Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.01.2002 Cumartesi Sayı: 24652 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:39

             492 Sayılı Harçlar Kanununun(1) 113 ncü maddesinin ikinci fıkrasında (4731 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli) yıllık harçların her mali yılın ilk ayı içinde ödeneceği hükme bağlanmış, Kanuna bağlı "8" ve "9" Sayılı tarifelerde yer alan ve yıllık harca tabi olan belgelere ilişkin harçların ne şekilde tahsil edileceğinin usul ve esasları 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde(2) açıklanmıştır.
             Söz konusu Tebliğin Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler Başlıklı II. Bölümünün "d" fıkrasında; 113 ncü madde gereğince her mali yılın ilk ayı içerisinde ödenmesi gereken yıllık harçların kanunda öngörülen sürede ödenmemesi halinde, mükellefler hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 30 ve 348 inci maddeleri uyarınca kusur cezalı (1.1.1999 tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası) tarhiyat yapılacağı, bu tarhiyat için ayrıca gecikme faizi hesaplanacağı açıklanmıştır. bulunmaktadır.
             17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4731 sayılı Kanunun(3) 6 ncı maddesinin (B) fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin 2 nci fıkrası,
             "Yıllık harçlar, her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve Ocak ayı içerisinde ödenir."
             şeklinde değiştirilmiş ve yapılan değişiklik 31.12.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
             4731 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve yıllık harca tabi olan belgelere ilişkin harçlar, 2002 yılından itibaren her yılın Ocak ayı başında tahakkuk ettirilmiş sayılacaktır. Bu işlem için ayrıca mükellefe herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Ocak ayı içerisinde ödenmeyen yıllık harçlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilecek ve 2002 yılından itibaren süresinde ödenmeyen yıllık harçlar için gecikme faizi uygulanmayacak ve vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.
             27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nin bu Tebliğ hükümlerine aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
             Tebliğ olunur.
              (1) 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
              (2) 23/12/1994 tarihli ve 22150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
              (3) 30/12/2001 tarihli ve 24626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.