Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 26.12.2003 Cuma Sayı: 25328(Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:41

 

492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 4842 sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100.000 lira kesirleri nazara alınmaz."

hükmüne yer verilmiş, bu maddenin son fıkrasında ise Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harçları bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca 2003 yılı için yeniden değerleme oranı % 28,5 (yirmisekiz virgül beş) olarak tespit edilmiş ve 325 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 40 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2004 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 100.000 lira kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

(1) 17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 24/04/2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 04/12/2003 tarih ve 25306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.