Harçlar Kanunu Genel Tebliğ 32  
Resmi Gazete: 26/12/1992 Cumartesi Sayı: 21447 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Harçlar Kanunu Genel Tebliği  
Seri No:20

            Tapu harçları ile ilgili 31.12.1985 günlü ve 18975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile harçların tahsilinde tapu dairelerine yetki verilmişti.

            Tapu harçlarının 1.1.1993 tarihinden itibaren,

            1 - Yetkili vergi dairesinin ilgili banka şubesindeki hesabına ödenmek suretiyle tahsil edilmesi,

            2 - Harç tahsiline yetkili banka şubesi ve bağımsız vergi dairesinin bulunmadığı ilçelerde malmüdürlüğünce tahsil edilmesi,

            3 - Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla, mahallin icabına göre ilgili banka şubesi yerine bağımsız vergi dairesi veya malmüdürlüğüne ödenmesi hususunda defterdarlıklara yetki verilmesi,

            uygun bulunmuştur.

            Bu nedenle, tapu daireleri adına banka şubelerinde açılmış olan hesaplar 31.12.1992 tarihi itibariyle kapatılacaktır.

            Diğer taraftan, tapu harcı ile birlikte damga vergisinin de tahsil edilmesi gereken durumlarda, damga vergisi ve tapu harcının ayrı vergi dairelerince tahsil edildiği yerlerde tapu dairelerince damga vergisi ve tapu harcı için ayrı ayrı tahakkuk fişi düzenlenmesi, aynı vergi dairesince tahsil edilen yerlerde ise aynı tahakkuk fişinde ayrı satırlarda yer alması gerekmektedir.

            Tebliğ olunur.