Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.12.1996 Cuma Sayı: 22846 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 36 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:  
Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:30
              
            Bilindiği üzere, 492 sayılı harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin II-ihracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler bölümünün 2/e fıkrası hükmüne göre; ithalat talepleri, her talep için kıymet yekünü üzerinden binde 1,2 nispetinde harca tabi tutulmakta, Kanunun 113 üncü maddesi hükmü gereğince de söz konusu harçlar, ilgili makamlara ithalat talebinde bulunulmadan önce ödenmektedir.

            Öte yandan, 21.02.1981 gün ve 17258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Genel Tebliğinin II-H (a) bölümünde, ithalatla ilgili işlemlerden doğan harçların vergi dairesine makbuz mukabili ödeneceği açıklanmıştır.

            Bununla birlikte, mükelleflere kolaylık sağlamak bakımından, 492 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden, ithal talebi harçlarından 250.000 liraya kadar olanların ilgili evraka pul yapıştırılması, 250.000 lirayı geçen harçların ise 8 seri no.lu Tebliğ  esaslarına göre vergi dairesine makbuz mukabili ödenmesi hususunda ihtiyarilik tanınmıştır.

            Ancak 01.01.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe iren İthalat Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ithal talepleri bankalar yerine gümrük idarelerine yapılmakta ve talepler, bu idareler tarafından sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, ithalatta tek idari belge uygulamasına geçilmesi sonucunda, ithal talep harçlarının yukarıda belirtildiği şekilde tahsili işleminin bu konudaki diğer tüm işlemlerin gümrüklerde başlayıp gümrüklerde bitirilmesi nedeniyle, bu harçları genellikle gümrük idarelerinden uzak mahallerdeki vergi dairelerine ödemek zorunda olan mükelleflerin şikayetlerine sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır.

            Buna göre, gümrük idarelerine yapılan ithal taleplerine ilişkin olarak, her talep için kıymet yekünü üzerinden binde, 1,2 nispetinde tahsili gereken ithal talep harçları, hiç bir limite bağlı olmaksızın ilgili vergi dairesinin yanısıra, istenildiği takdirde işlemin yapıldığı yer gümrük saymanlığına da (bulunmayan yerlerde sayman mutemetlerine) makbuz mukabili ödenebilecektir.

            Bu suretle, ilgili gümrük idaresine talepte bulunulmadan önce ödenmesi icap eden sözkonusu harçların, Kanuna uygun surette ödenip ödenmediğinin izlenmesinden, 492 sayılı Kanunun 127 ve 128 inci madde hükümleri çerçevesinde harca konu işlemi yapan gümrük idareleri sorumlu olacaktır.

            Diğer taraftan, bedelsiz ithal talepleri ve gümrük idarelerine yapılan mal  değişikliği müracaatlarına ilişkin harçların gümrük saymanlığınca makbuz karşılığı tahsil edilmesi uygulamasına ise aynen devam edilecektir.

            Tebliğ olunur.