Harçlar Kanunu Genel Tebliğ 32  
Resmi Gazete: 03/11/1993 Çarşamba Sayı: 21747 (Asıl) Düstür Tertip: 5 Cilt:36 Sahife:
Maliye Bakanlığından:
Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:23

           Bilindiği üzere, 17.09.1993 gün ve 21701 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (c) bendinde; 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı harçlarının % 50'si, sözkonusu Kararnamenin 5 inci maddesinde tanımlanan İşletmeler ve İşyurtları Kurumunun gelirleri arasında sayılmış ve aynı maddede bu gelirlerin makbuz karşılığı tahsil edileceği belirtilmiştir.

           Bu durumda, 492 sayılı Kanun'un 131 ve 132 nci madde hükümlerinde yer alan yetkilere dayanılarak (1) ve (3) sayılı tarifeler kapsamındaki tüm yargı ve icra harçlarının tahsiline ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

           1 - İşletmeler ve İşyurtları Kurumu hesabına aktarılacak % 50'nin hesap edilebilmesi maksadıyla 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelerde yer alan harçların tamamı makbuz mukabili tahsil olunacaktır.

           Adalet Bakanlığı'nca, sözü edilen harçların tahsili amacıyla sayman mutemedi tayin edilmiş olması durumunda, harçlar 1050 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca sayman mutemetlerince mahallinde tahsil edilecektir.

           2 - Müükelleflerden her ne suretle olursa olsun fuzulen tahsil olunması sebebiyle ilgilisine vergi dairesince red ve iade edilen harçların % 50'si, İşletmeler ve İşyurtları Kurumunun hesabına aktarılacak meblağlardan mahsup edilecektir.

           Tebliğ olunur.