Harçlar Kanunu Genel Tebliğ 32  
Tarih: 02/02/1967 Sayı: 2232301-7/4064 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Harçlar Kanunu Genel Tebliği  
Seri No:4
  
            Malum olduğu üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 112 nci maddesinde "imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, ilgili belgelere harç pulu yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir." denilmekte ve mezkur kanun gereğince alınacak olan harçların genel ödeme şeklini tarif eden 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında da harçların pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere Bakanlığımızca yetki verileceği açıklanmış bulunmaktadır.

            Konu ile ilgili olrak Ticaret Bakanlığı ile yapılan haberleşme neticesinde 3018 sayılı Kanun gereğince verilecek olan ihracat ruhsatnamelerine ait harçların, adı geçen Bakanlık yönünden gerekli muamelelerin ifasında pratik ve müşahade edilen aksaklıkları bertaraf edici bir ödeme şekli olması bakımından makbuz mukabilinde tahsili kararlaştırılmıştır.

            Bu itibarla ;

            A- Badema, ihracat ruhsatnamelerine ait harçların sözlü ve yazılı müracaat üzerine müstakil vergi dairesi olan kazalarda Vergi Dairelerince, olmayanlarda Malmüdürlüklerince, Vilayetlerde ilgili Vergi Dairelerince makbuz mukabilinde tahsil edilmesi,

            b) Tahsilat makbuzlarına, alınan harç bedelinin ihracat ruhsatnamesi muamelesine ait olduğu ve ihracatının tecil edilmiş ticari ünvanlarının belirtilmesi,

            suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

            Gereğinin buna göre ifası tamimen tebliğ ve rica olunur.

                                                                                          Maliye Bakanı Y.
ADNAN BAŞER KAFAOĞLU                                            METİN KIZILKAYA
Gelirler Genel Müdürü                                                       Müşteşar Yardımcısı