Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.12.1997 Salı Sayı: 23202 (Mükerrer)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 37 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:  
Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:33

        492 sayılı Harçlar Kanununun 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3689 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen ve 01.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 138 inci maddesinde,

   " Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında
artırılır.

        Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

        Bakanlığımızca 1997 yılı için yeniden değerleme oranı % 80,4 olarak tespit edilmiş ve 259 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

        Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 31 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tesbit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve
azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.1998 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

        Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, toplam değere tatbiki sonucu
bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 100 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

        Tebliğ olunur.

                               (1) SAYILI TARİFE

   YARGI HARÇLARI

   A) Mahkeme harçları:

   Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında
ve icra tetkik mercilerinde

   I - Başvurma harcı:

   Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin
tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

   1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde           (379.000 TL.)
   2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde             (773.900 TL.)
   3. Bölge İdare  Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'da     (1.172.000 TL.)
   (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi
sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması
halinde bu harç alınmaz.)

   II - Celse Harcı:

   (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine
   sebebiyet verilen celselerden.)

   1. Sulh mahkemeleri:

   a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava
konusu miktardan (459.400 liradan aşağı olmamak üzere)        (Binde 1,2)

   b) Belli bir değer bulunmayan davalarda                    (459.400 TL.)

   2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde
      (773.900 liradan az olmamak üzere)                      (Binde 1,2)

   III - Karar ve ilam harcı:

   1. Nispi harç:

   a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda
esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan
anlaşmazlık konusu değer üzerinden                            (Binde 36)

   Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte
veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti
binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete
kadar çıkarmaya yetkilidir.

   b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış
suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler
(Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)                        (Binde 6)

   c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair
olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)    (Binde 2,4)

   d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik
nafaka bedeli üzerinden)                                      (Binde 6)

   e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri,
Danıştay ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm
altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

   Nispi harçlar 773.900 liradan aşağı olamaz.
 
   2. Maktu harç:

   a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf
teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas
hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik
mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında          (773.900 TL.)

   b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden
veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay ve
Danıştay kararlarında                                       (1.569.400 TL.)

   c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,
Yargıtay ve Danıştay'ın icranın tehiri kararlarında         (1.257.200 TL.)

   d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir
kararlarında                                                (1.257.200 TL.)

   B) İcra ve iflas harçları:

   I. İcra harçları:

   1. İcraya başvurma harcı                                   (773.900 TL.)

   2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın
yerine getirilmesi harcı                                      (773.900 TL.)

   3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı,
değer üzerinden:

   a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden
evvel ödenen paralardan                                       (Yüzde 2,4)

   b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan       (Yüzde 4,8)

   c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya
çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan                 (Yüzde 6)

   d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin
maaş, ücret, gündelik vesair hizmet gelirlerinin haczi
suretiyle tahsil olunan paralardan                            (Yüzde 2,4)

   e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas
Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince
ödenen paralardan                                             (Yüzde 1,2)

   f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

   aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu
takdirde                                                      (Yüzde 1,2)

   bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde     (Yüzde 2,4)

   g) Menkul tesliminde;

 

   aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde            (Yüzde 1,2)
   bb) İcra marifetiyle teslim halinde                        (Yüzde 2,4)

   4. İdare harçları:                                        (546.900 TL.)
   (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri
düzenlenmesi ve hesap tutulması için.)

   II. İflas Harçları:

   1. Maktu harç:

   İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya
katılma harcı                                               (1.257.200 TL.)

   2. Konunun değeri üzerinden harç:

   a) İflasta paylaşılan para üzerinden                       (Yüzde 2,4)

   b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan
para üzerinden                                                (Binde 6)

   C) Ticaret sicili harçları:

   I. Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)

   1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

   a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde      (5.532.800 TL.)
   b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                    (15.822.700 TL.)
   c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                  (35.599.200 TL.)

   2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve
ilanında (Her kişi için):

   a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde      (2.762.100 TL.)
   b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                     (3.939.500 TL.)
   c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                   (8.693.400 TL.)

   3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki
değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile
ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan
düzeltmelerden harç alınmaz.)

   a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde      (2.762.100 TL.)
   b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                     (3.939.500 TL.)
   c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                   (8.693.400 TL.)

   4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının
silinmesi dahil)

   a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde    (1.094.400 TL.)
   b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                   (1.569.400 TL.)
   c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                 (2.762.100 TL.)
   Şubelerin herbiri (yabancı müesseselerin Türkiye'deki
şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

   II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

   1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki
kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta
saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından
(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1)                           (303.700 TL.)

   2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:
11/2, 104, 105)                                               (939.500 TL.)

   D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

   I. Suret harçları:

   a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli
fotokopiler dahil)                                            (79.300 TL.)

   b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın
beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler
dahil)                                                        (79.300 TL.)

   c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)                                 (148.800 TL.)

   d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname
suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)                   (148.800 TL.)

   Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak
üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı
harçlar alınır.

   II. Muhafaza harçları:

   Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul
ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

   a) Bir yıla kadar                                          (Binde 6)

   b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için                 (Binde 3)

   III. Defter tutma harçları:

   a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 459.400
liradan az olmamak üzere deftere kaydolunan değer
üzerinden                                                     (Binde 2,4)

   b) Miras işlerinde defter tutulmasında:

   aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu
bakiye üzerinden                                              (Binde 2,4)

   bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar
ile borçlar bakiyesi eşit ise                               (1.172.000 TL.)

   c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden       (1.172.000 TL.)

   IV. Miras işlerine ait harçlar:

   Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi
ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler
üzerinden                                                     (Binde 2,4)
   (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç
alınır.)

   V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

   Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi
tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

   a) Belli bir meblağı ihtiva edenler                        (Binde 0,60)
   b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler                   (1.569.400 TL.)

                               (2) SAYILI TARİFE
                                NOTER HARÇLARI

   I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

   1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet,
mukavelename ve kağıtlardan beher imza için                   (Binde 0,60)

   Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam
miktarı 1.569.400 liradan az, 791.418.900 liradan çok olamaz.

   2. Emanet harçları:

   Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli
emanetlerden                                                  (Binde 1,2)

   Harç miktarı 148.800 liradan az olamaz, harç yıllık
olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için
ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar
olunur.

   3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:               (Binde 2,4)

   Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan
her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.

   Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin
değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile
tespit edilir.

   4. Konişmento yazılması harcı:

   Konişmento yazılmasında eşyanın her gayrisafi
tonundan                                                     (13.344 TL.)

   5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra
kaldırılmıştır.)

   II. Maktu harçlar:

   1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç
miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet,
mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden                 (267.700 TL.)

   2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri
muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil)
ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek
beher nüsha için                                              (459.400 TL.)

   3. Vekaletnameler:

   a) Özel vekaletnamelerde beher imza için                   (234.300 TL.)
   b) Genel vekaletnamelerde beher imza için                  (345.600 TL.)

   4. Defter tasdiki:

   a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher
defter için):

   aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler           (624.000 TL.)
   bb) Serbest meslek kazanç defteri                          (773.900 TL.)
   cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler                 (773.900 TL.)

   b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

   100 sayfaya kadar (100 dahil)                              (226.700 TL.)
   100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için         (226.700 TL.)

   5. Suretler ve tercümeler:

   a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her
türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin
ve fotokopilerinin beher sayfasından                          (79.300 TL.)

   b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış
kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından
(Fotokopiler dahil)                                          (148.800 TL.)

   6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri
belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için
(Yıl kesirleri tam sayılır)                                   (459.400 TL.)

   7. Tespit ve tutanak harçları:

   Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir
şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların
hüviyet ve ifadelerinin tespiti                               (459.400 TL.)

   8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan
alınacak harçlar:

   Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a,
seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek
tutanaklarda                                                  (7.903.500 TL.)

   9. Düzeltme harcı:

   Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle
yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden her imza
için                                                         (115.600 TL.)

   10. Mukavele feshi harcı:

   Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını
tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza
için                                                         (115.600 TL.)

   11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra,
umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve
mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile
vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi,
babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri,
ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi
ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve
kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından
re'sen düzenlenecek tutanaklardan                           (1.569.400 TL.)
 

                               (3) SAYILI TARİFE

   VERGİ YARGISI HARÇLARI

   Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile
bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan
dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde
ve Danıştay'da açılan davalarda

   I - Başvurma harcı:

   a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine
başvurma                                                      (773.900 TL.)

   b) Danıştay'a başvurma                                   (1.569.400 TL.)

   II - Nispi harçlar:

   a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi
kararlarında:

   Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı
mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai
kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında,
karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç
ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve
cezaların toplam değeri üzerinden 773.900 liradan az
olmamak üzere                                                 (Binde 2,4)

   b) Danıştay kararlarında:

   Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı
zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 1.569.400 liradan
az olmamak üzere                                              (Binde 4,8)
   (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

   III. Maktu harç:

   Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca
tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer
işlemlerle ilgili:

   a) Vergi Mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında   (773.900 TL.)

   b) Danıştay kararlarında                                 (1.569.400 TL.)

   c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştay'ın yürütmenin
durdurulması kararlarında                                   (1.569.400 TL.)

   IV. Suret harçları:

   Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için
karar suretinin her sayfasından (fotokopiler dahil)           (63.800 TL.)
 

                               (4) SAYILI TARİFE

   TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR

   I. Tapu işlemleri:

   1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin
tescilinden takdir olunan değer üzerinden                     (Binde 6)

   2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve
izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin
tescilinden takdir edilecek değer üzerinden                   (Binde 840)

   3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni
hakların, kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde,
bağışlamadan, rücularda ve vasiyetlerin infazında veya
piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı
değer üzerinden                                               (Binde 6)

   4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni
hakların bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında
intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız
feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre
dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer
üzerinden                                                     (Binde 36)

   5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal
hibe, vasiyet, temlik vesair tasarrufi muamelelerde
 takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek
olanı üzerinden                                               (Binde 36)

   6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde
kayıtlı değerler üzerinden                                    (Binde 6)

   b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup
mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile
imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan
parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen
taksiminde kayıtlı değer üzerinden                            (Binde 6)

   c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek
mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay
sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı
değer üzerinden                                               (Binde 2,4)

   7. İpotek tesisinde:

   a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden                (Binde 2,4)

   b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin
çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde
borç miktarı üzerinden                                        (Binde 2,4)

   c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen
değişikliklerinde borç miktarı üzerinden                      (Binde 1,2)

   8. Muvakkat tesciller:

   Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince yapılacak
tescillerde kayıtlı değer üzerinden                           (Binde 1,2)

   9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden
mütevelit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile
yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı
nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer
üzerinden                                                     (Binde 3,6)

  10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu
siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak
kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede
müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden       (Binde 3,6)

   11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan
değeri üzerinden                                              (Binde 2,4)

   12. Satış vaadi sözleşmeleriyle irtifak hakkı
tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde,
sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek
olanından, bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden             (Binde 3,6)

   13. a) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak
bina vesair tesislerin tescilinde Emlak (Bina) Vergisi
değeri üzerinden                                              (Binde 36)

   Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan
sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük
nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri
üzerinden                                                     (Binde 18)

   Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç,
Emlak Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken süre
içinde, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve
beyanname verme süresi içinde ödenir.

   Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu
harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.

   b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından
ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden         (Binde 12)

   c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve
kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden               (Binde 6)

  14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil
ve şerhlerin terkininden                                      (546.900 TL.)

  15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı
gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde
kayıtlı değer üzerinden                                       (Binde 1,2)

  16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının
verilmesinde her parsele ait kopya için                     (1.094.400 TL.)

  17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait
verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak
belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)      (226.700 TL.)

  18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar
hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden  (Binde 6)

  19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen
düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden                       (Binde 72)

  20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya
ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa
hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün devir
ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi
değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde
satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden)
devir eden ve devir alan için ayrı ayrı                       (Binde 48)

   Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik
devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri
uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir
sözleşmeleri yapılmadan önce şekli ve muhtevası Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname
ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

   b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul
mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak
konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer
üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir
hallerinde devir eden için                                    (Binde 24)

   c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir
yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel
üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak
veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli
beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline
eşit sayılır) devir alan için                                 (Binde 48)

   d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların
tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel,
bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden,
mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis
edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin
yarısından aşağı olamaz) devir alan için                      (Binde 48)

   e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve
devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan
kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için
ödenen bedel üzerinden devir alan için                        (Binde 48)

   f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir
bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı      (Binde 48)

   Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile
(f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu
Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan
miktarlardan düşük olamaz.

   II - Kadastro ve tapulama işlemleri:

   Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu
siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer
üzerinden:

   a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da
kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte
hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında
veya tapulanmasında,                                          (Binde 3,6)

   b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da
kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte
hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması
veya tapulanmasında                                           (Binde 6)

   c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına
kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler
ile tespitte hazır bulunanlardan,                             (Binde 4,8)

   d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına
kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler
ile tespitte hazır bulunmayanlardan,                          (Binde 7,2)
   (Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı
her parsel için 459.400 liradan aşağı olamaz.)

   Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en
az miktarı 459.400 liradır.

   Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında
belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesini
gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci
maddesinde yazılı ek süre sonuna kadar tapuda gösterilmemesi
halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.

                               (5) SAYILI TARİFE

   KONSOLOSLUK HARÇLARI

   I - Değer üzerinden alınacak harçlar:

   1. Tereke işlerinde:

   a) Terekenin tahrir, tespit, idare ve tasfiyesinden        (Binde 12)

   b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit,
idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan
murakabeden                                                   (Binde 6)

   2. Sulhnameler:
   (Kararda yazılı değer üzerinden):

   a) 50.000 liraya kadar olan kısmından (50.000 dahil)       (Binde 24)

   b) 50.000 liradan sonra gelen kısmından ilaveten           (Binde 6)

   3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

   Yurtdışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere
emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde     (Binde 3,6)

   4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri
konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden                        (Binde 1,2)

   II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak
harçlar:

   1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak
şahadetnameleri:

   Beher rüsum tonilatosundan                                 (27.621 TL.)

   2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde
eşyanın beher gayrisafi tonundan                              (13.344 TL.) 

   3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher
rüsum tonilatosundan                                          (13.344 TL.)

   III. Maktu harçlar.

   1. Gemi jurnalinin tasdiki:

   a) Jurnalin tasdiki                                     (2.367.200 TL.)
   b) Jurnala sayfa ilavesi                                  (939.500 TL.)

   2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti
gemilerinin vizeleri                                       (9.486.100 TL.)

   3. İmza ve mühür tasdiki:

   a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o
memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk
makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan
yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara
ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve
mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin
metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)        (939.500 TL.)

   b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere
tasdiki (Fotokopiler dahil)                                (1.884.000 TL.)

   4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak
yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt
ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara
uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)                  (939.500 TL.)

   5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber,
tutunaklar ve şerhler:

   a) Birinci sayfa için                                     (939.500 TL.)
   b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için                (459.400 TL.)

   6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

   a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin
aynının verilmesi (Beher sayfa için)                       (1.569.400 TL.)

   b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)     (3.160.200 TL.)

   7. Terekenin mühürlenmesi                               (2.367.200 TL.)

   8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki   (1.408.900 TL.)

   9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı
tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı
kağıtlar ve kararlar                                         (939.500 TL.)

  10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin
konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl
harca ilave olarak                                         (2.367.200 TL.)
 
 

                               (6) SAYILI TARİFE

   PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ VE DIŞİŞLERİ
   BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI

   I - Pasaport Harçları:

   1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
      (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

   6 aya kadar olanlar                                        (2.762.100 TL.)
   1 yıl için olanlar                                         (3.939.500 TL.)
   2 yıl için olanlar                                         (6.640.300 TL.)
   3 yıl için olanlar                                         (9.486.100 TL.)
   3 yıldan fazla süreli olanlar                             (13.439.600 TL.)

   Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda
pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır.
Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç
alınmaz.

   Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

   2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde
yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1
numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit
ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

   3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların
konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin
bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

   II - Vize harçları:

   1. Giriş vizeleri:

   a) Tek giriş                                               (4.737.300 TL.)
   b) Müteaddit giriş                                        (15.822.700 TL.)

   2. Transit vizeleri:

   a) Tek transit                                             (4.737.300 TL.)
   b) Çift transit                                            (9.486.100 TL.)

   (Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci
fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

   Vize harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası
göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

   3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri
üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş
vizeleri                                                      (7.903.500 TL.)

   III - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve
Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

   1. İkamet tezkeresi

   6 aylık olanlar                                            (7.903.500 TL.)
   1 yıllık olanlar                                          (15.822.700 TL.)
   2 yıllık olanlar                                          (23.729.200 TL.)

   2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları                     (2.762.100 TL.)

                               (7) SAYILI TARİFE
                            GEMİ VE LİMAN HARÇLARI

   I - Gemi sicil işlemleri:

   1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:        (5.469 TL.)
      (4.737.300 liradan az, 316.564.800 liradan çok olamaz.)

   2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında
temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin
düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde
yazılı bedel üzerinden                                        (Binde 12)

   (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı
bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde
emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri,
trampa, iktisabi zamanaşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

   3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma
akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden                   (Binde 3)

   4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz
karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde,
bedeli üzerinden                                              (Binde 3)

   5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis
olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden         (Binde 0,6)

   6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde
mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden         (Binde 0,6)

   7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden
(tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)                     (459.400 TL.)

   8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden
beher rüsum tonilatosundan (459.400 liradan az
7.903.500 liradan çok olamaz.)                                (5.469 TL.)

   9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf
yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt
suretlerinden (Fotokopiler dahil)                             (226.700 TL.)

   II. Liman İşlemleri:

   1. Denize elverişlilik belgesi:

   En az 1.569.400 lira maktu harca ilave olunarak
   aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

   İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan           (18.070 TL.)

   Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan   (10.221 TL.)

   500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan
   (Harç tutarı 47.477.100 liradan çok olamaz.)                (3.790 TL.)

   2. Ölçme Belgesi:

   En az 3.160.200 lira maktu harca ilave olarak
aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

   İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan           (23.672 TL.)

   Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan   (23.672 TL.)

   Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (18.070 TL.)

   3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum
tonilatosundan (Harç tutarı 126.624.700 liradan çok olamaz.)   (10.221 TL.)

   3. Yola elverişlilik belgesi:

   Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

   11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                        (939.500 TL.)

   151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                       (1.569.400 TL.)

   501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                     (3.160.200 TL.)

   3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                  (3.939.500 TL.)

   10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

   4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak
şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan                       (18.070 TL.)
(2.367.200 liradan az 79.136.900 liradan çok olamaz)

   5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki           (379.000 TL.)

   6. Yeterlik belgesi harçları:

   a) Uzak yol kaptanlığı ve başmakinistliği için             (2.367.200 TL.)

   b) Yakın yol kaptanlığı ve başmakinistleri ile
Marmara ve İzmir kılavuzluğu için                             (1.569.400 TL.)

   c) Uzak yol ve yakın yol güverte ve makine zabitliği
ile liman kılavuzluğu için                                    (939.500 TL.)

   d) Liman ve kıyı kaptanlığı, deniz motorculuğu,
deniz buhar veya motor makinistliği, dalgıçlık ve
amatör denizcilik için                                        (696.800 TL.)

   7. Türk denizci kütüğü kayıt suretlerinden
(Fotokopiler dahil)                                           (459.400 TL.)

   8. Gemi sörvey belgeleri:

   a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat
ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı
belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi,
telsiz-telgraf emniyet belgesi,
(Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere)

   En az 773.900 lira maktu harca ilave olarak
beher rüsum tonilatosundan                                    (2.267 TL.)

Her belgenin harç tutarı 7.903.500 liradan çok olamaz.

   b) Muafiyet belgesi                                        (1.569.400 TL.)

   (Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca
yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

                               (8) SAYILI TARİFE
                  İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI

   I - İmalat ruhsatları:

   1. Müstahzar ruhsatnameleri:

   Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması
için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

   a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler            (31.651.500 TL.)

   b) Memleket içinde imal olunanlar                          (15.822.700 TL.)

   c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden
alınacak gider karşılığı:

   - Hariçten ithal edilenler                                 (15.822.700 TL.)
   - Memleket içinde imal olunanlardan                        (7.903.500 TL.)

   2. İhtira beratları:

   a) İhtira ve munzam ihtiraların tescili taleplerinden
ve noksan evrakın tamamlanması için yeniden üç aylık
müddet verilmesi hususundaki taleplerden                      (2.367.200 TL.)

   b) Tesciline karar verilen ihtiralardan:

   1. Tescil harcı olarak                                     (14.231.900 TL.)

   2. İkinci yıl ve muteber olduğu sürece her yıl için
taksitler halinde                                             (14.231.900 TL.)

   c) Munzam ihtiraların her birinin tescilinden bir
defaya mahsus                                                 (11.859.400 TL.)

   d) Müddetleri uzatılan ihtira beratlarından,
uzatılan her yıl için                                         (23.729.200 TL.)

   e) İhtira beratlarıyla munzam ihtiraların devir,
intikal ve intifa (Lisans) haklarının tescilinden             (3.939.500 TL.)

   f) Menşe memleket vesikalarından                           (3.939.500 TL.)

   g) İhtira beratlarıyla, munzam ihtiraların dosyalarından
veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerinden unvan
ve adres değişikliklerini, terkin taleplerini ve tatbik
mevkiine koyma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan hakkı
taleplerinden                                                 (2.367.200 TL.)

   h) İhtira tarifnamelerinde yapılacak tadil, tashih
ve ilavelerden, (Beher tarifname sayfası için)                (1.172.000 TL.)

   3. Markalar:

   a) Marka tescili talebini havi dilekçelerden
(Yenileme talepleri dahil) ve noksan evrakın tamamlanması
için yeniden müddet verilmesi taleplerinden                   (1.172.000 TL.)

   b) Tesciline karar verilen her bir marka için tescil
harcı olarak                                                  (9.486.100 TL.)

   c) Marka tescilinin yenilenmesinden (Bir marka için)       (7.903.500 TL.)

   d) Markaların devir, intikal ve intifa (Lisans)
haklarının tescilinden                                        (9.486.100 TL.)

   e) Marka dosyalarından veya sicil defterlerinden
çıkarılacak suretlerden, unvan ve adres değişikliklerini,
eşya ilavesi veya çıkarılmasını havi talepleri ile
terkin ve rüçhan hakkı taleplerinden                          (2.367.200 TL.)

   f) Menşe memleket vesikalarından                           (4.737.300 TL.)

   II - İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

   1. İhracatçı ruhsatnameleri:

   3018 numaralı Kanun mucibince verilecek ihracatçı
ruhsatnameleri                                                (7.903.500 TL.)

   Yukarıdaki miktara ilaveten:

   a) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddesi için    (773.900 TL.)

   b) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddeleri
grubu için                                                    (1.569.400 TL.)

   Ruhsatnamelerin verilmesinden sonra ruhsatnamelere
yeniden ilave olunacak her bir ihraç maddesi veya grubu
için, (a) ve (b) fıkralarında yazılı harç alınır. Bu
ruhsatnameler iki yılda bir defa Ocak ayı içinde Ticaret
Bakanlığınca vize edilir. Vize muamelesinde ruhsatnamenin
tabi olduğu harç alınır. Ocak ayından sonra vize edildiğine
dair Ticaret Bakanlığının tasdikini haiz bulunmayan
ruhsatnameler muteber sayılmaz. Yıl içinde yeniden alınan
ruhsatnameler verildiği yıl için ayrıca vizeye tabi tutulmaz.

   2. İthalatla ilgili belgeler:

   a) İthalatçı vesikalarından                                (47.477.100 TL.)
   b) İthalatçı vesikaları vizelerinden (Her yıl için)        (23.729.200 TL.)
   c) İthalatçı vesikalarına kaydedilecek her fasıl için      (7.903.500 TL.)

   d) İthal malları değişikliği karar belgesi harcı:

   Mal değişikliği müracaatlarında talep başına
değişikliği istenen mal kıymeti üzerinden                     (Binde 6)

   e) İthalat taleplerinden:

   Her talep için kıymet yekünü üzerinden                     (Binde 1,2)

   III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme
ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:

   1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden                  (9.486.100 TL.)

   2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)               (23.729.200 TL.)

   3. Ön işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)                (83.087.700 TL.)

   4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

   a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri   (142.453.500 TL.)

   b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri   (166.183.500 TL.)

   c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri   (237.417.200 TL.)

   d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri   (356.128.500 TL.)

   5. Mülga 6309 sayılı Kanun'a göre verilen (60-99)
yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)                    (474.848.100 TL.)

   6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler
(Her yıl için)                                                (15.822.700 TL.)

   7. Arama, ön işletme ve işletme ruhsatnameli
 

sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi
tayini taleplerinden                                          (11.859.400 TL.)

   8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme,
alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden
Kanunu kapsamına alınması taleplerinden                       (59.349.700 TL.)

   Maden arama ruhsatnamesi, ön işletme ruhsatnamesi,
işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme
imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına
alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında,
bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.

   IV - Petrol işlemleri:

   1. Sicil işlemleri:

   a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı
ve belge istihsali taleplerinin tescilinden                   (11.859.400 TL.)

   b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı
ve belgelerin tescilinden                                     (14.231.700 TL.)

   c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde
yapılan değişikliklerin tescilinden                           (7.110.400 TL.)

   d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin
devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği
haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa
muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden            (11.859.400 TL.)

   e) Diğer hususların tescilinden                            (4.737.300 TL.)

   2. Ruhsatlar:

   a) Müsaade vesikaları                                      (31.651.500 TL.)
   b) Arama ruhsatnameleri                                    (47.477.100 TL.)
   c) İşletme ruhsatnameleri                                 (395.707.700 TL.)
   d) Belgeler                                                (47.477.100 TL.)

   Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit
veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

   3. Tarifelerin tasdiki                                     (7.903.500 TL.)

   V - Satış ruhsatnameleri:

   1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak isteyenlere
verilecek satış ve ruhsat tezkereleri (Her yıl için):

   1 inci sınıf dükkanlarda                                   (11.859.400 TL.)
   2 nci sınıf dükkanlarda                                    (7.903.500 TL.)
   3 üncü sınıf dükkanlarda                                   (3.939.500 TL.)
   4 üncü sınıf dükkanlarda                                   (1.884.000 TL.)
   Geziciler                                                  (773.900 TL.)

   2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal ve ithal
etmek isteyenlere verilecek izin vesikaları (Her yıl için)    (31.651.500 TL.)

   Dış memleketlere ihraç etmek için imalat yapanlardan
bu harcın yarısı alınır.

   3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek
ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

   Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde                           (624.000 TL.)
   Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde                         (1.569.400 TL.)
   Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde                     (3.160.200 TL.)

   4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan
ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

   Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan
satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık
Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus
sayımına göre):

   Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde                      (15.822.500 TL.)
   Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde          (31.651.500 TL.)
   Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde         (47.477.100 TL.)
   Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde        (79.136.900 TL.)
   Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde             (158.277.300 TL.)

   VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve
ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

   1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

   Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler
(Son nüfus sayımına göre):

   Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için                    (1.569.400 TL.)
   Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için        (3.160.200 TL.)
   Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için       (7.903.500 TL.)
   Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için       (12.657.400 TL.)
   Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için       (18.988.300 TL.)
   Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için      (25.320.000 TL.)
   Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için     (31.651.500 TL.)
   Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için           (47.477.100 TL.)

   2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

   a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek
mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu
kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek
mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara
usulüne göre verilecek ruhsatnameler                          (15.822.700 TL.)

   b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı
programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi
mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış
olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler            (9.486.100 TL.)

   3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

   a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine
verilecek ihtisas vesikaları                                  (15.822.700 TL.)

   b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan
Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları                 (15.822.700 TL.)

   c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun
Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde
tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları       (15.822.700 TL.)

   4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

   a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine
verilecek ihtisas vesikaları                                  (15.822.700 TL.)

   b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk
kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları                   (15.822.700 TL.)

   c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden
mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikaları                          (15.822.700 TL.)

   5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

   Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden
mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikaları:                         (15.822.700 TL.)

   6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:

   Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun
olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere
verilecek mezuniyet vesikaları                                (6.325.900 TL.)

   7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

   a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe
ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler                       (4.737.300 TL.)

   b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan
Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler   (4.737.300 TL.)

   c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara
verilecek şahadetnameler                                      (4.737.300 TL.)

   8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

   Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük
ruhsatnameleri                                                (23.729.200 TL.)

   9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri:

   a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek
açma ruhsatnameleri:

   20 yataklıya kadar olanlar                                 (31.651.500 TL.)
   20-50 yataklıya kadar olanlar                              (47.477.100 TL.)
   50-100 yataklıya kadar olanlar                             (79.136.900 TL.)
   100 yatak veya daha yukarı olanlar                        (126.624.700 TL.)

   (Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000'den aşağı
bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların
dörtte biri alınır.)

   b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi
ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek
ruhsatnameler                                                 (31.651.500 TL.)

   10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler:

   Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve
misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve
kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler      (15.822.700 TL.)

   11. Avukatlık ruhsatnameleri:
   Hususi Kanunu mucibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri (15.822.700 TL.)

   12. 4008 Sayılı Kanunun 39'uncu maddesi ile
kaldırılmıştır.

   13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

   Eski eser ve define arama ve sondaj ruhsatnamelerinden:

   a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat
ruhsatnameleri (Beher yıl için)                               (3.160.200 TL.)

   b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj
ruhsatnameleri (Beher ay için)                                (1.569.400 TL.)

   c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler
(Beher iki ay için)                                           (7.903.500 TL.)

   14. Gümrük komisyoncularına mahsus ruhsatnameler:

   Gümrük komisyoncularına verilecek ruhsatnameler:

   Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için                  (63.308.400 TL.)
   İkinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için                   (31.651.500 TL.)

   15. Kara av tezkereleri:

   Hususi Kanunu gereğince verilecek kara avcılığı
ruhsat tezkereleri (Her yıl için)

   a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlardan                     (1.257.200 TL.)

   b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayanlardan                  (1.569.400 TL.)

   16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:

   a) Resmi makamlar tarafından hususi eşhasa verilecek
silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)                (12.910.500 TL.)

   b) Bulundurma vesikaları                                   (6.455.200 TL.)

   17. 4008 Sayılı Kanun'un 39 uncu maddesi ile
kaldırılmıştır.

   18. Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

   a) İlk tahsil seviyesindeki özel okullardan
(Her yıl için)                                                (31.651.500 TL.)

   b) Orta tahsil seviyesindeki özel okullardan
(Orta ve lise kısmı ayrı ayrı olmak üzere) (Her yıl için)     (63.308.400 TL.)

   c) Özel dersanelerden (Her yıl için)                       (63.308.400 TL.)

   (Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime
yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan
özel okullar hariç)

   19. Turizm müessese belgeleri:

   Merkez turizm komitesinin kararı ve Turizm ve Tanıtma
Bakanlığının onayı üzerine

   a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden    (4.737.300 TL.)
   b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden      (7.903.500 TL.)
   c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden      (9.486.100 TL.)
   d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden     (12.657.400 TL.)
   e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden        (18.988.300 TL.)
   f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden    (4.737.300 TL.)
   g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden      (7.903.500 TL.)
   h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden      (9.486.100 TL.)
   i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden     (12.657.400 TL.)
   j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden        (18.988.300 TL.)

   Turistik müessese harcı alınır.

   20. Müteahhitlik karneleri:

   Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi
sonuna kadar)                                                 (Binde 0,12)

   Ancak, bu miktar 316.564.800 liradan fazla olamaz.

   VII - Okul diplomaları:

   1. Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullardan
veya bu derecedeki sanat veya meslek okul ve
enstitülerinden mezun olanlara verilecek diplamalar           (99.900 TL.)

   2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu
derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun
olacaklara verilecek diplomalar                               (226.700 TL.)

   3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya
aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden
mezun olacaklara verilecek diplomalar                         (337.500 TL.)

   VIII - Telsiz harçları (3293 Sayılı Kanunun 7 nci
          maddesi ile kaldırılmıştır).

   IX - Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

   Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi
için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek
izin belgelerinden (Her yıl için)

   a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden           (47.477.100 TL.)

   b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden          (94.963.200 TL.)

   c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden         (189.939.000 TL.)

   d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden
sistemlerden                                                 (276.986.500 TL.)

   Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu
harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

   Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel
idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan
kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

   X - Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen
ruhsatname harçları:

   1 - Genel antrepo izin belgeleri:

   a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:
      - Açma                                                 (830.987.700 TL.)
      - İşletme (Her yıl için)                               (276.986.500 TL.)

   b) Yurtiçi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası
izin belgelerinden:
      - Açma                                                 (553.988.000 TL.)
      - İşletme (Her yıl için)                               (276.986.500 TL.)

   c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı
eşya satış mağazası izin belgelerinden:
 

      - Açma                                                 (553.988.000 TL.)
      - İşletme (Her yıl için)                               (276.986.500 TL.)

   d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış
mağazası izin belgelerinden:
      - Açma                                                 (553.988.000 TL.)
      - İşletme (Her yıl için)                               (276.986.500 TL.)

   e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde
gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin
belgelerinden                                                (138.490.100 TL.)

   f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait
depo açma izin belgelerinden                                 (138.490.100 TL.)

   2 - Özel antrepo izin belgeleri:

   a) Özel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:
      - Açma                                                 (830.987.700 TL.)
      - İşletme (Her yıl için)                               (276.986.500 TL.)

   b) Eşya sahibine ait özel antrepo izin belgelerinden:
      - Açma                                                 (415.484.200 TL.)
      - İşletme (Her yıl için)                               (205.762.700 TL.)

   3 - Fiktif antrepo izin belgelerinden:
      - Açma                                                 (415.484.200 TL.)
      - İşletme (Her yıl için)                               (205.762.700 TL.)

   4 - Sundurma izin belgeleri:

   a) Sundurma işletmeciliği izin belgelerinden:
      - Açma                                                 (830.987.700 TL.)
      - İşletme (Her yıl için)                               (276.986.500 TL.)

   b) Eşya sahibine ait sundurma izin belgelerinden:
      - Açma                                                 (415.484.200 TL.)
      - İşletme (Her yıl için)                               (205.762.700 TL.)

   XI - Finansal faaliyet izin belgesi harçları:

   1 - Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

   a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile
yabancı bankaların Türkiye'de açtıkları ve açacakları
Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)   (6.455.360.700 TL.)

   b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere
kurulacak bankalar ve açılacak yabancı banka şubelerine
ilişkin belgeler (Her banka ve şube için)                 (6.455.360.700 TL.)

   c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de
dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen
belgeler (Her şube için)                                  (1.291.072.100 TL.)

   2 - Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri:

   a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi
(Her yıl için)                                            (6.455.360.700 TL.)

   b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için
düzenlenen belgeler (Her şube için)                       (1.291.072.100 TL.)

   3 - Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara
verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak
üzere) (Her yıl için)                                     (1.291.072.100 TL.)

   4 - Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri (1.291.072.100 TL.)

   5 - Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

   a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri
(Her yıl için)                                            (1.291.072.100 TL.)

   b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest
bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler
için düzenlenen belgeler (Her şube için)                    (645.535.900 TL.)

   6 - Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

   a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri
(Her yıl için)                                            (1.291.072.100 TL.)

   b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler
de dahil olmak üzere açacakları şubeler için
düzenlenen belgeler (Her şube için)                         (645.535.900 TL.)

   7 - Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş
izin belgeleri

   a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş
izin belgeleri (Her yıl için)                             (1.291.072.100 TL.)

   b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri)
açacakları şubeler için düzenlenen belgeler                 (645.535.900 TL.)

   8 - Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri
(Her yıl için)                                             (3.227.680.300 TL.)

   9 - Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

   a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet
izin belgeleri (Her yıl için)                             (1.291.072.100 TL.)

   (Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen
kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet
vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu
mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

   b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların
açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)  (645.535.900 TL.)

                               (9) SAYILI TARİFE
                                TRAFİK HARÇLARI

   I - Tescil harçları:

   Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Yönetmeliğine
göre yapılacak tescil işlemlerinden bir defaya mahsus
olmak üzere                                                   (5.532.800 TL.)

   II - Sürücü belgesi harçları:

   Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre
verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus
olmak üzere,

   a) A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri ile
K sınıfı sürücü aday belgelerinden                            (2.762.100 TL.)

   b) Diğer sürücü belgelerinden                              (6.325.900 TL.)

   III - Sınav harçları:

   Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine
göre yapılacak sınavlarda, her sınav için                     (939.500 TL.)

   IV - Sürücü belgesi vize harçları:

   Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine
göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinden,

   a) A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri vizelerinden  (939.500 TL.)
   b) Diğer sürücü belgeleri vizelerinden                     (2.762.100 TL.)

   V - Teknik muayene harçları:

   Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre
araçların belli sürelerde yapılacak teknik muayenelerinden,   (2.762.100 TL.)

   (Sakatlar tarafından kullanılan özel tertibatlı
araçlardan harç alınmaz.)

   VI - Ruhsat (İzin) harçları:

   Karayolları Trafik Kanununun;

   a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden     (4.737.300 TL.)

   b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden
(Her yıl için)                                                (9.486.100 TL.)

   c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden
(Her yıl için)                                                (18.988.300 TL.)

   d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden   (9.486.100 TL.)

   e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden
(Her yıl için)                                                (47.477.100 TL.)

   f) 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara
sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek
okul açma belgelerinden (Her yıl için)

   Son nüfus sayımına göre

      aa) Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde              (47.477.100 TL.)
      bb) Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde              (94.963.200 TL.)
      cc) Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde          (142.453.500 TL.)

   VII - GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ HARÇLARI:
   a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik
      hükümlerine göre verilecek geçici trafik
      belgelerinden;
      aa) A sınıfı trafik belgelerinden;                      (27.693.200 TL.)
      bb) Diğerlerinden                                        (2.762.100 TL.)
   b) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen
      araçlara verilen izin belgesinden                        (3.160.200 TL.)