vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 23.12.1993 Perşembe Sayı: 21797 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:   
 Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:24
 
           492 sayılı Harçlar Kanununun, 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 138 inci maddesinde, 
   "... 

           Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranınca artırılır. 

           Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır. 

           Bakanlığımızca 1993 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,4 olarak tespit edilmiş ve 223 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

           Buna göre, 492 sayılı Kanunun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 19 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 01.01.1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami mitarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranının (% 58,4) tatbiki suretiyle 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanacak artırılmış miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. 

           Tarifelerde nihai olarak alınacak maktu harçlarla maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler hesaplanmış ve 100 lira kesirleri azara alınmamıştır. 

           Öte yandan, ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında (Beher rüsum tonitalosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tarifeleri yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç rakamlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harç miktarlarındaki 100 lira kesirleri tahsil edilmeyecektir. 

           Tebliğ olunur. 

                               (1) SAYILI TARİFE 

   Yargı harçları: 

   A) Mahkeme harçları: 
   Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ithilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde 

   I- Başvurma harcı: 

   Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale 
veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati 
haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde, 

   1- Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde              (14.700 TL.) 
   2- Asliye mahkemelerinde idare mahkemelerinde                 (30.000 TL.) 
   3- Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'da           (45.400 TL.) 
   (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı 
vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye 
yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) 

   II- Celse harcı: 
   (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine 
sebebiyet verilen celselerden.) 

   1. Sulh mahkemeleri: 
   a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava 
konusu miktardan (17.800 liradan aşağı olmamak üzere)            (Binde 1) 
   b) Belli bir değer bulunmayan davalarda                       (17.800 TL.) 

   2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde 
(30.000 liradan az olmamak üzere)                                (Binde 1) 

   III- Karar ve ilam harcı: 

   1. Nispi harç: 
   a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunun davalarda 
esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına 
alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                        (Binde 30) 
   (Her türlü tazminat davalarında bu nispet binde 10 
olarak uygulanır.) 
   Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte 
veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti 
binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete 
kadar çıkarmaya yetkilidir. 

   b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış 
suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler 
(Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)                           (Binde 5) 

   c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine 
dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri 
üzerinden)                                                       (Binde 2) 

   d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik 
nafaka bedeli üzerinden)                                         (Binde 5) 

   e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, 
Danıştay ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını 
hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. 

   Nispi harçlar 30.000 liradan aşağı olamaz. 

   2. Maktu harç: 
   a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf 
teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas 
hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik 
mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında             (30.000 TL.) 

   b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden 
veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay 
ve Danıştay kararlarında                                         (60.800 TL.) 

   c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay 
ve Danıştay'ın icranın tehiri kararlarında                       (48.700 TL.) 

   d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir 
kararlarında                                                     (48.700 TL.) 

   B) İcra ve iflas harçları: 

   I. İcra harçları: 

   1. İcraya başvurma harcı                                      (30.000 TL.) 

   2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın 
yerine getirilmesi harcı                                         (30.000 TL.) 

   3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, 
değer üzerinden: 
   a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden 
evvel ödenen paralardan                                          (Yüzde 2) 

   b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan          (Yüzde 4) 

   c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya 
çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan                    (Yüzde 5) 

   d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin 
maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi 
suretiyle tahsil olunan paralardan                               (Yüzde 2) 

   e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas 
Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince 
ödenen paralardan                                                (Yüzde 1) 

   f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde: 
   aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    (Yüzde 1) 
   bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde        (Yüzde 2) 

   g) Menkul tesliminde; 
   aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde               (Yüzde 1) 
   bb) İcra marifetiyle teslim halinde                           (Yüzde 2) 

   4. İdare harçları:                                            (21.200 TL.) 
   (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi kira mukaveleleri 
düzenlenmesi ve hesap tutulması için.) 

   II. İflas Harçları: 

   1. Maktu harç: 
   İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya 
katılma harcı                                                    (48.700 TL.) 

   2. Konunun değeri üzerinden harç: 
   a) İflasta paylaşılan para üzerinden                          (Yüzde 2) 

   b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan 
para üzerinden                                                   (Binde 5) 

   C) Ticaret Sicili Harçları: 

   I. Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 

   1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında: 
   a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde         (214.300 TL.) 

   b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                        (612.800 TL.) 

   c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                    (1.378.700 TL.) 

   2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve 
ilanında (Her kişi için): 
   a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait 
işletmelerde                                                     (107.000 TL.) 

   b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                        (152.600 TL.) 

   c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                      (336.700 TL.) 

   3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki 
değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile 
ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan 
düzeltmelerden harç alınmaz.) 
   a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde         (107.000 TL.) 

   b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                        (152.600 TL.) 

   c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                      (336.700 TL.) 

   4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni 
kaydının silinmesi dahil) 
   a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait 
işletmelerde                                                     ( 42.400 TL.) 

   b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                        ( 60.800 TL.) 

   c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                      (107.000 TL.) 
   Şubelerin her biri (yabancı müesseselerin Türkiye'deki 
şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir. 

   II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları: 

   1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki 
kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta 
saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından 
(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)                               (11.800 TL.) 

   2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/2, 
104, 105)                                                        (36.400 Tl.) 

   D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım): 

   1. Suret harçları: 
   a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli 
fotokopiler dahil)                                               (3.100 TL.) 

   b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın 
beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler 
dahil)                                                           (3.100 TL.) 

   c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden 
(Tasdikli fotokopiler dahil)                                     (5.800 TL.) 

   d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname 
suretlerinden (Tasdikli fotopokiler dahil)                       (5.800 TL.) 

   Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere 
ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı 
harçlar alınır. 

   II. Muhafaza harçları: 
   Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul 
ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden: 
   a) Bir yıla kadar                                             (Binde 5) 

   b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için                    (Binde 2,5) 

   III. Defter tutma harçları: 
   a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 17.800 
liradan az olmamak üzere deftere kaydolunan değer 
üzerinden                                                        (Binde 2) 

   b) Miras işlerinde defter tutulmasında: 
   aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu 
bakiye üzerinden                                                 (Binde 2) 
   bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve 
alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise                          (45.400 TL.) 

   c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden            (45.400 TL.) 

   IV. Miras işlerine ait harçlar: 
   Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, 
tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil 
eden değerler üzerinden                                          (Binde 2) 
   (Miras idaresinde her sene ve kesirler için 
harç alınır.) 

   V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar: 
   Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi 
tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri: 
   a) Belli bir meblağı ihtiva edenler                           (Binde 0,50) 

   b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler                        (60.800 TL.) 
                               (2) SAYILI TARİFE 
                                Noter Harçları 

   I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 

   1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, 
mukavelename ve kağıtlardan beher imza için                      (Binde 0,50) 

   Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam 
miktarı 60.800 liradan az, 30.649.700 liradan çok olamaz. 

   2. Emanet harçları: 
   Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli 
emenatlerden                                                     (Binde 1) 

   Harç miktarı 5.800 liradan az olamaz, harç yıllık 
olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için 
ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar 
olunur. 

   3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:                  (Binde 2) 
   Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla 
olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. 

   Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin 
değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile 
tespit edilir. 

   4. Konişmento yazılması harcı: 
   Konişmento yazılmasında eşyanın her gayrisafi 
tonundan                                                         (517 TL.) 

   5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra 
kaldırılmıştır.) 

   II. Maktu harçlar: 
   1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç 
miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan 
senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden             (10.400 TL.) 

   2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri 
muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler 
dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ 
edilecek beher nüsha için                                        (17.800 TL.) 

   3. Vekaletnameler: 
   a) Özel vekaletnamelerde beher imza için                      ( 9.100 TL.) 
   b) Genel vekaletnamelerde beher imza için                     (13.400 Tl.) 

   4. Defter tasdiki: 
   a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri 
(Beher defter için): 
   aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler              (24.200 TL.) 
   bb) Serbest meslek kazanç defteri                             (30.000 TL.) 
   cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler                    (30.000 TL.) 

   b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi: 
   100 sayfaya kadar (100 dahil)                                 ( 8.800 TL.) 
   100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için            ( 8.800 TL.) 

   5. Suretler ve tercümeler: 
   a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü 
mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve 
fotokopilerinin beher sayfasından                                ( 3.100 TL.) 

   b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış 
kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından 
(Fotokopiler dahil)                                              ( 5.800 TL.) 

   6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri 
belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için 
(Yıl kesirleri tam sayılır)                                      (17.800 TL.) 

   7. Tespit ve tutanak harçları: 
   Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir 
şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların 
hüviyet ve ifadelerinin tespiti                                  (17.800 TL.) 

   8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan 
alınacak harçlar: 
   Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, 
seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek 
tutanaklarda                                                     (306.100 TL.) 

   9. Düzeltme harcı: 
   Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle 
yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden her imza için         (4.500 TL.) 

   10. Mukavele feshi harcı: 
   Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını 
tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için          (4.500 TL.) 

   11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra 
umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve 
mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile 
vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, 
babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, 
ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve 
bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların 
düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek 
tutanaklardan                                                    (60.800 TL.) 

                               (3) SAYILI TARİFE 

   Vergi yargısı harçları: 

   Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile 
bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan 
dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde 
ve Danıştay'da açılan davalarda, 

   1- Başvurma harcı: 
   a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine 
başvurma                                                         (30.000 TL.) 
   b) Danıştay'a başvurma                                        (60.800 TL.) 

   II- Nispi harçlar: 
   a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi 
kararlarında: 

   Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin 
dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları 
ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına 
alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri 
mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam 
değeri üzerinden 30.000 liradan az olmamak üzere                (Binde 2) 

   b) Danıştay kararlarında: 
   Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, 
harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve 
cezaların toplam değeri üzerinden 60.800 liradan 
az olmamak üzere                                                 (Binde 4) 

   (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir) 

   III. Maktu harç: 
   Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca 
tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve 
diğer işlemlerle ilgili: 
   a) Vergi Mahkemesi ve bölge idare mahkemesi 
kararlarında                                                     (30.000 TL.) 
   b) Danıştay kararlarında                                      (60.800 TL.) 
   c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştay'ın yürütmenin 
durdurulması kararlarında                                        (60.800 TL.) 

   IV. Suret harçları: 
   Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri 
için karar suretinin her sayfasından (fotokopiler dahil)         (2.500 TL.) 

                               (4) SAYILI TARİFE 

   TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR: 

   I. TAPU İŞLEMLERİ: 

   1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin 
tescilinden takdir olunan değer üzerinden                        (Binde 5) 

   2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve 
izinsiz doldurma suretiyle iktisab edilen yerlerin 
tescilinden takdir edilecek değer üzerinden                      (Binde 700) 

   3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni 
hakların, kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, 
bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya 
piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı 
değer üzerinden                                                   (Binde 5) 

   4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni 
hakların bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında 
intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivasız 
feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre 
dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı 
değer üzerinden                                                   (Binde 30) 

   5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal 
hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde 
takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden 
yüksek olanı üzerinden                                            (Binde 30) 

   6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde 
kayıtlı değerler üzerinden                                        (Binde 5) 

   b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup 
mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi 
ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan 
parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen 
taksiminde kayıtlı değer üzerinden                                (Binde 5) 

   c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek 
mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay 
sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı 
değer üzerinden                                                   (Binde 2) 

   7. İpotek tesisinde: 

   a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden                    (Binde 2) 

   b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin 
çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat 
ilavesinde borç miktarı üzerinden                                 (Binde 2) 

   c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen 
değişikliklerinde borç miktarı üzerinden                          (Binde 1) 

   8. Muvakkat tesciller: 
   Medeni Kanunun 921'inci maddesi gereğince yapılacak 
tescillerde kayıtlı değer üzerinden                               (Binde 1) 

   9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden 
mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile 
yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı 
nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı 
değer üzerinden                                                   (Binde 3) 

   10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin  tapu 
siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak 
kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede 
müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden           (Binde 3) 

   11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan 
değeri üzerinden                                                  (Binde 2) 

   12. Satış vaadi sözleşmeleriyle,irtifak hakkı tesisi 
vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede 
yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, 
bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden                            (Binde 3) 

   13. a) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak 
bina vesair tesislerin tescilinde Emlak (Bina) Vergisi 
değeri üzerinden                                                  (Binde 30) 

   Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş 
bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha 
düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina Vergisi 
değeri üzerinden                                                  (Binde 15) 

   Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, 
Emlak Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken süre 
içinde, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve 
beyanname verme süresi içinde ödenir. 

   Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın 
tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür. 

   b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama 
müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden                   (Binde 10) 

   c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt 
tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden                         (Binde 5) 

   14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil 
ve şerhlerin terkininden                                          (21.200 TL.) 

   15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı 
gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden 

   16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının 
verilmesinde her parsele ait kopya için                           (42.400 TL.) 

   17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait 
verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak 
belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)          (8.800 TL.) 

   18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar 
hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden      (Binde 5) 

   19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen 
düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden                           (Binde 60) 

   20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya 
ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa 
hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün 
devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak 
vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi 
hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen 
bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı          (Binde 40) 

   Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik 
devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri 
uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri 
yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir 
ve beyanname verme süresi içinde ödenir. 

   b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul 
mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak 
konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer 
üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde 
devir eden için                                                   (Binde 20) 

   c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir 
yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel 
üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak 
veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli 
beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline 
eşit sayılır) devir alan için                                     (Binde 40) 

   d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların 
tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, 
bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, 
mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği 
gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin yarısından aşağı 
olamaz) devir alan için                                           (Binde 40) 

   e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde 
(634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat 
irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen 
bedel üzerinden devir alan için                                   (Binde 40) 

   f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir 
bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı          (Binde 40) 

   Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) 
fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 
64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan 
düşük olamaz. 

   II- Kadastro ve tapulama işlemleri: 
   Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline 
tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden: 

   a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da 
kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır 
bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya 
tapulanmasında,                                                   (Binde 3) 

   b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da 
kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır 
bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya 
tapulanmasında                                                    (Binde 5) 

   c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına 
kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile 
tespitte hazır bulunanlardan,                                     (Binde 4) 

   d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına 
kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile 
tespitte hazır bulunmayanlardan,                                  (Binde 6) 

   (Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı 
her parsel için 17.800 liradan aşağı olamaz.) 

   Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların 
en az miktarı 17.800 liradır. 

   "Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında 
belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi beyannamesi verilmesini 
geriktirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci 
maddesinde yazılı ek süre sonuna kadar tapuda gösterilmemesi 
halinde harç % 50 fazlasıyla alınır." 

                               (5) SAYILI TARİFE 

   KONSOLOSLUK HARÇLARI: 

   I- DE¦ER ÜZERİNDEN ALINACAK HARÇLAR 

   1. Tereke işlerinde: 
   a) Terekenin tahrir, tespit, idare ve tasfiyesinden            (Binde 10) 

   b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, 
idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan 
murakabeden                                                       (Binde 5) 

   2. Sulhnameler: 
   (Kararda yazılı değer üzerinden): 
   a) 50.000 liraya kadar olan kısmından (50.000 dahil)           (Binde 20) 

   b) 50.000 liradan sonra gelen kısmından ilaveten               (Binde 5) 

   3. Kıymetli eşyanın tesliminde: 
   Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten 
bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde                  (Binde 3) 

   4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri 
konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden                            (Binde 1) 

   II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar: 

   1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak 
şahadetnameleri: Beher rüsum tonilatosundan                       (1.070 TL.) 

   2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın 
beher gayrisafi tonundan                                          (517 TL.) 

   3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher 
rüsum tonilatosundan                                              (517 TL.) 

   III. Maktu harçlar: 
   1. Gemi jurnalinin tasdiki: 
   a) Jurnalin tasdiki                                         (91.700 TL.) 
   b) Jurnala sayfa ilavesi                                    (36.400 TL.) 
   2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve 
gezinti gemilerinin vizeleri                               (367.400 TL.) 

   3. İmza ve mühür tasdiki: 
   a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla 
o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip 
Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip 
bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı 
makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki 
imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve 
mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler 
dahil)                                                     (36.400 TL.) 
   b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere 
tasdiki (Fotokopiler dahil)                                (73.000 TL.) 

   4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili 
makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve 
suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara 
uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)                (36.400 TL.) 

   5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, 
tutanaklar ve şerhler: 
   a) Birinci sayfa için                                   (36.400 TL.) 

   b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için              (17.800 TL.) 

   6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine: 
   a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin 
aynının verilmesi (Beher sayfa için)                       (60.800 TL.) 
   b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)     (122.400 TL.) 

   7. Terekenin mühürlenmesi                               (91.700 TL.) 

   8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki   (54.600 TL.) 

   9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı 
tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı 
kağıtlar ve kararlar                                       (36.400 TL.) 

  10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin 
konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl 
harca ilave olarak                                         (91.700 TL.) 

                               (6) SAYILI TARİFE 

   Pasaport, vize ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı 
   tasdik harçları: 
   I - Pasaport Harçları: 

   1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar: 
   (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil) 
   6 aya kadar olanlar                                     (107.000 TL.) 
   1 yıl için olanlar                                      (152.600 TL.) 
   2 yıl için olanlar                                      (257.200 TL.) 
   3 yıl için olanlar                                      (367.400 TL.) 
   3 yıldan fazla süreli olanlar                           (520.500 TL.) 

   Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda 
pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. 
Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. 

   Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir. 

   2. 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 18 inci maddesinde 
yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 
numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit 
ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır. 

   3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların 
konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların 
sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın 
yapılır. 

   II- Vize harçları: 

   1. Giriş vizeleri: 
   a) Tek giriş                                            (183.500 TL.) 
   b) Müteaddit giriş                                      (612.800 TL.) 

   2. Transit vizeleri: 
   a) Tek transit                                          (183.500 TL.) 
   b) Çift transit                                         (367.400 TL.) 
   (Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci 
fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.) 
   Vize harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası 
gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. 

   3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri 
üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş 
vizeleri                                                   (306.100 TL.) 

   III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve 
Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları: 

   1. İkamet tezkeresi 
      6 aylık olanlar                                      (306.100 TL.) 
      1 yıllık olanlar                                     (612.800 TL.) 
      2 yıllık olanlar                                     (919.000 TL.) 

   2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları                  (107.000 TL.) 

                               (7) SAYILI TARİFE 
                            Gemi ve Liman Harçları 

   I- Gemi sicil işlemleri: 

   1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:     (212 TL.) 
   (183.500 liradan az, 12.259.800 liradan çok olamaz.) 

   2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında 
temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin 
düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı 
bedel üzerinden                                            (Binde 10) 
   (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı 
bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde 
emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, 
trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa 
tabidir.) 

   3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma 
akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden                (Binde 2,5) 

   4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz 
karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, 
bedeli üzerinden                                           (Binde 2,5) 

   5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis 
olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden      (Binde 0,5) 

   6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde 
mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden      (Binde 0,5) 

   7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden 
(Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)                  (17.800 TL.) 

   8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden 
beher rüsum tonilatosundan (17.800 liradan az 306.100 
liradan çok olamaz.)                                       (212 TL.) 

   9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf 
yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt 
suretlerinden (Fotokopiler dahil)                          (8.800 TL.) 

  II. Liman işlemleri: 

   1. Denize elverişlilik belgesi: 
   En az 60.800 lira maktu harcama ilave olunarak 
aşağıdaki tarifeye göre harç alınır: 
   İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan        (700 TL.) 
   Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum 
tonilatosundan                                             (396 TL.) 
   500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 
(Harç tutarı 1.838.700 liradan çok olamaz.)                (147 TL.) 

   2. Ölçme Belgesi: 
   En az 122.400 lira maktu harca ilave olarak aşağıdaki 
tarifeye göre harç alınır: 
   İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan        (917 TL.) 
   Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum 
tonilatosundan                                             (917 TL.) 
   Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum 
tonilatosundan                                             (700 TL.) 
   3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum 
tonilatosundan (Harç tutarı 4.903.900 liradan çok 
olamaz.)                                                   (396 TL.) 

   3. Yola elverişlilik belgesi: 
   Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır: 
   11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                     (36.400 TL.) 
   151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                    (60.800 TL.) 
   501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                  (122.400 TL.) 
   3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden               (152.600 TL.) 
   10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan 
muaftır. 

   4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak 
şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan                    (700 TL.) 
   (91.700 liradan az 3.064.800 liradan çok olamaz.) 

   5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki        (14.700 TL.) 

   6. Yeterlik belgesi harçları: 
   a) Uzak yol kaptanlığı ve başmakinistliği için          (91.700 TL.) 
   b) Yakın yol kaptanlığı ve başmakinistleri ile 
Marmara ve İzmir kılavuzluğu için                          (60.800 TL.) 
   c) Uzak yol ve yakın yol güverte ve makine 
zabitliği ile liman kılavuzluğu için                       (36.400 TL.) 
   d) Liman ve kıyı kaptanlığı, deniz motorculuğu, 
deniz buhar veya motor makinistliği, dalgıçlık ve amatör 
denizcilik için                                            (27.000 TL.) 

   7. Türk denizci kütüğü kayıt suretlerinden 
(Fotokopiler dahil)                                        (17.800 TL.) 

   8. Gemi sörvey belgeleri: 
   a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi 
teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası 
yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon 
emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, 
(Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) 

   En az 30.000 lira maktu harca ilave olarak 
beher rüsum tonilatosundan                                 (88 TL.) 
   Her belgenin harç tutarı 306.100 liradan çok olamaz. 

   b) Muafiyet belgesi                                     (60.800 TL.) 
   (Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca 
yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.) 
 

                               (8) SAYILI TARİFE 

                  İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 

   I- İmalat ruhsatları: 

   1. Müstahzar ruhsatnameleri: 
   Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması 
için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler: 
   a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler         (1.225.800 TL.) 
   b) Memleket içinde imal olunanlar                       (612.800 TL.) 
   c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden 
alınacak gider karşılığı: 
   - Hariçten ithal edilenler                              (612.800 TL.) 
   - Memleket içinde imal olunanlardan                     (306.100 TL.) 

   2. İhtira beratları: 
   a) İhtira ve munzam ihtiraların tescili taleplerinden 
ve noksan evrakın tamamlanması için yeniden üç aylık müddet 
verilmesi hususundaki taleplerden                          (91.700 TL.) 
   b) Tesciline karar verilen ihtiralardan: 
   1. Tescil harcı olarak                                  (551.200 TL.) 
   2. İkinci yıl ve muteber olduğu sürece her yıl için 
taksitler halinde                                          (551.200 TL.) 
   c) Munzam ihtiraların her birinin tescilinden bir 
defaya mahsus                                              (459.300 TL.) 
   d) Müddetleri uzatılan ihtira beratlarından, uzatılan 
her yıl için                                               (919.000 TL.) 
   e) İhtira beratlarıyla munzam ihtiraların devir, 
intikal ve intifa (Lisans) haklarının tescilinden          (152.600 TL.) 
   f) Menşe memleket vesikalarından                        (152.600 TL.) 
   g) İhtira beratlarıyla, munzam ihtiraların 
dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak 
suretlerinden ünvan ve adres değişikliklerini, terkin 
taleplerini ve tatbik mevkiine koyma talebini bildiren 
dilekçelerden, rüçhan hakkı taleplerinden                  (91.700 TL.) 
   h) İhtira tarifnamelerinde yapılacak tadil, tashih 
ve ilavelerden, (Beher tarifname sayfası için)             (45.400 TL.) 

   3. Markalar: 
   a) Marka tescili talebini havi dilekçelerden (Yenileme 
talepleri dahil) ve noksan evrakın tamamlanması için 
yeniden müddet verilmesi taleplerinden)                    (45.400 TL.) 
   b) Tesciline karar verilen her bir marka için 
tescil harcı olarak                                        (367.400 TL.) 
   c) Marka tescilinin yenilenmesinden (Bir marka için)    (306.100 TL.) 
   d) Markaların devir, intikal ve intifa (Lisans) 
haklarının tescilinden                                     (367.400 TL.) 
   e) Marka dosyalarından veya sicil defterlerinden 
çıkarılacak suretlerden, ünvan ve adres değişikliklerini, 
eşya ilavesi veya çıkarılmasını havi talepleri ile terkin 
ve rüçhan hakkı taleplerinden                              (91.700 TL.) 
   f) Menşe memleket vesikalarından                        (183.500 TL.) 

   II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili 
belgeler: 
   1. İhracatçı ruhsatnameleri: 
   3018 numaralı Kanun mucibince verilecek ihracatçı 
ruhsatnameleri                                             (306.100 TL.) 
   Yukarıdaki miktara ilaveten: 
   a) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddesi 
için                                                       (30.000 TL.) 
   b) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç 
maddeleri grubu için                                       (60.800 TL.) 

   Ruhsatnamelerin verilmesinden sonra ruhsatnamelere 
yeniden ilave olunacak her bir ihraç maddesi veya grubu 
için, (a) ve (b) fıkralarında yazılı harç alınır. Bu 
ruhsatnameler iki yılda bir defa Ocak ayı içinde Ticaret 
Bakanlığınca vize edilir. Vize muamelesinde ruhsatnamenin 
tabi olduğu harç alınır. Ocak ayından sonra vize 
edildiğine dair Ticaret Bakanlığının tasdikini haiz 
bulunmayan ruhsatnameler muteber sayılmaz. Yıl içinde 
yeniden alınan ruhsatnameler verildiği yıl için 
ayrıca vizeye tabi tutulmaz. 

   2. İthalatla ilgili belgeler: 
   a) İthalatçı vesikalarından                             (1.838.700 TL.) 
   b) İthalatçı vesikaları vizelerinden (Her yıl için)     (919.000 TL.) 
   c) İthalatçı vesikalarına kaydedilecek her fasıl için   (306.100 TL.) 
   d) İthal malları değişikliği karar belgesi harcı: 
   Mal değişikliği müracaatlarında talep başına değişikliği 
istenen mal kıymeti üzerinden                              (Binde 5) 
   e) İthalat taleplerinden: 
   Her talep için kıymet yek–nü üzerinden                  (Binde 1 
   III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme 
ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: 
   1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden               (367.400 TL.) 
   2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)            (919.000 TL.) 
   3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)              (3.217.800 TL.) 
   4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için) 
   a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme 
ruhsatnameleri                                             (5.516.900 TL.) 
   b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme 
ruhsatnameleri                                             (6.435.900 TL.) 
   c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme 
ruhsatnameleri                                             (9.194.600 TL.) 
   d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme 
ruhsatnameleri                                             (13.792.000 TL.) 

   5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) 
yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)                  (18.389.700 TL.) 

   6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek 
ruhsatnameler (Her yıl için)                               612.800 TL.) 

   7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli 
sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi 
tayini taleplerinden                                       (459.300 TL.) 

   8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, 
küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin 
Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden              (2.298.300 TL.) 

   Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, 
işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme 
imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 
kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri 
sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar 
yeniden alınır. 

   IV- Petrol işlemleri: 

   1. Sicil işlemleri: 
   a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı 
ve belge istihsali taleplerinin tescilinden                (459.300 TL.) 
   b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve 
belgelerin tescilinden                                     (551.200 TL.) 
   c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde 
yapılan değişikliklerin tescilinden                        (275.400 TL.) 
   d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin 
devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan 
muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten 
kullanma hakkı tanınmasının tescilinden                    (459.300 TL.) 
   e) Diğer hususların tescilinden                         (183.500 TL.) 

   2. Ruhsatlar: 
   a) Müsaade vesikaları                                   (1.225.800 TL.) 
   b) Arama ruhsatnameleri                                 (1.838.700 TL.) 
   c) İşletme ruhsatnameleri                               (15.324.800 TL.) 
   d) Belgeler                                             (1.838.700 TL.) 

   Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin 
temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır. 

   3. Tarifelerin tasdiki                                  (306.100 TL.) 

   V- Satış ruhsatnameleri: 
   1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak 
isteyenlere verilecek satış ve ruhsat tezkereleri 
(Her yıl için): 
   1'inci sınıf dükkanlarda                                (459.300 TL.) 
   2'nci sınıf dükkanlarda                                 (306.100 TL.) 
   3'üncü sınıf dükkanlarda                                (152.600 TL.) 
   4'üncü sınıf dükkanlarda                                (73.000 TL.) 

   Geziciler                                               (30.000 TL.) 

   2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal ve ithal 
etmek isteyenlere verilecek izin vesikaları 
(Her yıl için)                                             (1.225.800 TL.) 

   Dış memleketlere ihraç etmek için imalat yapanlardan bu 
harcın yarısı alınır. 

   3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek 
ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre): 

   Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde                        (24.200 TL.) 
   Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde                      (60.800 TL.) 
   Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde                  (122.400 TL.) 

   4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan 
ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları: 

   Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan 
satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık 
Bakanlığı'nca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus 
sayımına göre): 

   Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde                   (612.800 TL.) 
   Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde       (1.225.800 TL.) 
   Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan 
mahallerde                                                 (1.838.700 TL.) 
   Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan 
mahallerde                                                 (3.064.800 TL.) 
   Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde           (6.129.700 TL.) 

   VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve 
ruhsatnamelerden alınacak harçlar: 

   1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları: 
   Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler 
(Son nüfus sayımına göre): 
   Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için                 (60.800 TL.) 
   Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için     (122.400 TL.) 
   Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için    (306.100 TL.) 
   Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için    (490.200 TL.) 
   Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için    (735.400 TL.) 
   Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için   (980.600 TL.) 
   Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için  (1.225.800 TL.) 
   Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için        (1.838.700 TL.) 

   2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri: 
   a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar 
eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul 
edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar 
eğitim müessesinden diploma almış olanlara usulüne göre 
verilecek ruhsatnameler                                    (612.800 TL.) 

   b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı 
programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi 
mühendis veya mimar eğitim müessesinden diploma almış 
olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler         (367.400 TL.) 

   3. Mütehassıs tabiplik vesikaları: 
   a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine 
verilecek hitisas vesikaları                               (612.800 TL.) 
   b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk 
hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları                   (612.800 TL.) 
   c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun 
Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları 
dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet 
vesikaları                                                 (612.800 TL.) 

   4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları: 
   a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine 
verilecek ihtisas vesikaları                               (612.800 TL.) 
   b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk 
kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları                (612.800 TL.) 
   c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden 
mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek 
üzere verilecek mezuniyet vesikaları                       (612.800 TL.) 

   5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları: 
   Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden 
mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek 
üzere verilecek mezuniyet vesikaları                       (612.800 TL.) 

   6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları: 
   Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden 
mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat 
etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları                 (245.000 TL.) 

   7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameleri: 
   a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe 
ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler                    (183.500 TL.) 
   b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan 
Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara 
Türkiye'de icrayı sanatetmek üzere verilecek ruhsatnameler (183.500 TL.) 
   c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara 
verilecek şahadetnameler                                   (183.500 TL.) 

   8. Gözlükçülük ruhsatnameleri: 
   Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük 
ruhsatnameleri                                             (919.000 TL.) 
   9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri 
   a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek 
açma ruhsatnameleri: 
   20 yataklıya kadar olanlar                              (1.225.800 TL.) 
   20-50 yataklıya kadar olanlar                           (1.838.700 TL.) 
   50-100 yataklıya kadar olanlar                          (3.064.800 TL.) 
   100 yatak veya daha yukarı olanlar                      (4.903.900 TL.) 

   (Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı 
bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların 
dörtte biri alınır.) 

   b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve 
diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek 
ruhsatnameler                                              (1.225.800 TL.) 

   10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: 
   Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve 
misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve 
kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler    (612.800 TL.) 

   11.  Avukatlık ruhsatnameleri: 
   Hususi Kanunu mucibince verilecek avukatlık 
ruhsatnameleri                                             (612.800 TL.) 

   12. Ödünç para verme izin vesikaları: 
   a) Ödünç para verme işleri ile meşgul olacak özel ve 
tüzel kişilere verilecek izin vesikaları (Her yıl için)    (919.000 TL.) 

   b) Ödünç para verme işlerine tavassut edenlere 
verilecek izin vesikaları (Her yıl için)                   (612.800 TL.) 

   c) Rehin üzerine ödünç verme işiyle iştigal edecekleri 
Medeni Kanunun 876'ncı maddesi gereğince verilecek izin 
vesikaları (Her yıl için)                                  (1.225.800 TL.) 

   13. Eski eserler ve define arama ve sondaj 
ruhsatnameleri: 

   Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden: 
   a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat 
ruhsatnameleri (Beher yıl için)                            (122.400 TL.) 

   b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj 
ruhsatnameleri (Beher ay için)                             (60.800 TL.) 

   c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler 
(Beher iki ay için)                                        (306.100 TL.) 

   14. Gümrük Komisyoncularına mahsus ruhsatnameler: 
   Gümrük komisyoncularına verilecek ruhsatnameler: 
   Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için               (2.451.800 TL.) 
   İkinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için                (1.225.800 TL.) 

   15. Kara av tezkereleri: 
   Hususi Kanunu gereğince verilecek kara avcılığı 
ruhsat tezkereleri (Her yıl için) 
   a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlardan                  (48.700 TL.) 
   b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayanlardan               (60.800 TL.) 

   16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: 
   a) Resmi makamlar tarafından hususi eşhasa verilecek 
silah taşıma müsaade vesikaları (her yıl için)             (214.300 TL.) 
   b) Bulundurma vesikaları                                (91.700 TL.) 

   17. Sigorta ruhsatnameleri: 
   a) Hususi kanuni gereğince sigorta şirketlerine 
verilecek sigorta ruhsatnameleri                           (5.210.000 TL.) 
   b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta 
şirketlerine verilecek zeyil ruhsatnameleri                (2.758.000 TL.) 

   18. Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri: 
   a) İlk tahsil seviyesindeki özel okullardan 
   (Her yıl için)                                          (1.225.800 TL.) 
   b) Orta tahsil seviyesindeki özel okullardan 
(Orta ve lise kısmı ayrı ayrı olmak üzere) (Her yıl için)  (2.451.800 TL.) 
   c) Özel dersanelerden (Her yıl için)                    (2.451.800 TL.) 
   (Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime 
yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik 
olunan özel okullar hariç) 

   19. Turizm müessese belgeleri: 
   Merkez turizm komitesinin kararı ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının onayı üzerine 
   a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden (183.500 TL.) 
   b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden   (306.100 TL.) 
   c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden   (367.400 TL.) 
   d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden  (490.200 TL.) 
   e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden     (735.400 TL.) 
   f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden (183.500 TL.) 
   g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden   (306.100 TL.) 
   h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden   (367.400 TL.) 
   i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden  (490.200 TL.) 
   j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden     (735.400 TL.) 

   Turistik müessese harcı alınır. 

   20. Müteahhitlik karneleri: 
   Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi 
sonuna kadar)                                              (Binde 0,1) 
   Ancak, bu miktar 12.259.800 liradan fazla olamaz. 

   VII- Okul diplomaları: 
   1. Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullardan veya 
bu derecedeki sanat veya meslek okul ve enstitülerinden 
mezun olanlara verilecek diplomalar                        (3.900 TL.) 

   2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki 
sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara 
verilecek diplomalar                                       (8.800 TL.) 

   3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya 
aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden 
mezun olacaklara verilecek diplomalar                      (13.100 TL.) 

   VIII- Telsiz harçları (3293 Sayılı Kanunun 7'nci 
maddesi ile kaldırılmıştır.) 

   IX - Kapalı devre televizyon ruhsat harçları: 
   Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve 
işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 
tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 
   a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden        (1.838.700 TL.) 
   b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden       (3.677.700 TL.) 
   c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden       (7.355.900 TL.) 
   d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden 
sistemlerden                                               (10.727.000 TL.) 

   Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu 
harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir. 

   Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il 
özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan 
kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi 
tutulmazlar. 

   X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname 
harçları: 

   1- Genel antrepo izin belgeleri: 
   a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
      - Açma                                               (32.182.100 TL.) 
      - İşletme (Her yıl için)                             (10.727.000 TL.) 
   b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası 
izin belgelerinden: 
      - Açma                                               (21.454.600 TL.) 
      - İşletme (Her yıl için)                             (10.727.000 TL.) 
   c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya 
satış mağazası izin belgelerinden: 
      - Açma                                               (21.454.600 TL.) 
      - İşletme (Her yıl için)                             (10.727.000 TL.) 
   d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış 
mağazası izin belgelerinden: 
      - Açma                                               (21.454.600 TL.) 
      - İşletme (Her yıl için)                             (10.727.000 TL.) 
   e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde 
gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin 
belgelerinden                                              (5.363.400 TL.) 

   f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo 
açma izin belgelerinden                                    (5.363.400 TL.) 

   2- Özel antrepo izin belgeleri: 
   a) Özel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: 
      - Açma                                               (32.182.100 TL.) 
      - İşletme (Her yıl için)                             (10.727.000 TL.) 
   b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden: 
      - Açma                                               (16.090.700 TL.) 
      - İşletme (Her yıl için)                             (7.968.700 TL.) 

   3 - Fiktif antrepo izin belgelerinden: 
       - Açma                                               (16.090.700 TL.) 
       - İşletme (Her yıl için)                             (7.968.700 TL.) 
   4 - Sundurma izin belgeleri: 
   a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden: 
      - Açma                                               (32.182.100 TL.) 
      - İşletme (Her yıl için)                             (10.727.000 TL.) 

   b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden: 
      - Açma                                               (16.090.700 TL.) 
      - İşletme (Her yıl için)                             (7.968.700 TL.) 
                               (9) SAYILI TARİFE 
                                Trafik Harçları 

   I- Tescil harçları: 
   Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve 
Yönetmeliğine göre yapılacak tescil işlemlerinden 
bir defaya mahsus olmak üzere                              (214.300 TL.) 

   II- Sürücü belgesi harçları: 
   Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine 
göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus 
olmak üzere, 
   a) A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri 
ile K sınıfı sürücü aday belgelerinden                     (107.000 TL.) 
   b) Diğer sürücü belgelerinden                           (245.000 TL.) 

   III- Sınav harçları: 
   Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine 
göre yapılacak sınavlarda, her sınav için                  (36.400 TL.) 

   IV- Sürücü belgesi vize harçları: 
   Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine 
göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinden, 
   a) A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri 
vizelerinden                                               (36.400 TL.) 
   b) Diğer sürücü belgeleri vizelerinden                  (107.000 TL.) 

   V- Teknik muayene harçları: 
   Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine 
göre araçların belli sürelerde yapılacak teknik 
muayenelerinden,                                           (107.000 TL.) 
   (Sakatlar tarafından kullanılan özel tertibatlı 
araçlardan harç alınmaz.) 

   VI- Ruhsat (İzin) harçları: 
   Karayolları Trafik Kanununun; 
   a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden  (183.500 TL.) 
   b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden 
(Her yıl için)                                             (367.400 TL.) 
   c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden 
(Her yıl için)                                             (735.400 TL.) 
   d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin 
belgesinden                                                (367.400 TL.) 
   e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme 
belgesinden (Her yıl için)                                 (1.838.700 TL.) 
   f) 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara 
sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek 
okul açma belgelerinden (Her yıl için) 
   Son nüfus sayımına göre 
   aa) Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde              (1.838.700 TL.) 
   bb) Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde              (3.677.700 TL.) 
   cc) Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde           (5.516.900 TL.) 

   VII- Geçici trafik belgeleri harçları: 
   a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine 
göre verilecek geçici trafik belgelerinden; 
   aa) A sınıfı trafik belgelerinden                       (1.072.500 TL.) 
   bb) Diğerlerinden                                       (107.000 TL.) 

   b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara 
verilen izin belgesinden                                   (122.400 TL.)