Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.12.1999 Perşembe Sayı: 23908 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:36

            492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 4369 sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

            ".....

            Her takvim yıl başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

            Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 10,000 lira kesirleri nazara alınmaz."

            hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son paragrafında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

            Bakanlığımızca 1999 yılı için yeniden değerleme oranı %52,1 olarak tespit edilmiş ve 279(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 34 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniedn değerleme oranında, nispi harçlar ise 30.11.1999 gün ve 23892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/13644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %25 nispetinde artırılmış ve 1/1/2000 tarihinden itibaren uygulanacak mitarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

            Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi), birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, toplam değere tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10,000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

            Tebliğ olunur.

           (1) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (2) 29/07/1998 tarih ve 23417 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (3) 18/11/1999 tarih ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 

İLGİLİ TABLOLAR 16/12/1999 TARİHLİ VE 23908 SAYILI RESMİ GAZETENİN 21-45 SAYFALARI ARASINDADIR.