ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

 

Resmi Gazete: 22.12.2003 Pazartesi Sayı: 25324 (1. Mük) 

Hazine Müsteşarlığından: 
 

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

 

587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Karaname"ye istinaden yapılacak zorunlu deprem sigortasına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

 

1. Tarife

 

Yapı Tarzı

Bölge I %

Bölge II

%

Bölge III

%

Bölge IV

%

Bölge V
%

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar

2,20

1,55

0,83

0,55

0,44

B- Yığma Kagir Yapılar

3,85

2,75

1,43

0,60

0,50

C- Diğer Yapılar

5,50

3,53

1,76

0,78

0,58

ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre yukarıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır.

Deprem bölgeleri ayrımında. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır.

Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir.

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden %10 oranında indirim yapılır.


 

2. Azami Teminat Tutan

Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutan tüm yapı tarzları için 75 Milyar TL'dir.

 

3. Sigorta Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz.

 

Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL)

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar

350.000.CXX)

B- Yığma Kagir Yapılar

250.000.000

C- Diğer Yapılar

135.000.000

Yukarıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, Devlet istatistik Enstitüsünce açıklanan "Bina inşaatı Maliyet indeksi" oranlarındaki değişimler dikkate alınarak gerek duyuldukça yeniden belirlenir ve Resmi Gazetede ilan edilir.

 

4. Muafiyet

Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir basar sayılır.


 

Sigortanın Süresi

Sigortanın süresi bir yıldır.

 

Yetkili Sigorta Şirketleri ve Primlerin Tahsili

Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına sözleşme yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası yapmaya yetkili sigorta şirketleri, bu Tarife ve Talimata güre belirlenen prim tutarını peşin olarak tahsil ederler.

 

7. Yetkili Sigorta Şirketlerine Ödenecek Komisyon

Doğal Afet Sigortalan Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tararından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir.

Yetkili sigorta şirketlerine ve acentelerine, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, bir takvim yılı içinde düzenledikleri toplam poliçe sayısı dikkate alınarak, sağladıkları toplam net prim üretimi üzerinden ve %5 oranını aşmayacak şekilde teşvik komisyonu ödenebilir.

 

8. İhtiyari Sigorta

Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar zorunlu deprem sigortası yapamaz. Ancak, zorunlu deprem sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değerinin 3 üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için, zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

 

9. Yürürlük

Bu Tarife ve Talimat 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.