SSK Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 16.09.2003 Salı Sayı: 25231(Asıl) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 
 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ALACAKLARININ KDV İADESİNDEN MAHSUP EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

  
           506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında, prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesinin mümkün olduğu, bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibinin kendisinin mal ya da hizmet satın aldığı veya iştirak ya da ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçlan içinde mahsup talep edebileceği, Kurumun bağlı olduğu Bakanlığın, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamadan faydalanacak işverenlerin iştigal konusu işletme türü ve işletme büyüklüğü itibarıyla belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunan işverenlerin prim borcunu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Söz konusu yasa hükmünden yararlanmak için müracaat eden işverenlerin (mükelleflerin) işletme türü, işletme büyüklüğü itibarıyla ayrımına gidilmesinin Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yolla tahsil edebileceği alacaklarının kapsamını daraltacağı, dolayısıyla yapılan düzenlemeye aykırı bir sonuç doğuracağı dikkate alınarak işletme türü ve büyüklüğü itibariyle herhangi bir ayrıma gidilmemiştir.

 

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununa dayanılarak. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca katma değer vergisi iade alacaklarını Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarına mahsup edilmesini isteyebilecek tüm mükellefler (işverenler) anılan düzenleme kapsamına girmektedir.

 

Kanunun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının görüşü de alınarak prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubunda, prim borcunun ödeme süresinin 15 gün uzatılmasına karar verilmiş, dolayısıyla primlerin ödenmesi gereken yasal süre primin ilişkin olduğu ayı takip eden ay sonu (vade) yerine, bu ayı (vadeyi) takip eden ayın 15'i olarak değiştirilmiştir.

 

Örneğin 2003/Haziran ayına ait prim borcunun KDV iadesi alacağından mahsubunun talep edilmesi halinde, Haziran ayına ait sigorta primi ilişkin olduğu ayı takip eden ay sonuna kadar yani 31 Temmuz 2003 tarihine kadar ödenmeyip 15 Ağustos 2003 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenirse söz konusu primlerin yasal süresi içinde ödenmesi nedeniyle gecikme zammı uygulanmayacaktır.

 

Bu uygulama yukarıda açıklanan fıkra hükmünün yürürlüğe girmiş olduğu 24/4/2003 tarihinden itibaren yapılmış olan mahsup işlemleri içinde geçerli olacaktır.

 

Ayrıca, takip ve tahsili ilgili Kanunlarıyla Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmiş olan tüm alacakların söz konusu uygulama kapsamında düşünülerek mahsup talep eden işverenlerin (mükelleflerin) Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemek zorunda oldukları tüm borçlarının ilgili vergi dairelerine ibraz edilmek üzere Kurum ünitelerince verilecek olan borç döküm formlarında yer alması uygun görülmüştür.

 

Tebliğ olunur.