vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.09.1994 Cuma Sayı: 22067 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 33 Sahife:
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden:
 
SİGORTA PRİMLERİ TAKİP ve TAHSİLATI GENEL TEBLİĞİ
Seri No:10
  
        Kurumdan ilişiksizlik belgesi almak isteyen işverenler için, Serbest  muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılacak incelemeler ve düzenlenecek raporlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur. 

        1) İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın'ca hazırlanarak 04.09.1992 günlü ve 21335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ uyarınca kullanma izin belgesi almak isteyen işverenler ve 506 sayılı Kanunun 83'üncü maddesinde sayılan kuruluşlardan aldığı işi bitirdikten sonra teminat iadesi almak isteyen işverenler tarafından, Kuruma prim borcu bulunmadığını gösterir ilişiksizlik belgesi alınması sırasında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce yapılması öngörülen inceleme ve rapor düzenleme işlemi, 5 ser no.lu "Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliğinin" Resmi Gazete'de yayımlandığı 02.07.1994 tarihinden sonra bu amaçla ilgili meslek mensubuna başvuran her işveren için yapılabilecektir. 

        Ancak; sözkonusu tebliğin (IV) ana başlığının 11'inci maddesinde sözü edilen kıyaslama işlemi, yalnızca, 01.01.1994 tarihinden sonra biten işlerde uygulanacaktır.Noksansız geçici kabulden veya kesin kabulden sonra işçi çalıştırılması sözkonusu olmadığından, ihaleli işlerde noksansız geçici kabul veya kesin kabul tarihiişin bitimi tarihi sayılacaktır. 

        01.01.1994 tarihinden önce bitmiş özel bina inşaatları ile yine bu tarihten önce noksansız geçici veya kesin kabulü yapılmış ihaleli işlerde ise, yukarıda sözü edilen karşılaştırma işlemi yapılmayacak, yukarıda sözü edilen (5) sıra no.lu Tebliğ'de yeralan diğer koşulların yerine getirilmiş olması kaydıyla ilişiksizlik belgesi raporu düzenlenebilecektir. 
  
        2) Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının hesaplanması sırasında, ilişik tablodaki (Ek: 1) asgari işçilik oranları; İhaleli işlerde işverene (müteahhite) ödenen toplam istihkak tutarına (% 5 stopaj dahil), diğer bina inşaatlarında ise binanın inşaat ruhsatında kayıtlı yüzölçümü ile birim maliyet bedelini gösterir tablodaki (Ek: 2) o işe uygun metrekare maliyet bedelinin çarpımı sonucu bulunacak yaklaşık maliyet bedeline aynen uygulanacaktır. Aşağıda ayrıca açıklandığı şekilde, işveren kayıtlarında bulunan faturalı işçilikler raporda ayrıca belirtilecek, Kurum uygulaması dolayısıyla dosya memurunun yaptığının aksine, bu oranların % 2 eksiltilmesi yoluna gidilmeyecektir. 

        Bu Tebliğin eki olan ve asgari işçilik oranları ile birim maliyet bedellerini gösteren tablolarda (Ek: 1, 2) yer almayan işler içinse, tablolardaki o işe en yakın işe ilişkin asgari işçilik oranı veya birim maliyet bedelleri esas alınacaktır. 

        İhale konusu işin, yalnızca işçilikle ilgili olması ve müteahhite malzemesiz verilmesi durumunda, toplam istihkak tutarından % 25 kar payı düşülecek ve % 75 asgari işçilik oranı uygulanacaktır. 

        İşin birden fazla konuyu kapsıyor olması durumunda ise asgari işçilik oranı veya birim maliyet bedeli tablolardaki karşılığı en yüksek olan iş konusuna ilişkin rakamlar esas alınarak uygulanacaktır. 

        Tabloda yer almayan ve tablolardaki hangi işe daha yakın olduğu saptanamayan işlere ilişkin işçilik ücreti oranları ise, incelemeyi yapan meslek mensuplarınca Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne sorularak öğrenilecektir. 

        3) Özel bina inşaatlarının yaklaşık maliyet bedelinin bulunmasında yararlanılacak olan ve bu Tebliğin ekinde yer alan birim maliyet bedelini gösterir tablolar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan 1989 ila 1994 yılları rakamlarını içermekte olup, sonraki yıllar için de aynı Bakanlıkça yayımlanan birim maliyetler kullanılacaktır. 

        Başladığı yıl içinde bitirilmiş yapılarda o yılda, başladığı  yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş olan yapılarda ise bitirildiği yıldan önceki yılda geçerli olan metrekare maliyet bedeli esas alınacaktır.  

        İnşaatın başladığı ve bittiği tarihin Kurum veya işveren tarafından bir belge ile kesin olarak belirlenemediği durumlarda, inşaat ruhsat tarihi işin başlama, kullanma izin belgesi için Belediyeye başvuru tarihi de işin bitim tarihi sayılacaktır. 

        4) Bu şekilde hesaplanacak olan sigorta primine esas kazançlar tutarı (işçilikler), o iş dolayısıyla Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar tutarından fazla ise, durum açıklanarak ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin rapor düzenlenecektir. 

        5) Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgari işçilik tutarından az olması drumunda, işveren kayıtlarında yer alan;  

        a) Hangi Kurum ünitesinde, hangi sicil numarası ile tescilli olduğu da belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yapan 506 sayılı Kanun kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, 

        b) Bağ-Kur ve vergi sicil numaraları belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yanında sigortalı çalıştırmadan bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, 

        c) İşin bazı bölümlerini, Kanunla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanları çalıştırarak yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,  

        d) Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak (a, b ve c) başlıklı bölümlerde sözü edilen iş sahiplerine yapılan nakliye ödemeleri, 

        Yaklaşık maliyet bedelinden veya ödenen toplam istihkak tutarından düşülerek, Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı buna göre hesaplanacak ve Kuruma bildirilen işçilikler bu tutar ile karşılaştırılacaktır. 

        Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarının yine yaklaşık maliyet bedelinden veya ödenen toplam istihkak tutarından düşülmesi suretiyle işlem yapılacaktır. 

        6) Malzeme bedelinden ayrı olarak salt işçilik içeren faturalı işçilik ödemeleri ise, yaklaşık maliyet bedeli veya toplam istihkak tutarından değil, işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan asgari işçilik tutarından düşülecek ve Kuruma bildirilen işçilikler bu tutar ile karşılaştırılacaktır. 

        7) İşveren kayıtlarından bazı sigortalılara 506 sayılı Kanun'un 78. Maddesi uyarınca saptanan üst sınırın üzerinde ücret ödendiği kesin olarak belirlenebiliyorsa, ücret tediye bordrolarında kayıtlı brüt ücretler ile üst sınır arasındaki fark da yine asgari işçilik tutarından düşülerek işleme alınacaktır. 

        8) İnşaat ruhsatı daha çok kat için alındığı halde kısmen bitirilerek biten kısımlar için kullanma izin belgesi alınması gereken durumlarda da, biten kısımların bitiş tarihine ve alanına göre yaklaşık maliyet bedeli hesaplanarak bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunacak ve Kuruma yapılan tüm 
bildirimler bu tutar ile karşılaştırılacaktır. 

        9) Kurumda tescilli iken yarım bırakılması dolayısıyla Kurumca kapsam dışı bırakılan, ancak, bir süre sonra yeniden işe başlanılarak tescil olunan ve bitirilen özel bina inşaatlarında yapı yaklaşık maliyeti ise; bu Tebliğin (hangi işin inşaatın ne kadarını karşıladığını gösteren) eki (Ek: 3) tablodaki oranlara göre yapılan kısmın tüm yapının ne kadarını kapsadığı hesaplanarak bulunacaktır. 

        10) İhaleli işlerde müteahhite ödenen malzeme fiyat farkları da toplam istihaka eklenerek hesaplama yapılacaktır. 

        11) Hesaplamalar sırasında, gerek istihkak ödemelerinin gerekse yukarıda sözü edilen faturalı ödemelerin katma değer vergisi dışındaki tutarları esas alınacaktır. 

        12) Yukarıda sözü edilen değerlendirmelere rağmen bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının altında bildirimde bulunulduğu saptanmış olup da eksik bildirimde bulunulmasının (işin üstün veya yeni teknoloji kullanılarak 
yapılmasından) kaynaklandığı sonucuna varılırsa, bunu kanıtlayan belgeler rapora eklenerek konu hakkında ayrıntılı açıklama yapılacaktır. Bu tür raporlar Genel Müdürlüğümüzde bir okuma komisyonunda ayrıca değerlendirilecek 
ve ilişiksizlik belgesi bu değerlendirme sonucuna göre verilecektir. 

        13) Beşinci maddede sayılan faturaları düzenleyen iş sahiplerinden ayrı olarak, işin bölüm ve eklentilerinde asıl işverenden (müteahhitten) iş alanlar ve kendi adına sigortalı çalıştırdığı halde 506 sayılı Kanun'un 87.  maddesi 
uyarınca aracı sayılanlar tarafından, asıl işverenin işyeri dosyasından yapılan bildirimlerin de, asıl işverenin Kuruma yaptığı bildirimlere eklenmesi gerekmektedir. 

        14) Karşılaştırma işleminin nasıl yapılacağı aşağıda bir örnekle açıklanmıştır. 

        Örnek : 
   - İşin başlangıç tarihi             : 01.03.1991 

   - İşin bitim tarihi                 : 31.05.1994 

   - İşin konusu                       : IV. Sınıf, (B) Grubu, Yüksek 
                                         nitelikte apartman. 

   - İhale makamınca müteahhide 
     ödenen toplam istihkak tutarı 
     (% 5 stopaj dahil -KDV. hariç) 
     veya özel bina inşaatı ise 
     hesaplanan yaklaşık maliyet 
     bedeli (TL./mı)                   : 2.252.000.000.- 

   - Asgari İşçilik Oranı              : % 9 

   - Faturalı malzemeli işçilik 
     ödemeleri                         : 252.000.000.- TL. 

   -Faturalı salt işçilik ödemeleri    :  30.000.000.- TL. 

   - Kuruma bildirilen işçilikler 
     toplamı                           : 160.000.000.- TL. 

   - Hesaplanan asgari işçilik tutarı  : 2.252.000.000- X % 9=202.680.000.-TL. 

   - Faturalı ödemeler düşülmediğinde, Kuruma bildirilen işçilikler 
     (160.000.000.- TL) bildirilmesi gereken işçiliklerin (202.680.000.- TL.) 
     altında kalmakta olduğundan, faturalı ödemeler düşülecektir. 

   2.252.000.000.-      İstihkak toplamı/ Yaklaşık maliyet 
     252.000.000.-      Malzemeli işçilik faturaları toplamı 
  - ---------------- 
   2.000.000.000.- TL.  Asgari işçilik oranı uygulanacak istihkak/maliyet 
 
 
  

   - Malzemeli işçilik düşüldükten sonra hesaplanan asgari işçilik tutarı: 

   2.000.000.000.- X % 9 = 180.000.000.- TL. (Kuruma bildirilen yine az 
                                              olmaktadır.) 

   - Salt işçilik ödemeleri de düşülerek bulunan Bildirilmesi Gereken Asgari 
     İşçilik Tutarı: 

   180.000.000.- 
    30.000.000.- 
 - --------------- 
   150.000.000.- TL. olacaktır. 

        - Kuruma bildirilen işçilik tutarı (160.000.000.- TL.) bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarından (150.000.000.- TL.) fazla olduğundan, bu durumda (5) sayılı Tebliğde belirtilen diğer konular da değerlendirilmek üzere ilişiksizlik belgesi verilebileceği yolunda rapor düzenlenebilecektir. 

        15) Esasa yönelik eksiklik bulunmamakla birlikte tespit olunan bazı eksikliklerin yerine getirilmesi sonucu ilişiksizlik belgesi verilebilecekse, hangi koşullarda belge verilebileceği raporda belirtilecektir. Örneğin; Kuruma 
yapılan bildirimlere ilişkin prim borcu ödenmemiş olsa bile ilişiksizlik belgesi raporu düzenlenebilecek, ancak raporda ödemesi yapılmamış bildirimler açıklanarak, buna ilişkin borcun ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi 
verilebileceği belirtilecektir. 

        16) İlişiksizlik belgesi, kuruma bildirilen işçiliklerin bildirilmesi gereken işçiliklere eşit ya da fazla olması durumunda verilebileceğinden, yukarıda yapılan değerlendirmelere rağmen eksik bildirimde bulunduğu anlaşılan 
ve eksik bildirimde bulunmasının nedenleri açıklanamayan işverenlere ilişiksizlik belgesi verilemeyeceği yolunda rapor düzenlenmesi olanaklı görülmekle birlikte ulaşılacak sonuç açısından ilişiksizlik belgesi raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. 

        Bu nitelikteki işyerleri, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 6. maddesine 3917 sayılı Kanun ile eklenen fıkralar çerçevesinde sigorta müfettişi incelemesine tabi tutulacaktır. 

        17) İlişiksizlik belgesi raporu, Kuruma ilgili işveren tarafından intikal ettirilebileceği gibi, bizzat raporu düzenleyen meslek mensubunca da intikal ettirilebilecektir. 

        Tebliğ olunur. 

                                                           Ek: 1 

        ÇEŞİTLİ İŞKOLLARININ İŞÇİLİK ÜCRETİ NİSPETLERİNİ GÖSTERİR TABLO - I 

   İş Kolu                                     İşçilik Ücreti Oranı (%) 
   --------                                    ------------------------ 

   1 - Bina İnşaatı: 
     - Yığma veya betonarme karkas (geleneksel)           9 
     - Yarı Prefabrik (% 50'ye kadar)                     7 
     - Tam Prefabrik (% 50'den fazla)                     6 
   2 - Çelik Konstrüksiyon bina hangar, fabrika vb.       9 
   3 - Kalorifer Tesisatı (Bina)                          7 
   4 - Elektrik Tesisatı (Bina)                          10 
   5 - Sıhhi Tesisat (Bina)                               9 
   6 - Havalandırma ve Klima Tesisatı (Bina)              8 
   7 - Müşterek Tesisat (Bina)                            8 
   8 - Boya ve Badana İşleri (Bina)                      18 
   9 - Bina Onarımları 
     - Kalorifer Tesisatı Onarım İşleri                  10 
     - Elektrik Tesisatı Onarım İşleri                   12 
     - Sıhhi Tesisat Onarımı İşleri                      12 
     - Havalandırma ve Klima Tesisatı Onarımı İşleri     13 
     - Müşterek Tesisat Onarımı İşleri                   12 
     - Çeşitli Bina Onarımı İşleri                       15 
   10 - Endüstri Tesisleri İnşaatı 
      - Fabrika Binaları İnşaatı                          8 
      - B.A. Silolar İnşaatı                              8 
      - B.A. Soğutma Kuleler ve Bacalar İnşaatı          10 
      - Teknolojik Montajlar                             13 
   11 - Sulama Tesisi veya Kanalı İnşaatları 
      - Klasik Sistem                                    12 
      - Borulu Sistem                                    10 
      - Kanalet Sistem                                    9  
      - Sprinker Sistem                                   9 
   12 - Regülatörler                                     12 
   13 - Nehir Islahı ve Taşkından Koruma İnşaatları       6 
   14 - Drenaj ve Kurutma İşleri                          6 
   15 - Göletler                                          4 
   16 - Sifonlar                                         12 
   17 - Tuneller ve Metrolar 
      - 10 mı küçük alanlar                               9 
      - 10 mı büyük alanlar                               5 
   18 - Barajlar ve Hidro Elektrik Santrallar             4 
   19 - Hidro Mekanik Teçhizat İmalat ve Montajı         12 
        (Kapak, Cebri Boru vb.) 
   20 - Termik Santrallar İnşaatı 
      - Komple İnşaat                                     8 
      - Elektro Mekanik Techizat Montajı                 10 
      - Kömür Hazırlama ve Kül Atma Tesisleri             8 
   21 - Buhar Santrali (Komple)                          10 
   22 - Soğuk Hava Deposu İnşaatı                         7 
   23 - PTT. Radyoling Plon İnşaatı                      10 
   24 - Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattı İnş.(Komple) 
      - Beton Direkli (Direk İmali Fabrikasyon)           6 
      - Kaynaklı Demir Direkli                            8 
      - Galvanizli civatalı (demir) çelik direkli         7 
        (Direk imali fabrikasyon) 
   25 - Şehir Elektrik Tesisatı İnşaatı 
        (Köy, kasaba dahil) 
      - Beton direkli (direk imali fabrikasyon)           6 
      - Kaynaklı demir direkli                            8 
   26 - Trafo Merkezleri Montajı 
      - Bina tipi                                         6 
      - Direk Tipi                                        8 
      - Şalt tesisi                                       7 
   27 - Enerji Nakil Hattı Direk İmal ve Montajı 
        (Tel çekimi yok) 
      - Beton direk (direk imali fabrikasyon)             5 
      - Kaynaklı demir direk                              8 
      - Galvanizli, civatalı, demir (çelik) direk 
        (Direk imali fabrikasyon)                         6 
   28 - Enerji Nakil Hattı Tel Çekimi İşi                 6 
   29 - Kesici ölçü kabini montajı                        6 
   30 - Elektrik enerji temini işi 
        (Enerji nakil hattı) TRP (Trafo istasyonu) 
        AGŞ (Alçak gerilimli elektrik şebekesi)           8 
   31 - Elektropompaj tesisatı inşaatı                    5 
   32 - Kompanzasyon tesisatı inşaatı                     3 
   33 - Fabrika elektrik kuvvet tesisat inşaatı           4 
   34 - Fabrika elektrik kuvvet tabloları imal ve montajı 4 
   35 - Yeraltı Kablosu Döşeme İnşaatı (Elk. tlf. vb.) 
      - Makinalı                                          3 
      - Elle (Makara)                                     6 
   36 - İçme Suyu İnşaatı                                 6 
   37 - Su isale hattı inşaatı                            6 
   38 - Su tasfiye tesisi ve su deposu inşaatları        11 
   39 - Kanalizasyon ve fosseptik tesisi inşaatları       8 
   40 - Şehir havagazı tesisatı inşaatı                  10 
   41 - Yol inşaatı                                       4 
   42 - Yol tamiratı                                      7 
   43 - Asfalt kaplama işleri                             4 
   44 - Hertürlü stabilize işleri (hazırlama, nakil, 
        figüre, serme, sıkıştırma)                        4 
   45 - Demiryolu alt yapı inşaatı                        6 
   46 - Demiryolu, travers ve ray ferşi (travers ve 
        ray bedelinin)                                    8 
   47 - Köprü inşaatları 
      - Betonarme köprü                                   9 
      - Çelik Köprü                                      10 
      - Kargir köprü                                     18 
   48 - Sanat yapılara (menfez, geçitler, istinat 
        duvarı, tahkimat vb.)                             9 
   49 - Adi kaldırım döşeme işleri                       28 
   50 - Parke kaldırım döşeme işleri                     18 
   51 - Beton kaplama işleri (yol)                        6 
   52 - Saha tanzimi ve betonlama işleri                  8 
   53 - Taş bordür imali                                 40 
   54 - Beton bordür imali                                5 
   55 - Akaryakıt boru hattı inşaatı                      7 
   56 - Rafineri ve petrokimya tesisleri                  9 
   57 - Akaryakıt depolama tankları tesisi                9 
   58 - Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı                 9 
   59 - Hava meydanları inşaatı                           7 
   60 - Limanlar ve barınaklar inşaatı                    6 
   61 - Telekomünikasyon tesisi işleri                    5 
   62 - Sinyalizasyon tesisi işleri                       7 
   63 - Temel kazık işleri (fore, B.A. Çakma, çelik)      6 
   64 - Su sondaj ve enjeksiyon işleri                    6 
   65 - Keson kuyu açılması işleri                       80 
   66 - Harita alımı işleri                              14 
   67 - Taş kırma işleri 
      - Makinalı                                          6 
      - Makinasız                                        40 
   68 - Ocaktan taş çıkarma, makina ile kırılması ve 
        işyerine nakli                                   11 
   69 - Ocaktan taş çıkarma, işyerine nakli ve 
        işyerinde makinasız kırılması                    21 
   70 - Tahmil tahliye işleri (karada ve limanda) 
      - İnsan gücü ile makinasız                         40 
      - Makinalı                                          7 
   71 - Elevatör ve benzeri sistem ile 
        tahmil tahliye işleri                             8 
   72 - Dekorasyon işleri                                11 
   73 - Hertürlü yapı restorasyon işleri (cami, minare, 
        türbe, çeşme vb.)                                25 
   74 - İhata ve istinat duvarları inşaatları 
      - Kargir                                           18 
      - Beton ve betonarme                                9 
   75 - Tel örgü işleri (kafes tel vb.)                   9 
   76 - Yalıtım (izolasyon) işleri                       12 
   77 - Makinalı kazı ve dekapaj işleri                   3 
   78 - Nakliye işleri                                    4 
   79 - Saman balyalama işi                              15 
   80 - Ot ve sap balyalama işi                          10 
   81 - Yemek (tabldot) işleri                           20 
   82 - Terzilik işleri                                  20 
   83 - Çamaşır ve bulaşık yıkama işleri                 20 

                                                                   EK:2 
        YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN SAPTANMASINA İLİŞKİN BİRİM (METREKARE) MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR TABLO -II- 
  

YAPI SINIFI                         BİRİM MALİYET BEDELLERİ (TL/mı) 
                                     1989             1990           1991 
----------------------------      -----------      -----------    ----------- 
I.SINIF: 
- Her cins yapı için                 69.000.-        112.200.-      175.000.- 
  (Çok basit tarım binaları, 
  basit barakalar, trafo, 
  istinat duvarı, vb.) 

II.SINIF: 
- Her cins yapı için                 133.650.-       220.523.-      344.000.- 
  (Basit tek konutlar, kule vb.) 

III.SINIF 
    (A) GRUBU YAPILAR                225.225.-       371.621.-      579.700.- 
- Basit tarım ve endüstri 
  yapıları, (Tesisat ağırlıklı 
  ağıllar, kümesler, tahıl ve 
  patates depoları, fidan 
  yetiştirme ve bekletme 
  tesisleri vb.) 
- Basit Otel ve Moteller, 
  (1 ve 2 yıldızlı oteller, 
  2. sınıf moteller), 
- Basit Spor tesisleri, 
- Basit Ticari Bürolar 
  (Asansörsüz ve kalorifersiz) 
- Arşiv ve depolar, 
- Kalorifersiz Sosyal Konutlar, 
- Manej Sahaları, 
- Tatil köyleri ve Kampingler 
  ve benzeri yapılar. 

  (B) GRUBU YAPILAR                  257.400.-       424.710.-      662.500.- 
- Normal tarım ve endüstri 
  yapıları, 
- Lokanta ve Dükkanlar, 
- Okullar, 
- Küçük kitaplık ve benzeri 
  kültür tesisleri, 
- Jandarma ve Emniyet binaları, 
- Küçük Sağlık Tesisleri, 
  (Sağlık Ocakları, Kamu Sağlık 
  Dispanserleri, Sağlık Evleri, 
  Sağlık Merkezleri vb.) 
- Küçük Postahaneler, 
- Normal Ticari Bürolar, 
- Kaloriferli Sosyal Konutlar 
  ve Apartmanlar, 
- Yurtlar 
- Katlı Garajlar, 
- Küçük Sanayi Siteleri 
- 150 kişiye kadar cezaevleri, 
- Fuarlar, 
- Normal İdare Binaları 
  (İlçe tipi Hükümet konakları, 
  vergi daireleri vb.) 
- Gece kulübü, diskotek, ve 
  benzeri yapılar. 

IV.SINIF: 
   (A) GRUBU YAPILAR                 289.575.-       477.799.-      745.400.- 
- Özelliği olan büyük okul 
  yapıları, (Spor salonu, 
  konferans salonu vb. ek 
  tesisleri olan eğitim 
  yapıları), 
- Yaşlılar huzur evi, kreş 
  ve gündüz bakımevleri, 
- İl tipi Hükümet Konakları, 
  büyük idare binaları, 
- Kaymakam evi, kaloriferli 
  müstakil yönetici evleri, 
- 150 kişiyi geçen cezaevleri, 
- Hamamlar ve benzeri yapılar. 

  (B) GRUBU YAPILAR                  321.750.-       530.888.-      828.200.- 
- Yüksek nitelikte konut 
  ve apartmanlar, 
- Kaplıca ve Şifa evleri, 
- İşhanları, 
- Stadyum ve spor salonları, 
- Üniversiteler, Yüksek Okullar 
  ve Eğitim Enstitüleri, 
- Büyük Mağazalar, 
- Banka ve Borsa Binaları, 
- Büyük postahaneler (Merkez 
  postahaneleri), 
- Organize sanayi bölgeleri, 
- Otobüs terminalleri ve 
  benzeri yapılar. 

  (C) GRUBU YAPILAR                  386.100.-       637.065.-      991.800.- 
- Otel ve Moteller 
  (3 ve 4 yıldızlı oteller 
  ile 1. sınıf moteller), 
- Hastahaneler, 
- Büyük kütüphaneler ve 
  kültür yapıları, 
- Normal Radyo ve Televizyon 
  Binaları, 
- Kapalı yüzme havuzları, 
- Soğuk hava depoları, 
- Büyük yurtlar, (Yüksek 
  Öğrenim Yurtları), 
- Büyük adliye sarayları ve 
  benzeri yapılar 

V.SINIF: 
  (A) GRUBU YAPILAR                  482.625.-       796.311.-    1.242.300.- 
- Dördüncü sınıfta belirtilen 
  yapıların sanat ve araştırma 
  yönünden çok önemli olanları, 
- Büyükelçilik yapıları, vali 
  evleri, üst düzey yönetici 
  evleri ve benzeri yapılar, 

  (B) GRUBU YAPILAR                  579.150.-       955.598.-    1.490.700.- 
- Kongre merkezi, konser 
  salonları, 
- Müze, sergi, Büyük Kütüphane 
  kompleksleri, 
- Bilgi işlem merkezi ve 
  benzeri yapılar, 

  (C) GRUBU YAPILAR                  675.675.-     1.114.864.-    1.739.200.- 
- Lüks oteller ve ordu evleri 
  (5 yıldızlı), 
- Büyük Radyo ve Televizyon 
  binaları, 
- Sığınaklar (Özelliği olan), 
  ve benzeri yapılar. 

  (D) GRUBU YAPILAR                  792.000.-     1.306.800.-    2.038.600.- 
- Opera, Tiyatro ve Konser 
  salonları, 
- Restore edilecek yapılar 
  ve benzeri yapılar. 
  

YAPI SINIFI                         BİRİM MALİYET BEDELLERİ (TL/mı) 
                                     1992             1993          1994 
----------------------------      -----------      -----------    ----------- 
I.SINIF: 
- Her cins yapı için                 290.500.-       529.000.-      883.500.- 
  (Çok basit tarım binaları, 
  basit barakalar, trafo, 
  istinat duvarı, vb.) 

II.SINIF: 
- Her cins yapı için                 571.000.-     1.039.000.-    1.735.000.- 
  (Basit tek konutlar, kule vb.) 

III.SINIF 
    (A) GRUBU YAPILAR                962.300.-     1.751.000.-    2.924.000.- 
- Basit tarım ve endüstri 
  yapıları, (Tesisat ağırlıklı 
  ağıllar, kümesler, tahıl ve 
  patates depoları, fidan 
  yetiştirme ve bekletme 
  tesisleri vb.) 
- Basit Otel ve Moteller, 
  (1 ve 2 yıldızlı oteller, 
  2. sınıf moteller), 
- Basit Spor Tesisleri, 
- Basit Ticari Bürolar 
  (Asansörsüz ve kalorifersiz) 
- Arşiv ve depolar, 
- Kalorifersiz Sosyal Konutlar, 
- Manej Sahaları, 
- Tatil köyleri ve Kampingler 
  ve benzeri yapılar. 

  (B) GRUBU YAPILAR                1.099.800.-     2.002.000.-    3.343.500.- 
- Normal tarım ve endüstri 
  yapıları, 
- Lokanta ve Dükkanlar, 
- Okullar, 
- Küçük kitaplık ve benzeri 
  kültür tesisleri, 
- Jandarma ve Emniyet binaları, 
- Küçük Sağlık Tesisleri, 
  (Sağlık Ocakları, Kamu Sağlık 
  Dispanserleri, Sağlık Evleri, 
  Sağlık Merkezleri vb.) 
- Küçük postahaneler, 
- Normal Ticari Bürolar, 
- Kaloriferli Sosyal Konutlar 
  ve Apartmanlar, 
- Yurtlar 
- Katlı Garajlar, 
- Küçük Sanayi Siteleri 
- 150 kişiye kadar cezaevleri, 
- Fuarlar, 
- Normal İdare Binaları 
  (İlçe tipi Hükümet konakları, 
  vergi daireleri vb.) 
- Gece kulübü, diskotek, ve 
  benzeri yapılar. 

IV.SINIF: 
   (A) GRUBU YAPILAR               1.237.400.-     2.252.000.-    3.761.000.- 
- Özelliği olan büyük okul 
  yapıları, (Spor salonu, 
  konferans salonu vb. ek 
  tesisleri olan eğitim 
  yapıları), 
- Yaşlılar huzur evi, kreş 
  ve gündüz bakımevleri, 
- İl tipi Hükümet Konakları, 
  büyük idare binaları, 
- Kaymakam evi, kaloriferli 
  müstakil yönetici evleri, 
- 150 kişiyi geçen cezaevleri, 
- Hamamlar ve benzeri yapılar. 

  (B) GRUBU YAPILAR                1.374.800.-     2.502.000.-    4.178.500.- 
- Yüksek nitelikte konut 
  ve apartmanlar, 
- Kaplıca ve Şifa evleri, 
- İşhanları, 
- Stadyum ve spor salonları, 
- Üniversiteler, Yüksek Okullar 
  ve Eğitim Enstitüleri, 
- Büyük Mağazalar, 
- Banka ve Borsa Binaları, 
- Büyük postahaneler (Merkez 
  postahaneleri), 
- Organize sanayi bölgeleri, 
- Otobüs terminalleri ve 
  benzeri yapılar 

  (C) GRUBU YAPILAR                1.649.700.-     3.003.000.-    5.015.000.- 
- Otel ve Moteller 
  (3 ve 4 yıldızlı oteller 
  ile 1. sınıf moteller), 
- Hastahaneler, 
- Büyük kütüphaneler ve 
  kültür yapıları, 
- Normal Radyo ve Televizyon 
  Binaları, 
- Kapalı yüzme havuzları, 
- Soğuk hava depoları, 
- Büyük yurtlar, (Yüksek 
  Öğrenim Yurtları), 
- Büyük adliye sarayları ve 
  benzeri yapılar 

V.SINIF: 
  (A) GRUBU YAPILAR                2.062.200.-     3.753.000.-    6.267.500.- 
- Dördüncü sınıfta belirtilen 
  yapıların sanat ve araştırma 
  yönünden çok önemli olanları, 
- Büyükelçilik yapıları, vali 
  evleri, üst düzey yönetici 
  evleri ve benzeri yapılar, 

  (B) GRUBU YAPILAR                2.474.600.-     4.504.000.-    7.521.500.- 
- Kongre merkezi, konser 
  salonları, 
- Müze, sergi, Büyük Kütüphane 
  kompleksleri, 
 
  

- Bilgi işlem merkezi ve 
  benzeri yapılar, 

  (C) GRUBU YAPILAR                2.887.100.-     5.255.000.-    8.776.000.- 
- Lüks oteller ve ordu evleri 
  (5 yıldızlı), 
- Büyük Radyo ve Televizyon 
  binaları, 
- Sığınaklar (Özelliği olan), 
  ve benzeri yapılar 

  (D) GRUBU YAPILAR                3.384.100.-     6.159.000.-   10.285.500.- 
- Opera, Tiyatro ve Konser 
  salonları, 
- Restore edilecek yapılar 
  ve benzeri yapılar 

                                                               EK: 3 

        HANGİ İŞİN TÜM YAPININ NE KADARINI KARŞILADIĞINI GÖSTERİR TABLO - III 

     Yapının Bölümleri                                        Tüm Yapıya Oranı 
     -----------------                                        ---------------- 
   I- Bodrumsuz tek katlı binalar: 
   a) Temel hafriyatı ve taş duvar, (subasman hatılı dahil)          %   5 
   b) Blokaj grobetan, tuğla duvar, tavan ve saçak,                  %  26 
   c) Çatı                                                           %  12 
   d) Doğrama (komple) ve sıvalar,                                   %  14 
   e) Tesisat ve teçhizat, (Temiz ve pis su ve elektrik)             %  18 
   f) Kaplamalar, mozayik, yağlı boya                                %   7 
   g) Merdiven, harici sıva, dış kapı, badana, fosseptik 
      ve bütün bakiye işlerin ikmalinde                              %  18 
                                                                    ------- 
                                                                     % 100 
   II- (Bodrumsuz) zemin ve birinci katlı binalar: 
   a) Temel hafriyatı, grobeton ve taş duvar, 
      (subasman hatılına kadar)                                      %   7 
   b) Zemin katın ikmalinde, (Betonarma tavan dahil)                 %  15 
   c) Birinci katın ikmalinde,                                       %  17 
   d) Çatının ikmalinde, (Oluklar dahil)                             %   8 
   e) Bütün doğramaların ikmalinde,                                  %  14 
   f) İç sıvaların ikmalinde,                                        %   6 
   g) Tesisatın ikmalinde,                                           %  15 
   h) Şap, mozayik ve yağlı boyaların ikmalinde,                     %   9 
   i) Badana, merdiven, dış sıva, harici kapı, şakuli borular 
      ve fosseptik ve bakiye bütün işler tamamlandığında.            %   9 
                                                                     ----- 
                                                                     % 100 

   III- Bodrumsuz, zemin, bir ve ikinci katı haiz binalar 
   a) Temel hafriyatı, grobeton ve taş duvar, (Subasmana kadar)      %   6 
   b) Zemin katın ikmalinde,                                         %  15 
   c) Birinci katın ikmalinde,                                       %  12 
   d) İkinci katın ikmalinde,                                        %  12 
   e) Çatının ikmalinde,                                             %   7 
   f) Doğramaların ikmalinde,                                        %  13 
   g) İç sıvaların ikmalinde,                                        %   5 
   h) Tesisat ve teçhizatın ikmalinde,                               %  14 
   i) Şap, mozayik ve yağlı boyaların ikmalinde,                     %   8 
   j) Badana, merdiven dış sıva, harici kapı, fosseptik ve 
      bakiye bütün işler tamamlandığında                             %   8 
                                                                     ----- 
                                                                     % 100 

   IV- Bodrumlu katlı binalar 
   a) Temel hafriyatı, taş duvar, tuğla, duvar, lentolar, 
      blokaj, grobeton ve betonarme tavan (Bodrum) ikmalinde,        %  22 
   b) Yarım tuğla duvar, bir tuğla duvar ve betonarma 
      lentoların ikmalinde                                           %  15 
   c) Betonarme tavan ve saçaklar                                    %  14 
   d) Çatı,                                                          %   8 
   e) Doğrama, (Komple)                                              %  11 
   f) İç sıvalar, tesisat ve teçhizat                                %  13 
   g) Döşeme kaplamaları, şap, mozayik ve yağlı boyalar,             %   6 
   h) Badana, dış sıva, harici kapı merdiven, fosseptik 
      ve bütün bakiye işler                                          %  11 
                                                                     ----- 
                                                                     % 100 

   V- Bodrum, zemin ve birinci katı haiz binalar 
   a) Temel hafriyatı ve bodrum katın ikmalinde, 
      (Betonarme tavan dahil)                                        %  20 
   b) Zemin katın ikmalinde, (Lento, döşeme, tuğla duvarlar 
      ve betonarme tavan dahil)                                      %  12 
   c) Birinci katın ikmalinde, (Oluklar dahil)                       %  14 
   d) Çatı ikmalinde (Oluklar dahil)                                 %   6 
   e) Bütün doğramaların ikmalinde                                   %  13 
   f) İç sıvaların ikmalinde,                                        %   5 
   g) Sıhhi tesisat ve diğer tesis işleri ikmalinde,                 %  14 
   h) Şap, mozayik ve yağlı boyalar tamamlandığında,                 %   8 
   i) Badana, merdiven, dış sıva, harici kapı, şakuli 
      borular, fosseptik ve bakiye bütün işlerin ikmalinde,          %   8 
                                                                     ----- 
                                                                     % 100 

   VI- Bodrumlu zemin, birinci ve ikinci katı haiz binalarda 
   a) Bodrum ikmalinde,                                              %  15 
   b) Zemin katı ikmalinde,                                          %   9 
   c) Birinci katın ikmalinde,                                       %   9 
   d) İkinci katın ikmalinde,                                        %  10 
   e) Çatı ikmalinde,                                                %   5 
   f) Doğramaların ikmalinde,                                        %  14 
   g) İç sıvaların ikmalinde,                                        %   5 
   h) Tesisat ve teçhizat ikmalinde,                                 %  15 
   i) Şap, mozayik ve yağlı boya,                                    %   8 
   j) Badana, merdiven dış sıva, harici kanal (veya fosseptik) 
      ve bakiye bütün işler tamamlandığında                          %  10 
                                                                     ----- 
                                                                     % 100 

   VII- Fazla katlı binalar 
   a) Temel hafriyatlı, taş ve tuğla duvarlar, beton ve 
      betonarmeler, (Kaba inşaat)                                    %  45 
   b) Çatı, (Oluklar dahil)                                          %   5 
   c) Doğamalar, (Kapı ve pencereler komple)                         %  15 
   d) Sıvalar, mozayik, karofayans vesair kaplamalar, 
      yağlı boyalar,                                                 %  25 
   e) Sıhhi tesisat, su ve elektrik tesisatı ile her türlü 
      noksanların ikmalinde                                          %  10 
                                                                     ----- 
                                                                    % 100