Harçlar Kanunu Genel Tebliğ 32  
Resmi Gazete: 22.08.1997 Cuma Sayı: 23088 (Asıl) Düstür Tertip: 5 Cilt:36 Sahife:
Maliye Bakanlığından:
Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:32

              Bilindiği üzere; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin II-İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler bölümünün 2/e fıkrası hükmünde, her ithal talebi için kıymet yekünu üzerinden binde 1,2 nispetinde harç alınacağı ve Kanunun 113 üncü maddesi hükmü ile de söz konusu harçların ilgili makamlara ithalat talebinde bulunulmadan önce ödeneceği belirtilmektedir. Bu hükme göre, 21/02/1981 gün ve 17258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin II-H/(a) bölümünde, ithalatla ilgili işlemlerden doğan harçların vergi dairesine makbuz mukabili ödeneceği açıklanmıştır. 01/01/1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İthalat Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ithal talebine ilişkin harçların vergi dairelerinin yanısıra gümrük saymanlıklarınca da makbuz mukabili tahsil edilmesi yönünde 30 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak; Bakanlığımıza yapılan başvurularda, ithal talebi harçlarının, tek idari belge kapsamında tahsilinin iş yükünü azaltacağı ve mükelleflere kolaylıklar sağlayacağı belirtilmektedir. Buna göre; ithal talep harçlarının, yapılacak ithalat dolayısıyla düzenlenen tek idari belgenin ilgili gümrük idaresine verilmesinin ithal talebi olarak kabul edilmesi, ithalata konu malın kıymet yekünü üzerinden alınacak binde 1,2 nispetindeki harcın da bu belge üzerinde gösterilerek tahsil edilmesi şeklinde işlem yapılması uygun görülmüştür. Bu çerçevede sözkonusu harçların, Kanuna uygun surette ödenip ödenmediğinin izlenmesinden, 492 sayılı Kanunun 127 ve 128 inci madde hükümleri çerçevesinde harca konu işlemi yapan gümrük idareleri sorumlu olacaktır. 

              Tebliğ olunur.