SSK Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.02.1998 Cuma Sayı: 23271 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:38 Sahife:
Maliye Bakanlığından: 
Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Genel Tebliği
Seri No:1
  
             Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde vergi teşvikleri uygulamak ve yatırımlara bedelsiz kamu arsa ve arazisi temin etmek suretiyle yatırımların ve istihdam imkanlarının artırılması ile ilgili olarak "4325 Sayılı ağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 23 Ocak 1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

            Kanun ile getirilen vergi teşviklerinden Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir alanına dahil Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illeri ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen fert baışına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla miktarları 1.500 ABD Doları veya daha az ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenen sosyo- ekonomik gelişmişlik düzeyi 0.5 ve daha düşük bulunan illerden Bakanlar Kurulunca 26.01.1998 tarih ve 98/10551 sayılı Karar ile belirlenen Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Ordu, Şanlıurfa ve Yozgat illeri yararlanacaktır. 

            Bu Kanunun uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

            I - GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 

            4325 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, "Bu maddenin yürürlük tarihi ile 31.12.2000 tarihi arasında; Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu illerdeki iş yerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla, münhasıran bu iş yerlerinden elde ettikleri kazançları işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu kazançlar hakkında; 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendi hükümleri uygulanmaz." denilmektedir. 

            Bu hüküm aşağıda açıklandığı şekilde uygulanacaktır. 

            A - İstisnadan Yararlanacak Olanlar Ve Yararlanma Şartları 

            4325 sayılı Kanunla getirilen söz konusu istisna uygulamasından yararlanacak olan mükelleflerin; 

            1) Vergi teşvikleri açısından Kanun kapsamında yukarıda sayılan illerde 01.01.1998-31.12.2000 tarihleri arasında işe başlamış olmaları, 

            2) Kapsama dahil illerdeki iş yerlerinde fiilen ve sürekli olarak en az 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları,  

            gerekmektedir. 

            Öte yandan; 

            - Hangi iş kolunda faaliyet gösterirlerse göstersinler, hizmet işletmeciliği dahil, her türlü ticari, sınai, mesleki ve zirai faaliyet ile uğraşan ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanacaklardır. 

            - İstisna münhasıran kapsama dahil illerdeki işyerlerinden elde edilen kazançlara uygulanacaktır. 

            - Asgari 10 işçi çalıştırma şartı vergilendirme döneminin tamamında aranacaktır. Vergilendirme dönemi içinde yeni işe başlayan veya bırakanlardan faaliyet döneminde asgari 10 işçi çalıştırılması şartını yerine getirenler de istisnadan yararlanacaktır. 

            - Kapsama dahil illerde aynı mükellefin birden fazla işyeri açması halinde bu işyerlerindeki işçi sayısı toplu olarak dikkate alınacaktır. 

            - İşe başlanıldığı anda 10 işçi çalıştırma şartını yerine getirmemekle birlikte, daha sonra aynı yıl içinde bu sayıya ulaşanlar, istisnadan ancak izleyen yıldan itibaren ve yıl boyunca bu şarta uymaları halinde yararlanacaklardır. 

            - İstisnadan yalnızca yeni işe başlayan mükellefler yararlanacaktır. Bu Kanunun uygulaması bakımından yeni işe başlamaktan maksat, gelir ve kurumlar vergisi açısından ilk defa mükellefiyet tesisi veya kapsama dahil illerde yeni bir işyerinin kurulmasıdır. Ancak, ana merkezi veya üretim yeri kapsama dahil illerde olmadığı halde, satış, pazarlama, dağıtım gibi faaliyetlerini muvazaalı olarak bu işyerlerinden yapıyor gösterenler istisnadan yararlanamayacaklardır. 

            - 4325 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yürürlük tarihi olan 01.01.1998 tarihinden önce veya 31.12.2000 tarihinden sonra yeni işe başlamış olan mükellefler bu istisnadan yararlanamayacaklardır. 

            - Anılan Kanun, mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin muvazaalı işlemlerle kapsama alınmasına imkan vermemektedir. Bu nedenle, mevcut işletmelerin devredilmesi, birleşmesi veya nev'i değiştirmesi halinde, devir alan veya nev'i değişikliği yapan şirket açısından yeni bir işe başlama sözkonusu olmadığından istisna uygulanmayacaktır. 

            B - İstisnanın Uygulama Süresi  

            Bu Tebliğin (A) bölümünde belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin münhasıran kapsama dahil illerdeki iş yerlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların tamamı, işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

            ÖRNEK 1 - Mardin İlinde 15.01.1998 tarihinde işe başlayan ve iş yerinde 12 işçi çalıştıran (A) Anonim Şirketi; şartları ihlal etmemesi kaydıyla 1998-2002 yıllarında elde ettiği kazançları dolayısıyla kurumlar vergisi ödemeyecektir. 

            ÖRNEK 2 - (B) Limited Şirketi, Erzurum ilinde 01.05.2000 tarihinde et entegre tesisleri inşaatına başlamış ve inşaatı 30.06.2002 tarihinde bitirmiş ve aynı tarihte üretime geçmiştir. Bu süre zarfında 16 işçi çalıştıran şirket münhasıran bu işyerindeki faaliyetlerinden 2004 yılı sonuna kadar elde ettiği kazançları dolayısıyla kurumlar vergisi ödemeyecektir. 

            Kurumlar vergisinden müstesna tutufan bu kazançlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan % 20 oranındaki asgari kurumlar vergisi matrahına dahil edilmeyeceği gibi, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre alınması gereken gelir vergisi tevkifatına da tabi tutulmayacaktır. 

            ÖRNEK 3 - Diyarbakır ilinde öteden beri benzin istasyonu işletmeciliği yapan Bay (C), 1998 Mart ayı içerisinde Batman ilinde bir oto lastik bayiliği işletmesi açmıştır. Yeni açılan işyerinde sürekli ve fiilen 10 veya daha fazla işçi istihdam edilmesi halinde, sadece Batman'daki bu işyerinden 1998-2002 yıllarında elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna edilecektir. 

II - İSTİSNA SÜRESİNİN SONUNDAN İTİBAREN UYGULANACAK İNDİRİM  

            4325 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında, bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin fıkradaki istisna süresinin sonundan başlamak ve 31.12.2007 tarihinde sona ermek üzere, kapsama dahil illerdeki işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla; münhasıran bu işyerlerinden elde ettikleri kazançları üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden, 10 işçi çalıştıranlarda % 40, 51 ve daha yukarı işçi çalıştıranlarda % 60 oranında indirim yapılacağı belirlenmiştir. 11 ile 50 arasında (50 dahil) işçi çalıştıranlar için uygulanacak indirim oranı ise, %40 oranına, her bir işçi için 0.5 puan eklenmek suretiyle bulunacaktır. 

            Bü hükme göre, 5 vergilendirme dönemi istisnadan yararlanan mükelleflerin, istisna süresinin bitiminden 31.12.2007 tarihine kadar kapsama dahil illerde bulunan işyerlerinde 10 veya daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla, münhasıran bu işyerlerinden elde ettikleri kazançları üzerinden hesaplanan vergiden yukarıda belirtilen oranlarda indirim yapılacaktır. İndirim oranı, kazanca değil, beyan edilen kazanç üzerinden hesaplanan vergiye uygulanacaktır. 

            Öte yandan, bu hükmün yürürlüğe girdiği 01.01.1998 tarihinden önce sözü edilen illerde işyeri bulunan ve 31.10.1997 tarihinden önce vermiş oldukları en son 4 aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak işe yeni aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçi sayısı 10 ve daha fazla olan gelir ve kurumlar vargisi mükellefleri de 01.01.1998-31.12.2007 tarihleri arasında yukarıda açıklanan indirimden yararlanabileceklerdir. 

            Bu fıkra kapsamına giren kazançlardan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre yapılacak tevkifat sırasında da söz konusu indirim oranları dikkate alınacaktır. 

            ÖRNEK - Adıyaman ilinde öteden beri dokuma atölyesi işleten Bay (D) 31.10.1997 tarihinden önce verdiği en son 4 aylık sigorta prim bordrosunda 5 işçi istihdam ettiğini beyan etmiştir. Bay (D) 01.01.1998 tarihinden itibaren işletmesinde çalışmak üzere ilave 10 işçi daha istihdam etmeye başlamıştır. 01.01.1999 tarihinden itibaren ise 16 işçi daha ilave edip toplam işçi sayısını 31'e çıkarmıştır. Bu işçi sayısı ilgili yıllar itibariyle fiilen ve sürekli korunmuştur. 

            Bu durumda Bay (D)'nin 1998 yılı kazancı üzerinden hesaplanan gelir vergisine % 40, 1999 yılı kazancı üzerinden hesaplanan gelir vergisine ise (10 işçi için % 40, ilave 16 işçi için ise her bir işçi için 0.5 puan olmak üzere toplam 8 puan olmak üzere) % 48 oranında indirim uygulanacaktır. 

            III - ÇALIŞANLARDAN KESİLEN VERGİLERİN ERTELENMESİ  

            4325 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde vergi teşvikleri açısından Kanun kapsamına giren illerde, 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere; 

            - 1 Şubat 1998 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu illerdeki işyerlerinde çalıştırdıkları işçilerin, 

            - 1 şubat 1998 tarihinden önce bu illerde işyeri bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.10.1997 tarihinden önce vermiş oldukları en son sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak işe aldıkları ve işyerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin, ücretlerinden kestikleri ve beyan ederek tahakkuk ettirdikleri gelir ve damga vergilerinin, beyanname verme süresini izleyen ikinci yılın aynı döneminde ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

            Buna göre, mükellefler ilgili döneme ilişkin olarak verecekleri muhtasar beyannamelerinde, çalıştırdıkları işçilerin tamamını beyan ederek bunlara ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmesini sağlayacaklardır. Söz konusu mükefleflerden Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca vergi ertelemesinden yararlanacak olanlar, muhtasar beyanname ile birlikte bu Tebliğin ekinde yer alan bildirimi de ayrıca dolduracaklardır. Bu bildirimde sadece, vergi ertelemesinden yararlanacakları işçilere ilişkin bilgileri göstereceklerdir. 

            ÖRNEK 1 - Ağrı ilinde 1 Mart 1998 tarihinde işe başlayan bir mükellef bu işyerinde işe başlama tarihinden itibaren 5 işçi çalıştırmaktadır. Mükellef bu 5 işçinin Mart ve Nisan ayı ücretlerinden kestiği gelir ve damga vergilerini 20 Mayıs 1998 tarihine kadar vergi dairesine vereceği 3 aylık muhtasar beyanname ile beyan ederek tahakkuk ettirecektir. Söz konusu mükellef tahakkuk edecek bu vergileri 20 Mayıs 1998 tarihi yerine beyanname verme süresini izleyen ikinci yılın aynı dönemi olan 1-20 Mayıs 2000 tarihleri arasında ödeyecektir. 

            ÖRNEK 2 - Muş ilinde 1 Mart 1997 tarihinde işe başlayan bir mükellef 31.10.1997 tarihinden önce vermiş olduğu en son 4 aylık sigorta prim bordrosunda 20 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Söz konusu mükellef 1 Şubat 1998 tarihinden itibaren işçi sayısını 23'e çıkarmıştır. Mükellef çalıştırdığı işçilerin ücretlerinden kestiği vergileri 20 Mart 1998 tarihine kadar vergi dairesine vereceği muhtasar beyanname ile beyan ederek tahakkuk ettirecektir. Şubat ayına ilişkin olarak tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergilerinin Şubat ayında işe alınan 3 işçiye ait olan kısmı 20 Mart 1998 tarihine kadar ödenmesi gerekirken, 1-20 Mart 2000 tarihleri arasında ödenecektir. İzleyen aylarda da 20 işçiye ilave olarak alınan işçilerin ücretlerinden kesilen gelir ve damga vergileri beyanname verme süresini izleyen 2 nci yılın aynı döneminde ödenecektir. 

            ÖRNEK 3 - Şanlıurfa ilinde öteden beri faaliyet gösteren bir mükellef işyerinde sürekli olarak çalıştırmakta olduğu ve 31.10.1997 tarihinden önce vermiş olduğu en son 4 aylık sigorta prim bordrosunda bildirdiği 20 işçiden 5'ini 1 Şubat 1998 tarihinde işten çıkarmış ve bu işçilerin yerine aynı gün 5 işçi almıştır. Söz konusu mükellef stopaj ertelemesinden yararlanamayacaktır. Ertelemeden yararlanabilmesi için 31.10.1997 tarihi itibariyle bildirdiği 20 işçi sayısına ilave yeni işe alacağı işçiler için faydalanabilecektir. Mükellef şayet işten çıkardığı 5 işçi yerine 6 işçiyi işe almış olsaydı; bu 6 işçiden herhangi biri için vergi ertelemesinden yararlanabilecekti. 

            IV - DİĞER VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNALARI  

            4325 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere, Kanun kapsamına giren illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlarla ilgili bazı işlemler veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi ve harçlar ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan vergi resim ve harçlardan müstesna tutulmuştur. Bu madde hükmü, 1 Şubat 1998 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

            A - Vergi, Resim Ve Harç İstisnasının Kapsamı  

            Kanun kapsamına giren il, ilçe ve yörelerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olarak; 

            1 - a) Tapuda kayıtlı olsun olmasın ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, satış vaadi sözleşmesi, intifa ve iştira hakkı, alım, satım, kira, geri alma, geri verme yollarından biriyle, 01.02.1998 tarihinden itibaren arazi veya arsa iktisap edilmesi, 

            b) 01.02.1998 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen yollarla edinilen arazi veya arsalarla ilgili olarak, bu tarihten sonra yapılacak ifraz, tevhid, tescil, cins değişikliği, rehin ve ipotek tesis ve terkini, islah ve değişiklik işlemleri, 

            c) Yukarıda belirtilen işlemler dolayısıyla 01.02.1998 tarihinden itibaren düzenlenen kağıtlar, 

            Vergi, resim ve harçlardan istisna edilecektir. 

            2 - Kanunun 8 inci maddesi uyarınca teşvik belgeli yatırımlar için gerçek ve tüzel kişilere Hazine arazi ve arsalarının mülkiyetinin bedelsiz olarak devrinde tapu kaydına konulan ve şartlara uyulması kaydıyla, talep üzerine ve belirlenen süre sonunda tapu kaydından terkin olunacak şerhler de vergi, resim ve harç istisnasından yararlanacaktır. 

            3 - Kanun kapsamına giren illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlara tahsis edilen arazi ve arsalar 31.12.2002 tarihine kadar emlak vergisinden müstesna tutulacaktır. 

            Kanunun 5 inci maddesinde yer alan "ivazsız" kelimesi, hibe veya herhangi bir tarzda karşılıksız olarak gerçekleşen devir ve iktisapları kapsamakta olup, veraset tarikiyle vuku bulacak intikalleri kapsamamaktadır. Dolayısıyla, veraset tarikiyle meydana gelecek intikallere bu maddede yer alan istisna hükümleri uygulanmayacaktır. 

            4 - Bu Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yazılı işlemlerle ilgili olarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen vergi, resim ve harçlar aranılmayacaktır. 

            Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan harcamalara katılma payları ile ücrete tabi işler 4325 sayılı Kanunun kapsamına girmemektedir. 

            5 - Anılan maddenin (2) numaralı bendine göre, taşvik belgeli yatırımlar için bankalar ile yerli ve yabancı kaynaklardan alınacak krediler nedeniyle yapılacak işlemler (garanti, kontrgaranti, teminat, ipotek, rehin, borç senetleri vb.) ve bunlar için düzenlenecek kağıtlar damga vergisi ve harçtan istisna tutulacaktır. 

            Diğer taraftan, sözü edilen kredi işlemleri dolayısıyla krediyi veren kuruluşlar tarafından her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilecektir. 

            İstisnalar, 01.02.1998 tarihinden itibaren; verilen krediler, düzenlenen kağıtlar ve kredi muameleleri dolayısıyla alınan paralar için uygulanacaktır. 

            6 - 4306 sayılı Kanuna göre tahsili gereken eğitime katkı payları bu istisna kapsamında mütalaa edilmeyecektir. 

            B - Vergi Daireleri, Belediyeler ve Diğer İlgili Daire ve Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler ve Tutulacak Kayıtlar  

            Tapu ve Kadastro idareleri, noterler, belediyeler, kredi kuruluşları ve diğer ilgili daire ve kuruluşlar, bu maddede yer alan istisnaya konu işlemleri yapmadan önce, olağanüstü hal bölgesi kapsamında sayılan illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlara ilişkin belgenin aslı veya suretini talep edeceklerdir. 

            Diğer taraftan, yukarıda belirtilen daire ve kuruluşlar yaptıkları işlerin mahiyetini, işleme konu olan ve istisna kapsamında bulunan vergi, resim ve harçların nevi ve miktarını, işlemin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildireceklerdir. 

            Vergi daireleri ve belediyeler ise bu maddede öngörülen istisnalardan yararlanan mükellefler için ilgili vergi, resim ve harçlar bakımından ayrı ayrı olmak üzere özel bir kayıt tutacaklardır. 

            Tutulacak bu kayıtlarda, istisnalardan yararlanan mükelleflerin kimlik ve adreslerine ve istisnalara konu işlemlerin mahiyetine, ilgili arazi ve arsalara ait bilgilere ve istisna kapsamına girmesi sebebiyle alınmayan vergi, resim ve harçların miktarlarına ve gerekli sair bilgilere yer verilecektir. 

            C - Uygulanacak Cezalar  

            5 inci maddenin 2 nci fıkrasına göre yatırımların yasada öngörülen 31.12.2002 tarihine kadar tamamlanmaması halinde, daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gecikme faiziyle birlikte geri alınacaktır. Öte yandan, yatırımların öngörülen amaç dışında kullanılması halinde ise daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar gecikme faizine ek olarak kusur cezasıyla birlikte tahsil edilecektir. 

            Tebliğ olunur. 
 

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ HAKKINDAKİ 4325 SAYILI KANUN'UN 4. MADDESİ UYARINCA ÇALIŞANLARDAN KESİLEN VERGİLERİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM 
(Muhtasar Beyanname İle Birlikte Verilecektir.) 

  
 TABLO 1 
Ait Olduğu Dönem 

…/…/19.. - …/…/19.. 

MÜKELLEFİN
Adı, soyadı veya 
Ünvanı
 
Vergi Dairesi  
Vergi Numarası  
Adresi  
                  Tarih                                                                     İmza  

                 …/…/19…

  

TABLO II (*) 
Ücretli Sayısı
 
 
 
 
 
(1)
Gayrisafi Tutar(TL)  

   

   

(2)
Kesilen Gelir Vergisi(TL)  

   

   

(3)
Özel Gider İndirimi(TL)  

   

   

(4)
Ertelenen
 
Gelir Vergisi(TL) (3-4) 
(5) 
Damga Vergisi(TL) 
                             (6)
Asgari Ücretli            
Diğer Ücretli            
TOPLAM            
            * Bu tabloya sadece 4325 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilen işçilere ilişkin bilgiler yazılacaktır. 

  

TABLO III 
VERGİ ERTELEMESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN
Sıra No.
Adı ve Soyadı
Sigorta No.
İşe Giriş Tarihi
Gayrisafi Ücret (TL)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
T O P L A M
 
Not: Yukarıdaki satırların yetmemesi halinde liste eklenecektir.