Harçlar Kanunu Genel Tebliğ 32  
Tarih: 26/05/1965 Sayı: 2232301-2/20799
Maliye Bakanlığından: 
Harçlar Kanunu Genel Tebliği  
Seri No:2
  
            Bilindiği üzere ikamet tezkereleri 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 6 sayılı tarife gereğince harca tabi tutulmakta ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı cetvelde de mezkur tezkerelerin 10 lira bedel mukabilinde satılacağı açıklanmış bulunmaktadır.

            Bu itibarla ikamet tezkerelerinin, Harçlar Kanunu hükümleri gereğince alınacak olan harç miktarına 210 sayılı Kanuna göre alınan 10 liranın ilavesinden sonra hasıl olacak miktar üzerinden Emniyet Dairelerine verilmesi icap edeceğinden, Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü bu iki kıymetin toplamını ikamet tezkeresine soğuk damğa vurmak suretiyle değerlendirilir.

            İkamet tezkerelerinde yazılı kıymetlere gelince :

            Malum olduğu üzere ikamet tezkerelerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 6 sayılı tarife gereğince harç alınmakta ve mezkur tarifenin III/1 sıra numarasında da bunların, 6 aylık olanlarından 25,1 yıllık olanlarından, 50,2 yıllık olanlarından 75 lira harç alınacağı açıklanmış bulunmaktadır.

            Diğer taraftan 492 sayılı Harçlar Kanununun 91 inci maddesinde de "Onsekiz yaşını bitirmiyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas harcın yarısı alınır." denilmekte 90 ıncı maddesinde de kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi halinde yarı harç alınacağı açıklanmış bulunmaktadır.

            Bu duruma göre 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu gereğince değerlendirilen 10 liralık kağıt bedeli de alınacak olan harca ilave edildiği takdirde ikamet tezkerelerinin;

            A) Kaybolun ikamet tezkerelerinin yenilenmesi halinde ve 18 yaşını bitirmemiş çocuklar için,

Müddeti            Harç bedeli        Kağıt bedeli       Yekun
---------          -----------        ------------     ------------
  6 ay               12,50 TL.          10,- TL.         22,50 TL.
  1 yıl              25,-  TL.          10,- TL.         35,-  TL.
  2 yıl              37,50 TL.          10,- TL.         47,50 TL.

B)18 yaşından büyük olan için,
  6 ay               25,-  TL.          10,- TL.         35,-  TL.
  1 yıl              50,-  TL.          10,- TL.         60,-  TL.
  2 yıl              75,-  TL.          10,- TL.         85,-  TL.

           toplam kıymeti üzerinden Emniyet Dairelerine verilmesi ve kayıtlara da harç ve kıymetli kağıt bedelinin ayrı ayrı işlenmesi icap eder.

           Ancak eski ikamet tezkerelerine soğuk damğa vurulması suretiyle gösterilmiş olan harç bedeli ile 1 Kasım 1964 tarihinde yürürlüğe giren 492 sayılı Harçlar Kanunun hükümleri gereğince alınacak olan harç miktarları birbirlerinden farklı olduğundan bu farkın emniyet dairelerince ikamet tezkerelerine pul ilsakı suretiyle tahsili gerekir.

            Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre ifası tamimen tebliğ ve rica olunur.

                                                           Maliye Bakanı Y.
                                                            HAKKI ÖZKAZANÇ
                                                          Müşteşar Yardımcısı