinde, bağışlamadan rücularda ve
vasiyetlerin infazında veya piyango ve
ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı
değer üzerinden................................................      (Binde 5)

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri
ayni hakların bağışlanmasından, kanuni
mirasçılar dışında intifa hakkından
kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız
feragat edilmesinde ve süreli intifa
haklarında süre dolarak intifa hakkının
sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden.........................     (Binde 30)

5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil,
intikali hibe, vasiyet, temlik ve sair
tasarrufi muamelelerde takdir olunacak
kıymet veya bildirilen bedelden yüksek
olanı üzerinden................................................     (Binde 30)

6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme
işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden........................      (Binde 5)
b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni
ve mansup mirasçılar arasında aynen veya
ifrazen yapılacak taksimi ile imar
parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan
parsellerin pay sahipleri arasında rızaen
veya hükmen taksiminde kayıtlı değer
üzerinden......................................................      (Binde 5)
c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve
müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya
hükmen pay sahipleri arasında aynen veya
ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden.....................      (Binde 2)

7. İpotek tesisinde :
a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden....................      (Binde 2)
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin
çıkarılarak başkasının ithalinde veya
teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden......................      (Binde 2)
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan
istenilen değişikliklerinde borç miktarı
üzerinden......................................................      (Binde 1)

8. Muvakkat tesciller :
Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince
yapılacak tescillerde kayıtlı değer
üzerinden......................................................      (Binde 1)

9. Mal birliği ve mal ortaklığının,
mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve
vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak
veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının
sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı
değer üzerinden................................................      (Binde 3)

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin
tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre
hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut
değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse
bir yıllık kira bedeli üzerinden...............................      (Binde 3)

11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan
olunan değeri üzerinden........................................      (Binde 2)

12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak
hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu
siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel
ile kayıtlı değerin yüksek olanından
bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden.........................      (Binde 3)

13 a) Arsa ve arazi üzerine
yeniden inşa olunacak bina vesair
tesislerin tescilinde emlak (Bina)
vergisi değeri üzerinden.......................................     (Binde 30)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
görüşü alınarak Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş
bulunan sosyal mesken, işçi evleri
ve bunlardan daha düşük nitelikteki
meskenler için Emlak (Bina) Vergisi
değeri üzerinden...............................................     (Binde 15)
Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak
harç,  Emlak Vergisi Beyannamesinin
verilmesi gereken süre içinde, şekli
ve muhtevası Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca tespit edilecek bir
beyanname ile beyan edilir ve beyanname
verme süresi içinde ödenir.
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde
de bu  harcın tahsili aynı esaslar
dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi
tarafından ilama müsteniden iktisabında,
kayıtlı değer üzerinden........................................     (Binde 10)
c) (a) fıkrası dışında kalan her
nevi cins ve kayıt tashihinde emlak
vergisi değeri üzerinden.......................................      (Binde 5)

14. (Tapu Harcı mevzuuna giren
işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin
terkininden....................................................   (13.400 TL.)

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına
dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar
adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden.......................      (Binde 1)

16. Gayrimenkullere ait haritaların
kopyalarının verilmesinde her parsele
ait kopya için.................................................   (26.800 TL.)

17. İlgililerin isteği üzerine
gayrimenkullere ait verilecek kayıt
örneklerinin her birisiyle çıkarılacak
belge örneklerinin beher sayfasından
(Fotokopiler dahil)............................................    (5.600 TL.)

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde
bunun beyanlar hanesine işlenmesinde
gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden.........................      (Binde 5)

19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin
hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer
üzerinden......................................................     (Binde 60)

20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında
veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak
yahut trampa hükümlerine göre devir ve
iktisabında gayrimenkulün devir ve iktisap
bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi
değeri üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi
hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir
edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir
alan için ayrı ayrı,...........................................     (Binde 40)
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin,
zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde
de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak
harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan
önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname
ile bildirilir ve beyanname verme süresi
içinde ödenir.

b) Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve
gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye
şirketlerine sermaye olarak konulmasında
ticaret mahkemesince tayin olunan değer
üzerinden devir alan için ve gayrimenkul
devir hallerinde devir eden için...............................     (Binde 20)

c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve
devir yoluyla iktisabında tesis ve devir
için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel
muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya
vermekten ibaret olduğu takdirde
mükellefiyet bedeli beher sene verilecek
veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit
sayılır) devir alan için.......................................     (Binde 40)

d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve
müstakil hakların tesis ve devri için
ödenen bedel üzerinden (bu bedel, bunların
ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu
değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu
hakların tesis edildiği gayrimenkullerin
emlak vergisi değerinin yarısından aşağı
olamaz) devir alan için........................................     (Binde 40)

e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı
tesis ve devrinde (634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat
irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve
devir için ödenen bedel üzerinden devir
alan için......................................................     (Binde 40)

f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet
iktisabında devir bedeli üzerinden
devir eden ve devir alan için ayrı ayrı........................     (Binde 40)

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa
hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru
mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64 üncü
maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan
miktarlardan düşük olamaz.

II - KADASTRO VE TAPULAMA İŞLEMLERİ :
Kadastro ve tapulama işlemleri
sonucunda tapu siciline tescil edilen
bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer
üzerinden :
a) Tapuda murisi veya kendisi adına
kayıtlı olup da kadastroda beyanname
verenlere, tapulamada tespitte hazır
bulunanlara ait gayrimenkullerin
kadastrolanmasında veya tapulanmasında,.........................     (Binde 3)

b) Tapuda murisi veya kendisi adına
kayıtlı olup da kadastroda beyanname
vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır
bulunmayanlara ait gayrimenkullerin
kadastrolanması veya tapulanmasında,...........................      (Binde 5)

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin
zilyedi adına kadastrolanması veya
tapulanmasında, beyanname verenler
ile tespitte hazır bulunanlardan,..............................      (Binde 4)

d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin
zilyedi adına kadastrolanması veya
tapulanmasında, beyanname vermeyenler
ile tespitte hazır bulunmayanlardan,...........................      (Binde 6)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek
harç miktarı her parsel için
11.300 liradan aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi
harçların en az miktarı 11.300 liradır.

"Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a)
ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden
Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesini
gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süre
sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde
harç % 50 fazlasıyla alınır."

                               (5) SAYILI TARİFE
                             KONSOLOSLUK HARÇLARI

I - DEĞER ÜZERİNDEN ALINACAK HARÇLAR :
1. Tereke işlerinde :
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve
tasfiyesinden..................................................     (Binde 10)
b) Tereke, mahallin memurları tarafından
tahrir, tespit, idare ve tasfiye olunduğu
takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden.....................      (Binde 5)

2. Sulhnameler :
(Kararda yazılı değer üzerinden : )
a) 50.000 liraya kadar olan kısmından
(50.000 dahil).................................................     (Binde 20)
b) 50.000 liradan sonra gelen kısmından
ilaveten.......................................................      (Binde 5)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde :
Yurt dışında konsolosluklara ve
büyükelçiliklere emaneten bırakılan
kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde.........................      (Binde 3)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan
listeleri konsolosluklarca tasdiki
gerekenlerden..................................................      (Binde 1)

II - GEMİCİLİK İŞLERİNDE TON
     ÜZERİNDEN ALINACAK HARÇLAR  :
1. Gemilere konsolosluklarca verilecek
bayrak şahadetnameleri :
Beher rüsum tonilatosundan.....................................      (676 TL.)

2. Ticaret eşyası manifestolarının
tasdikinde eşyanın beher gayrisafi
tonundan.......................................................      (327 TL.)

3. Sıhhiye patentası verilmesi veya
vizesi, beher rüsum tonilatosundan.............................      (327 TL.)

III - MAKTU HARÇLAR :
1. Gemi jurnalinin tasdiki :
a) Jurnalin tasdiki............................................   (57.900 TL.)
b) Jurnala sayfa ilavesi.......................................   (23.000 TL.)

2. Vizeye tabi olan yabancı hava
ticaret ve gezinti gemilerinin
vizeleri.......................................................  (232.000 TL.)

3. İmza ve mühür tasdiki :
a) Bulunulan yabancı memleketteki
yerli makamlarla o memleketteki yabancı
makamlar tarafından verilip Türk
makamlarına veya Türk makamları
tarafından verilip bulunulan yabancı
memleketteki yerli ve yabancı makamlara
ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve
suretlerdeki imza ve mühürlerin veya
tasdike müteallik imza ve mühürlerin
metne şamil olmamak üzere tasdiki
(Fotokopiler dahil)............................................   (23.000 TL.)
b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak
üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)..............................   (46.100 TL.)

4. Yabancı memlekette usulüne
uygun olarak yetkili makamlar tarafından
tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin
o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara
uygun olduğunun tasdiki
(Fotokopiler dahil)............................................   (23.000 TL.)

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber,
tutanaklar ve şerhler :
a) Birinci sayfa için..........................................   (23.000 TL.)
b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için.....................   (11.300 TL.)

6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine :
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç
maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa
için)..........................................................   (38.400 TL.)
b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher
sayfa için)....................................................   (77.300 TL.)

7. Terekenin mühürlenmesi......................................   (57.900 TL.)

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi
raporlarının tasdiki...........................................   (34.500 TL.)

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2)
sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine
ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar..........................   (23.000 TL.)
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve
işlemlerin konsoloshane haricinde
düzenlenmesi ve icrasından asıl harca
ilave olarak...................................................   (57.900 TL.)
 

                               (6) SAYILI TARİFE

PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ VE
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI :
I - PASAPORT HARÇLARI :
1. Umuma mahsus münferit ve müşterik pasaportlar :
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar............................................   (67.600 TL.)
1 yıl için olanlar.............................................   (96.400 TL.)
2 yıl için olanlar.............................................  (162.400 TL.)
3 yıl için olanlar.............................................  (232.000 TL.)
3 yıldan fazla süreli olanlar..................................  (328.600 TL.)

Umuma mahsus münferit ve müşterek
pasaportlarda pasaporta kayıtlı her kişi
için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte
kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan
harç alınmaz.

Süre uzatımları da aynı miktarda harca
tabidir.

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci
maddesinde yer alan yabancılara mahsus
damgalı pasaportlardan da 1 numaralı
fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus
münferit ve müşterek pasaportlardan
alınan harçlar aynen alınır.

3. Muteberlik müddeti sona eren
pasaportların konsolosluklarca süre
uzatımı, bu pasaportların sürelerinin
bitimi tarihinden itibaren ceza
alınmaksızın yapılır.

II - VİZE HARÇLARI :
1. Giriş vizeleri :
a) Tek giriş...................................................  (115.900 TL.)
b) Müteaddit giriş.............................................  (386.900 TL.)

2. Transit vizeleri :
a) Tek transit.................................................  (115.900 TL.)
b) Çift transit................................................  (232.000 TL.)

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için
1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar
aynen alınır.)

Vize harçlarının tespitine, mütekabiliyet
esası gözönünde tutularak, Dışişleri
Bakanlığı yetkilidir.

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında
istekleri üzerine verilecek münferit
pasaportlara ait dönüş vizeleri................................  (193.300 TL.)

III - YABANCILARA VERİLECEK İKAMET TEZKERESİ VE
      DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI :
1. İkamet tezkeresi :
   6 aylık olanlar.............................................  (193.300 TL.)
   1 yıllık olanlar............................................  (386.900 TL.)
 
 

   2 yıllık olanlar............................................  (580.200 TL.)
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları.........................  ( 67.600 TL.)
 

                               (7) SAYILI TARİFE
                            GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
I - GEMİ SİCİL İŞLEMLERİ
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum
tonsilatosundan :..............................................      (134 TL.)
(115.900 liradan az
7.739.800 liradan çok olamaz.)

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz
karşılığında temlikinde veya muvazaa
yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde
satış veya muvazaa belgelerinde yazılı
bedel üzerinden................................................     (Binde 10)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli
yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük
olması hallerinde emsal bedeli üzerinden
harç alınır. Aile tesisleri, trampa,
iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu
esasa tabidir.)

3. Sicilde kayıtlı gemilerin ölünceye kadar
bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli
üzerinden......................................................    (Binde 2,5)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine
ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı
tesisinde, bedeli üzerinden ...................................    (Binde 2,5)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde
tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç
miktarı üzerinden..............................................    (Binde 0,5)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline
şerhinde mukavelede şart koşulan kira
bedeli toplamı üzerinden.......................................    (Binde 0,5)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin
terkininden (Tescilinde alınan harç
miktarını aşamaz)..............................................   (11.300 TL.)

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt
düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan
(11.300 liradan az 193.300
liradan çok olamaz)............................................      (134 TL.)

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline
atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil
kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)........................    (5.600 TL.)

II - LİMAN İŞLEMLERİ :
1. Denize elverişlilik belgesi :
En az 38.400 lira maktu harca
ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre
harç alınır :
İlk 150 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan.................................................      (442 TL.)
Sonra gelen 350 tonilato için beher
rüsum tonilatosundan...........................................      (250 TL.)
500 tonilatodan yukarı beher rüsum
tonilatosundan (Harç tutarı
1.160.800 liradan çok olamaz.).................................       (93 TL.)

2. Ölçme belgesi :
En az 77.300 lira maktu harca
ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre
harç alınır :
İlk 150 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan.................................................      (579 TL.)
Sonra gelen 350 tonilato için beher
rüsum  tonilatosundan..........................................      (579 TL.)
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher
rüsum tonilatosundan...........................................      (442 TL.)
3.000 tonilatosundan yukarısı için
beher rüsum tonilatosundan (Harç
tutarı 3.095.900 liradan çok
olamaz.).......................................................      (250 TL.)
3. Yola elverişlilik belgesi :
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır :
11 - 150 rüsum tonilatoluk gemilerden..........................   (23.000 TL.)
151 - 500 rüsum tonilatoluk gemilerden.........................   (38.400 TL.)
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden.........................   (77.300 TL.)
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden......................   (96.400 TL.)
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler
harçtan muaftır.

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak
şahadetnameleri, beher rüsum tonilatodan
(57.900 liradan az 1.934.900
liradan çok olamaz)............................................      (442 TL.)

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde
tasdiki........................................................    (9.300 TL.)

6. Yeterlik belgesi harçları :
a) Uzak yol kaptanlığı ve başmakinistliği
için...........................................................   (57.900 TL.)
b) Yakın yol kaptanlığı ve başmakinistleri
ile Marmara ve İzmir kılavuzluğu için..........................   (38.400 TL.)
c) Uzak yol ve yakın yol güverte ve makine
zabitliği ile liman kılavuzluğu için...........................   (23.000 TL.)
d) Liman ve kıyı kaptanlığı, deniz
motorculuğu, deniz buhar veya motor
makinistliği, dalgıçlık ve amatör denizcilik
için...........................................................   (17.100 TL.)

7. Türk denizci kütüğü kayıt suretlerinden
(Fotokopiler dahil)............................................   (11.300 TL.)

8. (3.12.1988-3505 s. Y., m. 32 ile ek)
Gemi sörvey belgeleri :
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük
gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi,
uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük
gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi,
telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir
belge için ayrı  ayrı olmak üzere)
En az 19.000 lira maktu harca
ilave olarak beher rüsum tonilatosundan........................       (56 TL.)
Her belgenin harç tutarı 193.300
liradan çok olamaz.
b) Muafiyet belgesi............................................   (38.400 TL.)

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin
konsolosluklarca yapılacak temdidi
işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

                               (8) SAYILI TARİFE
                  İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI

I - İMALAT RUHSATLARI :
1. Müstahzar ruhsatnameleri :
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete
çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek
ruhsatnameler :

a) Memleket dışında imal olunup ithal
edilenler......................................................  (773.900 TL.)
b) Memleket içinde imal olunanlar..............................  (386.900 TL.)
c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak
tahlillerden alınacak gider karşılığı :
- Hariçten ithal edilenler.....................................  (386.900 TL.)
- Memleket içinde imal olunanlardan............................  (193.300 TL.)

2. İhtira beratları :
a) İhtira ve munzam ihtiraların tescili
taleplerinden ve noksan evrakın tamamlanması
için yeniden 3 aylık müddet verilmesi
hususundaki taleplerden........................................   (57.900 TL.)
b) Tesciline karar verilen ihtiralardan :
1. Tescil harcı olarak.........................................  (348.000 TL.)
2. İkinci yıl ve muteber olduğu sürece her
yıl için taksitler halinde.....................................  (348.000 TL.)
c) Munzam ihtiraların her birinin tescilinden
bir defaya mahsus..............................................  (290.000 TL.)
d) Müddetleri uzatılan ihtira beratlarından,
uzatılan her yıl için..........................................  (580.200 TL.)
e) İhtira beratlarıyla munzam ihtiraların
devir, intikal ve intifa (Lisans) haklarının
tescilinden....................................................   (96.400 TL.)
f) Menşe memleket vesikalarından...............................   (96.400 TL.)
g) İhtira beratlarıyla, munzam ihtiraların
dosyalarından veya sicil defterlerinden
çıkarılacak suretlerinden ünvan ve adres
değişikliklerini, terkin taleplerini ve
tatbik mevkiine koyma talebini bildiren
dilekçelerden, rüçhan hakkı taleplerinden......................   (57.900 TL.)
h) İhtira tarifnamelerinde yapılacak tadil,
tahsis ve ilavelerden, (Beher tarifname
sayfası için)..................................................   (28.700 TL.)

3. Markalar :
a) Marka tescili talebini havi
dilekçelerden (Yenileme talepleri dahil)
ve noksan evrakın tamamlanması için yeniden
müddet verilmesi taleplerinden.................................   (28.700 TL.)
b) Tesciline karar verilen her bir marka
için tescil harcı olarak.......................................  (232.000 TL.)
c) Marka tescilinin yenilenmesinden
(Bir marka için)...............................................  (193.300 TL.)
d) Markaların devir, intikal ve intifa
(Lisans) haklarının tescilinden................................  (232.000 TL.)
e) Marka dosyalarından veya sicil
defterlerinden çıkarılacak suretlerden,
ünvan ve adres değişikliklerini, eşya
ilavesi veya çıkarılmasını havi talepleri
ile terkin ve rüçhan hakkı taleplerinden.......................   (57.900 TL.)
f) Menşe memleket vesikalarından...............................  (115.900 TL.)

II - İHRACATÇI RUHSATNAMELERİ VE İTHALATLA İLGİLİ BELGELER :
1. İhracatçı ruhsatnameleri :
3018 numaralı Kanun mucibince verilecek
ihracatçı ruhsatnameleri.......................................  (193.300 TL.)

Yukarıdaki miktara ilaveten :
a) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir
ihraç maddesi için.............................................   (19.000 TL.)
b) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir
ihraç maddeleri grubu için.....................................   (38.400 TL.)
Ruhsatnamelerin verilmesinden sonra
ruhsatnamelere yeniden ilave olunacak
her bir ihraç maddesi veya grubu için,
(a) ve (b) fıkralarında yazılı harç
alınır. Bu ruhsatnameler iki yılda
bir defa Ocak ayı içinde Ticaret
Bakanlığınca vize edilir. Vize
muamelesinde ruhsatnamenin tabi
olduğu harç alınır. Ocak ayından
sonra vize edildiğine dair Ticaret
Bakanlığının tasdikini haiz bulunmayan
ruhsatnameler muteber sayılmaz. Yıl
içinde yeniden alınan ruhsatnameler
verildiği yıl için ayrıca vizeye
tabi tutulmaz.

2. İthalatla ilgili belgeler :
a) İthalatçı vesikalarından................................... (1.160.800 TL.)
b) İthalatçı vesikaları vizelerinden
(Her yıl için).................................................  (580.200 TL.)
c) İthalatçı vesikalarına kaydedilecek
her fasıl için.................................................  (193.300 TL.)
d) İthal malları değişikliği karar belgesi
harcı :
Mal değişikliği müracaatlarında talep başına
değişikliği istenen mal kıymeti üzerinden......................    (Binde 5)
e) İthalat taleplerinden :
Her talep için kıymet yekünü üzerinden.........................    (Binde 1)

III - MADEN ARAMA RUHSATNAMELERİ,
İŞLETME RUHSATNAMELERİ,İŞLETME İMTİYAZLARI:
1. Maden arama ruhsatnamesi
taleplerinden..................................................  (232.000 TL.)
2. Maden arama ruhsatnameleri..................................  (580.200 TL.)
(Her yıl için)
3. Önişletme ruhsatnameleri
(Her yıl için).................................................(2.031.500 TL.)
4. Maden işletme ruhsatnameleri
(Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil)
işletme ruhsatnameleri.........................................(3.482.900 TL.)
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil)
işletme ruhsatnameleri.........................................(4.063.100 TL.)
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil)
işletme ruhsatnameleri.........................................(5.804.700 TL.)
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil)
işletme ruhsatnameleri.........................................(8.707.100 TL.)

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen
(60-99) yıllık işletme imziyazları (Her
yıl için)...................................................  (11.609.700 TL.)

6. Taşocağı nizamnamesi gereğince
verilecek ruhsatnameler
(Her yıl için).................................................  (386.900 TL.)

7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli
sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni
nezaretçi tayini taleplerinden.................................  (290.000 TL.)

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme,
uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu
kapsamına alınması taleplerinden.............................  (1.451.000 TL.)

Maden arama ruhsatnamesi, önişletme
ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı,
işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı
ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu
kapsamına alınması taleplerinin devir
ve intikalleri sırasında, bu hakların
verilmesi sırasındaki harçlar yeniden
alınır.

IV - PETROL İŞLEMLERİ :
1. Sicil işlemleri :
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri,
kullanma hakkı ve belge istihsali
taleplerinin tescilinden.......................................  (290.000 TL.)
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri,
kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden.......................  (348.000 TL.)
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve
belgelerde yapılan değişikliklerin
tescilinden....................................................  (173.900 TL.)
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile
belgelerin devirlerinin veya bunların
sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir
kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten
kullanma hakkı tanınmasının
tescilinden....................................................  (290.000 TL.)
e) Diğer hususların tescilinden................................  (115.900 TL.)

2. Ruhsatlar :
a) Müsaade vesikaları..........................................  (773.900 TL.)
b) Arama ruhsatnameleri....................................... (1.160.800 TL.)
c) İşletme ruhsatnameleri......................................(9.674.800 TL.)
d) Belgeler....................................................(1.160.800 TL.)

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile
belgelerin temdit veya devrinden aynı
miktarda harç alınır.

3. Tarifelerin tasdiki.........................................  (193.300 TL.)

V - SATIŞ RUHSATNAMELERİ :
1. Tekel konusuna giren maddeleri
satmak isteyenlere verilecek satış ve
ruhsat tezkereleri (Her yıl için) :
1 inci sınıf dükkanlarda.......................................  (290.000 TL.)
2 inci sınıf dükkanlarda.......................................  (193.300 TL.)
3 üncü sınıf dükkanlarda.......................................   (96.400 TL.)
4 üncü sınıf dükkanlarda.......................................   (46.100 TL.)
Geziciler......................................................   (19.000 TL.)
2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal
ve ithal etmek isteyenlere verilecek izin
vesikaları (Her yıl için) :....................................  (773.900 TL.)

Dış memleketlere ihraç etmek için imalat
yapanlardan bu harcın yarısı alınır.

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine
verilecek ruhsatnameler (Her yıl için,
son nüfus sayımına göre) :

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde...............................   (15.300 TL.)
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde.............................   (38.400 TL.)
Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde.........................   (77.300 TL.)

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri
toptan satan ticarethanelerden alınacak
ruhsat harçları :

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat
işlerinde kullanılan zehirli ve müessir
kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus
ticarethaneleri açmak için Sağlık
Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler
(Son nüfus sayımına göre) :

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde..........................  (386.900 TL.)
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan
mahallerde.....................................................  (773.900 TL.)
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan
mahallerde.....................................................(1.160.800 TL.)
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan
mahallerde.....................................................(1.934.900 TL.)
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan
mahallerde.....................................................(3.869.800 TL.)

VI - MESLEK ERBABINA VERİLECEK TEZKERE, VESİKA
     VE RUHSATNAMELERDEN ALINACAK HARÇLAR  :
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat
harçları :
Yeniden eczane açmak üzere verilen
ruhsatnameler (Son nüfus sayımına
göre) :
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için........................   (38.400 TL.)
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan
mahaller için..................................................   (77.300 TL.)
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan
mahaller için..................................................  (193.300 TL.)
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan
mahaller için..................................................  (309.500 TL.)
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan
mahaller için..................................................  (464.300 TL.)
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan
mahaller için..................................................  (619.100 TL.)
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan
mahaller için..................................................  (773.900 TL.)
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan
mahaller için................................................. (1.160.800 TL.)

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri :
a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve
yüksek mimar eğitim müesseseleri
programlarına muadil olduğu kabul edilen
bir ecnebi yüksek mühendis veya  yüksek
mimar eğitim müessesesinden diploma almış
olanlara usulüne göre verilecek
ruhsatnameler..................................................  (386.900 TL.)
b) Programlarının Türk Teknik Okulu
mühendis kısmı programlarına muadil
olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis
veya mimar eğitim müessesinden diploma
almış olanlara usulüne göre verilecek
olan ruhsatnameler.............................................  (232.000 TL.)

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları :
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk
hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları.......................  (386.900 TL.)
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış
olan Türk hekimlerine verilecek istisas
vesikaları.....................................................  (386.900 TL.)
c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden
mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti
hudutları dahilinde tababet icra etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikaları...........................  (386.900 TL.)

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları :
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk
kimyagerlerine verilecek ihtisas
vesikaları.....................................................  (386.900 TL.)
b) Yabancı memleketlerde ihtisas
yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek
ihtisas vesikaları.............................................  (386.900 TL.)
c) Yabancı memleketler mektep veya
fakültelerinden mezun Türk
kimyagerlerine Türkiye'de icrayı
sanat etmek üzere verilecek
mezuniyet vesikaları...........................................  (386.900 TL.)

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları :
Yabancı memleketler dişçi mektep veya
fakültelerinden mezun olan diş
tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat
etmek üzere verilecek mezuniyet
vesikaları.....................................................  (386.900 TL.)

6. Veterinerlere ait mezuniyet
vesikaları :
Yabancı memleketler mektep veya
fakültelerinden mezun olan
veterinerlere Türkiye'de icrayı
sanat etmek üzere verilecek mezuniyet
vesikaları.....................................................  (154.700 TL.)

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere
verilecek ruhsatnameler :
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan
hemşire, ebe ve sünnetçilere
verilecek ruhsatnameler........................................  (115.900 TL.)
b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden
mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe,
sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de
icrayı sanat etmek üzere verilecek
ruhsatnameler..................................................  (115.900 TL.)
c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden
mezun olanlara verilecek şahadetnameler........................  (115.900 TL.)

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri :
Hususi kanuna göre verilecek fenni
gözlükçülük ruhsatnameleri.....................................  (580.200 TL.)

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri :
a) Para ile hasta bakan hususi
hastanelere verilecek açma
ruhsatnameleri :
20 yataklıya kadar olanlar.....................................  (773.900 TL.)
20-50 yataklıya kadar olanlar................................. (1.160.800 TL.)
50-100 yataklıya kadar olanlar.................................(1.934.900 TL.)
100 yatak veya daha yukarı olanlar.............................(3.095.900 TL.)
(Son nüfus sayımına göre nüfusu
200.000'den aşağı bulunan mahallerde
açılacak hastanelerden bu harçların
dörtte biri alınır.)
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle
teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi
müesseseleri açmak için verilecek
ruhsatnameler..................................................  (773.900 TL.)

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler :
Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller
yapılan ve misli teamüller aranılan
umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya
laboratuvarları açmak için verilecek
ruhsatnameler..................................................  (386.900 TL.)

11. Avukatlık ruhsatnameleri :
Hususi kanunu mucibince verilecek
avukatlık ruhsatnameleri.......................................  (386.900 TL.)

12. Ödünç para verme izin vesikaları :
a) Ödünç para verme işleri ile meşgul
olacak özel ve tüzel kişilere verilecek
izin vesikaları (Her yıl için).................................  (580.200 TL.)
b) Ödünç para verme işlerine tavassut
edenlere verilecek izin vesikaları
(Her yıl için).................................................  (386.900 TL.)
c) Rehin üzerine ödünç verme işiyle
iştigal edeceklere Medeni Kanunun
876 ncı maddesi gereğince verilecek
izin vesikaları (Her yıl için).................................  (773.900 TL.)

13. Eski eserler ve define arama ve
sondaj ruhsatnameleri :
Eski eser ve define arama sondaj
ruhsatnamelerinden :
a) Eski eser araştırmaları için
verilecek hafriyat ruhsatnameleri
(Beher yıl için)...............................................   (77.300 TL.)
b) Eski eser araştırmaları için
verilecek sondaj ruhsatnameleri
(Beher ay için)................................................   (38.400 TL.)
c) Define araştırmaları için verilecek
ruhsatnameler (Beher iki ay için)..............................  (193.300 TL.)

14. Gümrük komisyoncularına
mahsus ruhsatnameler  :
Gümrük komisyoncularına verilecek
ruhsatnameler :
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar
için.........................................................  (1.547.900 TL.)
İkinci sınıf gümrüklerde çalışanlar
için...........................................................  (773.900 TL.)
15. Kara av tezkereleri :

Hususi kanunu gereğince verilecek
kara avcılığı ruhsat tezkereleri
(Her yıl için)
a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlardan.........................   (30.800 TL.)
b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayanlardan......................   (38.400 TL.)

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları :
a) Resmi makamlar tarafından hususi
eşhasa verilecek silah taşıma müsaade
vesikaları (Her yıl için)......................................  (135.300 TL.)
b) Bulundurma vesikaları.......................................   (57.900 TL.)

17. Sigorta ruhsatnameleri :
a) Hususi kanunu gereğince sigorta
şirketlerine verilecek sigorta
ruhsatnameleri.................................................(3.289.200 TL.)
b) Hususi kanunu gereğince yabancı
sigorta şirketlerine verilecek zeyil
ruhsatnameleri.................................................(1.741.200 TL.)

18. Özel okul ve özel dersane
işletme ruhsatnameleri :
a) İlk tahsil seviyesindeki özel
okullardan (Her yıl için)......................................  (773.900 TL.)
b) Orta tahsil seviyesindeki özel
okullardan (Orta ve lise kısmı ayrı
ayrı olmak üzere) (Her yıl için)...............................(1.547.900 TL.)
c) Özel dersanelerden (Her yıl için)...........................(1.547.900 TL.)
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve
genel eğitime yararlı olduğu Milli
Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel
okullar hariç.)

19. Turizm Müessese belgeleri :
Merkez turizm komitesinin kararı ve
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının onayı
üzerine ;
a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden............................................  (115.900 TL.)
b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden............................................  (193.300 TL.)
c) İkinci sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden............................................  (232.000 TL.)
d) Birinci sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden............................................  (309.500 TL.)
e) Lüks sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden............................................  (464.300 TL.)
f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden............................................  (115.900 TL.)
g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden............................................  (193.300 TL.)
h) İkinci sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden............................................  (232.000 TL.)
i) Birinci sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden............................................  (309.500 TL.)
j) Lüks sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden............................................  (464.300 TL.)
Turistik müessese harcı alınır.

20. Müteahhitlik karneleri :
Karnede yazılı değer üzerinden
(Geçerlilik süresi sonuna kadar)...............................    (Binde 0,1)
Ancak, bu miktar 4.792.500
liradan fazla olamaz.

VII - OKUL DİPLOMALARI :
1. Ortaokullar ile bu dereceye muadil
okullardan veya bu derecedeki sanat
veya meslek okul ve enstitülerinden
mezun olanlara verilecek diplomalar............................    (2.500 TL.)

2. Lise veya bu dereceye muadil
okullarda bu derecedeki sanat ve meslek
okul ve enstitülerinden mezun olacaklara
verilecek diplomalar...........................................    (5.600 TL.)

3. Üniversite haricinde kalan yüksek
okullardan veya aynı derecedeki sanat
ve meslek okul ve enstitülerinden mezun
olacaklara verilecek diplomalar................................    (8.300 TL.)

VIII - TELSİZ HARÇLARI :
(3293 s. Y., m. 7 ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

IX - KAPALI DEVRE TELEVİZYON RUHSAT HARÇLARI :
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması
ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon
Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin
belgelerinden (Her yıl için)
a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden
sistemlerden...................................................(1.160.800 TL.)
b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden
sistemlerden...................................................(2.321.800 TL.)
c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden
sistemlerden...................................................(4.643.900 TL.)
d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı
ihtiva eden sistemlerden.......................................(6.772.100 TL.)

Birden fazla kanal ihtiva eden
sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı
olarak tahsil edilir.

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle
il özel idareleri, belediye ve köyler
tarafından kurulan kapalı devre televizyon
sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

X - GÜMRÜK KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE VERİLEN
RUHSATNAME HARÇLARI :
1. Genel antrepo izin belgeleri :
a) Genel antrepo işletmeciliği izin
belgelerinden :
- Açma........................................................(20.317.000 TL.)
- İşletme (Her yıl için)...................................... (6.772.100 TL.)
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya
satış mağazası izin belgelerinden :
- Açma....................................................... (13.544.600 TL.)
- İşletme (Her yıl için).......................................(6.772.100 TL.)
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı
dışı eşya satış  mağazası izin
belgelerinden :
- Açma....................................................... (13.544.600 TL.)
- İşletme (Her yıl için).....................................  (6.772.100 TL.)
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı
eşya satış mağazası izin belgelerinden :
- Açma....................................................... (13.544.600 TL.)
- İşletme (Her yıl için).......................................(6.772.100 TL.)
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği
yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası
açma izin belgelerinden........................................(3.386.000 TL.)
f) Gümrük hattı dışı eşya satış
mağazalarına ait depo açma izin
belgelerinden..................................................(3.386.000 TL.)

2. Özel antrepo izin belgeleri :
a) Özel antrepo işletmeciliği izin
belgelerinden :
- Açma....................................................... (20.317.000 TL.)
- İşletme (Her yıl için).....................................  (6.772.100 TL.)
b) Eşya sahibine ait özel antrepo
izin belgelerinden :
- Açma....................................................... (10.158.300 TL.)
- İşletme (Her yıl için).......................................(5.030.800 TL.)

3. Fiktif antrepo izin belgelerinden :
- Açma........................................................(10.158.300 TL.)
- İşletme (Her yıl için).......................................(5.030.800 TL.)

4. Sundurma izin belgeleri :
a) Sundurma işletmeciliği izin
belgelerinden :
- Açma....................................................... (20.317.000 TL.)
- İşletme (Her yıl için).....................................  (6.772.100 TL.)
b) Eşya sahibine ait sundurma izin
belgelerinden :
- Açma....................................................... (10.158.300 TL.)
- İşletme (Her yıl için).......................................(5.030.800 TL.)
 

                               (9) SAYILI TARİFE
                                TRAFİK HARÇLARI

I - TESCİL HARÇLARI :
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve
Yönetmeliğine göre yapılacak tescil
işlemlerinden bir defaya mahsus olmak
üzere,......................................................... (135.300 TL.)

II - SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI :
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine
göre verilecek sürücü belgelerinden bir
defaya mahsus olmak üzere,
a) A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü
belgeleri ile K sınıfı sürücü aday
belgelerinden..................................................   (67.600 TL.)
b) Diğer sürücü belgelerinden..................................  (154.700 TL.)

III - SINAV HARÇLARI :
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine göre yapılacak sınavlarda,
(Her sınav için)...............................................   (23.000 TL.)

IV - SÜRÜCÜ BELGESİ VİZE HARÇLARI :
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi
vize işlemlerinden,
a) A1,A2, B,F ve H sınıfı sürücü
belgeleri vizelerinden.........................................   (23.000 TL.)
b) Diğer sürücü belgeleri vizelerinden.........................   (67.600 TL.)

V - TEKNİK MUAYENE HARÇLARI :
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine göre araçların belli
sürelerde yapılacak teknik
muayenelerinden,...............................................   (67.600 TL.)
(Sakatlar tarafından kullanılan
özel tertibatlı araçlardan harç
alınmaz.)

VI - RUHSAT (İzin) HARÇLARI :
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek
izin belgelerinden.............................................  (115.900 TL.)
b) 16 ncı maddesine göre verilecek
izin belgelerinden (Her yıl için)..............................  (232.000 TL.)
c) 17 nci maddesine göre verilecek
izin belgelerinden (Her yıl için)..............................  (464.300 TL.)
d) 33 üncü maddesine göre verilecek
her izin belgesinden...........................................  (232.000 TL.)
e) 35 inci maddesine göre verilecek
işletme belgesinden (Her yıl için).............................(1.160.800 TL.)
f) 123 üncü maddesine göre özel kişi
ve kuruluşlara sürücü kursları açmak
için ilgili bakanlıkça verilecek okul
açma belgelerinden (Her yıl için)
Son nüfus sayımına göre :
aa) Nüfusu 200.000'e kadar olan
şehirlerde.....................................................(1.160.800 TL.)
bb) Nüfusu 500.000'e kadar olan
şehirlerde.....................................................(2.321.800 TL.)
cc) Nüfusu 500.000'den yukarı olan
şehirlerde.....................................................(3.482.900 TL.)

VII - GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ HARÇLARI :
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine göre verilecek geçici trafik
belgelerinden ;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden ;............................  (677.100 TL.)
bb) Diğerlerinden..............................................   (67.600 TL.)
b) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen
araçlara verilen izin belgesinden..............................  (77.300 TL.)