Harçlar Kanunu Genel Tebliğ 32  
Resmi Gazete: 14/03/1981 Cumartesi Sayı: 17279 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Harçlar Kanunu Genel Tebliği  
Seri No:9
  
             Bilindiği üzere. 492 sayılı Harçlar Kanununun 25 nci maddesinde yargı harçlarının ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiş ve aynı Kanunun 131 nci maddesinde ise, "Harçlar, bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

             Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların, pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir." Hükmü yer almış bulunmaktadır.

             Diğer taraftan, Bakanlığımızca çıkarılan 6/10/1964 günlü ve 2232301- 1/37078 sayılı 1 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin birinci kısmının dördüncü bölümünde 5887 sayılı Kanunun 109 ve 117 nci maddelerine istinaden çıkarılan 11 ve 12 seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca öngörülen ve yargı harçları ile İcra harçlarının 1.000.-liraya kadar (Bin dahil) harç alınmasını icap ettiren işlemlerde ait olduğu evraka pul yapıştırılması 1.000.- liradan fazla harç alınmasını icap ettiren davalara ve icra işlemlerine ait harçların makbuz mukabilinde ve malsandıklarınca tahsil edilmesi ve malsandıklarınca verilecek makbuzların tarih ve numarasının ilgili evraka şerh verilmek suretiyle işlem yapılmasına devam olunacağı belirtilmiştir.

             Gerek ekonomik gelişmeler ve para değerinde yapılan ayarlamalar, gerekse 28/11/1980 günlü, 2345 sayılı Kanunla, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yapılan değişiklikler gözönünde tutularak, yukarda açıklanan hadlerin,

             1- Yargı harçlarında, 10.000.-liraya kadar (10.000 dahil) harç alınmasını gerektiren davalarda alınacak harçlar yine eskisi gibi ait olduğu evraka pul yapıştırılması suretiyle mahkemelerce ve 10.000 liradan fazla harçların ise, mahkemelerden gönderilecek müzekkere üzerine malsandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasının evrak üzerine kaydedilmesi,

             2- İcra harçlarında, 10.000 liraya kadar (10.000 dahil) harç alınmasını gerektiren icra işlemlerinde yine eskisi gibi ait olduğu evraka pul yapıştırılması suretiyle icra dairelerince ve 10.000 liradan fazla harçların ise icra dairelerinden gönderilecek müzekkereler üzerine malsandıklarınca makbuz mukabilinde tahsil edilmesi ve harcın tahsil edildiğine dair makbuzun tarih ve numarasının icra tutanağına kaydedilmesi,

             suretiyle işlem yapılması uygun görülmüştür.

             Tebliğ olunur.