Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.07.2000 Pazar Sayı: 24125 (Asıl) 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

595 Sayılı KHK ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'ne İstinaden Hazırlanan Laboratuvar Yeterlik Onay Talimatı Hakkında Tebliğ
 


            1. AMAÇ
            Bu talimat 10.4.2000 tarihli 26106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince hazırlanan 26.5.2000 tarihli 24060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi (f) bendine istinaden yapı denetim kuruluşu bünyesinde veya özel kuruluşlarda veya kamu kuruluşlarında kurulmuş laboratuvarların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yeterliliklerinin belgelendirilerek onaylanması ve laboratuvarın denetlenmesi hizmetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

            2. KAPSAM
            Bu talimat Laboratuvar Yeterlik Belgesi ve kullanımı ile ilgili yetki ve yükümlülükleri, başvuru için gerekli şartları, işlemleri, laboratuvar yeterlik belgesi kullanma hakkının verilmesinden sonra yapılacak kontrolleri, uygulanacak kuralları, iptal ve fesih halinde yapılacak işlemleri kapsar.

            3. KISALTMALAR VE TARİFLER
            3.1. Kısaltmalar

            Metinde bundan böyle;

            Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Bakanlık"

            Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Laboratuvar Yeterlik Belgelendirme Kuruluşu: "LYBK"

            Laboratuvar Yeterlik Belgesi "Belge"

            Laboratuvar Yeterlik Simgesi "Simge"

            Laboratuvar Yeterlik Onay Belgesi Teknik Şartnamesi: "Teknik Şartname"

            Laboratuvar Yeterlik Onay Komitesi: "Komite"

            Laboratuvar İnceleme Komisyonu: "Komisyon",

            Laboratuvar Yeterlik Onay Talimatı: "Talimat",

            Belge talebinde bulunan laboratuvar: "Laboratuvar," olarak anılacaktır.

            3.2. Tarifler
            3.2.1- Laboratuvar Yeterlik Belgesi
            Laboratuvarın bağlı bulunduğu laboratuvar yetkilisi veya yetkilileri ile Bakanlık arasında yapılan sözleşme çerçevesinde, laboratuvarın teknik yeterliliğinin belirlenen teknik kritere uygunluğunu onaylayan; laboratuvar veya bağlı bulunduğu laboratuvar adına düzenlenen ve söz konusu laboratuvara belirlenen kapsam çerçevesinde yeterli deney yapabileceğini gösteren ve üçüncü şahıslara yönelik geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir.

            3.2.2- Laboratuvar Yeterlik Simgesi
            Aşağıda belirtilen şekilde yeterlik belgesi almış laboratuvarlarca hazırlanan deney raporları üzerinde kullanılabilen ve aşağıda gösterilen monogramdır.

            3.2.3- Laboratuvar Yeterlik Belgesi Teknik Şartnamesi
            Bakanlık tarafından laboratuvarların teknik yeterliklerinin onaylanmasında kullanılan, laboratuvarın yeterlilik onayı için uyması ve karşılaması gereken teknik ve idari şartları ayrıntılı biçimde açıklayan temel dökümandır.

            3.2.4- Laboratuvar Yeterlik Onayı
            Laboratuvar, spesifik deneylerin veya tip deneylerin yeterli bir şekilde yapılabileceğinin LYBK tarafından tanınması ve tescil edilmesidir.

            3.2.5- Laboratuvar Yeterlik Onay Talimatı
            Laboratuvar Yeterlik Onayı için gerekli şartları, işlemleri, onay ve belge kullanma hakkıyla ilgili yetki ve yükümlülükleri açıklayan dokümandır.

            4. ORGANLAR
            4.1. Laboratuvar Yeterlik Onay Komitesi
            LYBK yetkililerinden oluşan ve her türlü tavsiye kararı almaya yetkili organdır. (Bu komite Yapı İşleri Genel Müdürü, Teknik Daire Başkanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Teknik Daire Başkanı, Laboratuvar Şube Müdürü ve Yöresel Koşullar Şube Müdüründen oluşur.) Kararlar katılanların ekseriyetiyle alınır. Oylamada çekimser kalınmaz, sekreterya hizmetlerini Laboratuvar Şube Müdürlüğü yapar.

            4.2. İnceleme Komisyonu
            Laboratuvar Yeterlik Onayı ile ilgili olarak laboratuvarda gerekli incelemeleri yapmak üzere Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Laboratuvar (Yapı Malzemesi) konusunda uzman en az iki mühendisten oluşan "Laboratuvar Yeterlik Belgesi Teknik Şartnamesi" ve "Laboratuvar İnceleme Uzmanları Klavuzu" ile "Yeterlik Onay Talimatı" hükümlerine uygun olarak görev yapan komisyondur.

            4.2.3. Bu talimatta belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde, LYBK'nun uygun görüşüyle Bakanlık dışından ücreti bu hizmetlerden karşılanmak üzere uzman çalıştırılabilir.

            5. ÜCRETLER
            5.1- Kayıt Ücreti
            Laboratuvardan veya bağlı bulunduğu kuruluştan başvuru sırasında ön inceleme ve araştırmalar karşılığı bir defaya mahsus olmak üzere alınan ve hiçbir surette iade edilmeyen ücrettir.

            5.2. Teminat
            Talimat, sözleşme ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranıştan doğacak zarar ve giderleri karşılamak amacıyla, laboratuvar veya bağlı bulunduğu kuruluştan başvuru sırasında alınan nakittir.

            5.3. Matbu Belge Ücreti
            Düzenlenen her belge için belgelerin verilişinde ve bunların yıllık vizelerinde alınan ücrettir.

            5.4. Belge Kullanım Ücreti
            Belge kapsamında yer alan deneylerle sağlanan bürüt gelir üzerinden tespit edilmiş oranlara göre belge kullanma karşılığı olarak alınan ücrettir.

            5.5. İnceleme Ücreti
            Komisyonun laboratuvarda yapacağı inceleme sonucu tahakkuk edecek ücrettir.

            6. LABORATUVAR YETERLİK BELGESİ İÇİN MÜRACAAT
            6.1. Gerekli Belgeler
            - LYBK tarafından hazırlanmış müracaat formu

            - Firma yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri

            - Laboratuvarda kullanılan deney metot ve spesifikasyonları

            - Laboratuvar tesis ve cihazların yerleşim krokisi

            6.2. Müracaat İle İlgili Esaslar
            Müracaatın işleme konulabilmesi için;

            - Müracaat formunun gerçek durumu gösterecek şekilde ve eksiksiz doldurulması,

            - Madde 6.1 de belirtilen belgelerin tamamının eksiksiz ibraz edilmesi, şarttır. Bu şartları yerine getiren Laboratuvarın talebi üzerine aşağıdaki işlemler uygulanır.

            7. YETERLİK İŞLEMLERİ
            7.1. Ön İnceleme
            Yapılan müracaat madde 6.1 ve madde 6.2 ye uygunluğu yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Eksiklik tespit edildiğinde müracaat işleme konmaz.

            7.2. Danışmanlık Hizmetleri
            7.2.1. Laboratuvarın müracaatla ilgili işlemlerinde eksiklikler görülmesi ve bu eksikliklerin yazışmalar yoluyla giderilememesi, laboratuvarın iyi yönlendirilmesi, kriter, işlemler, uygulama ve prosedürler açısından laboratuvara yardımcı olunabilmesi için laboratuvarın talebi doğrultusunda LYBK'nun görevlendireceği kişi ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti sağlanır.

            7.2.2. Bu hizmet için görevlendirilecek personelin giderleri laboratuvarca karşılanır.

            7.3. İlk İnceleme

            7.3.1. İlk inceleme, laboratuvarın müracaatının uygun bulunmasından sonra sözleşme yapılmasına esas olan incelemedir.

            7.3.2. Bu inceleme için LYBK'nu temsilen madde 4.2 de belirtilen Komisyon görevlendirilir.

            7.3.3. Komisyonun Değerlendireceği Hususlar:

            a) Müracaat formlarının eksiksiz ve gerçek olup olmadığı,

            b) "LYBK Laboratuvar İlk İnceleme Raporu"nda aranacak şartlar,

            c) Teknik Şartnamede aranan şartların mevcut olup olmadığı,

            d) Numunelerin Laboratuvar veya başka laboratuvarlarda deneylerinin yapılması ile alınacak sonuçlar.

            7.3.4. İncelemede gerekirse aşağıdaki teknikler kullanılır.

            - Laboratuvarlararası Deneyler: Homojen bir kaynaktan alınan bir numunenin 2 yada daha fazla laboratuvarda denenerek, elde edilen sonuçların karşılaştırılması.

            - Ölçümlerin Karşılaştırılması: Ayrı numune veya numune grubunun bir yada daha fazla özelliğinin laboratuvarlar da denenerek karşılaştırılması.

            - Referans Malzeme Deneyleri: Karakteristikleri onay kuruluşu tarafından bilinen (Laboratuvarca bilinmeyen) malzemenin laboratuvarda denenerek karşılaştırılması.

            - Parça Numune Deneyleri: İki veya daha fazla parçaya ayrılan mamül veya malzeme numunelerinin parçalarından birinin belge almak isteyen laboratuvarda, diğerlerinin başka laboratuvarlarda denenerek sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

            7.4. Değerlendirme
            Hazırlanan inceleme raporları, Komite tarafından değerlendirilerek belge kullanma hakkının verilip verilmemesine karar alınır.

            7.5. Belgenin Verilmesi
            Komitenin olumlu karar alması halinde, laboratuvar, belge kullanma hakkını, imzalanacak Tip sözleşmesinin noter tasdikinden sonra kazanır.

            Bu işlemlerden sonra düzenlenen:

            Laboratuvar Yeterlik Belgesi Laboratuvara verilir.

            7.6. Kısmi İnceleme
            Kısmi inceleme, LYBK tarafından daha önce Laboratuvar Yeterlik Belgesi verilmiş laboratuvarlarda meydana gelen herhangi bir değişikliğin, laboratuvarın deney yapma kabiliyetini nasıl etkilediğini belirlemek üzere LYBK'nun uygun göreceği herhangi bir zamanda inceleme komisyonuna inceletilmesidir.

            7.7. Ara Kontrol
            LYBK'nun, Laboratuvarın ilk veya daha önce yapılan kısmi incelemedeki şartları devam ettirip ettirmediğini incelemek amacıyla her yıl en az bir defa olmak üzere uygun göreceği herhangi bir zamanda, habersiz olarak yaptığı incelemedir.

            7.8. Kapsam Genişletme
            Yeterliği onaylanarak belge kullanma hakkı verilmiş laboratuvarların, belge kapsamını genişletmek amacıyla LYBK'na yazılı müracaatta bulunması halinde; yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda belirlenen kapsama göre laboratuvara ait belgenin yeniden düzenlenmesidir.

            8. LABORATUVARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
            8.1. İncelemeye İmkan Sağlama
            Laboratuvar, gerek ilk inceleme sırasında, gerekse belge verilmesinden sonra kısmi kontrol ve ara kontrollarda Komisyonun isteyeceği bütün bilgileri vermekle, çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

            8.2. Belge Kullanma Şekli
            8.2.1. Laboratuvar, belgeyi, incelemesi yapılmış laboratuvar için kullanabilir. Bu laboratuvar dışında başka bir laboratuvar için kullanamaz ve kullandıramaz. Laboratuvar belge kullanma hakkını hiç bir şahıs veya kuruluşa devredemez.

            8.2.2. Belgeli laboratuvarlar belgelerini belge kapsamında olmayan deneyler için kullanmaya çalışırlarsa bu laboratuvarlara karşıda maddi ve manevi tazminat davası açılır. Ayrıca laboratuvar mahkeme masraflarını da öder.

            8.3. Laboratuvar, belge kapsamındaki deneyleri etkileyecek veya hükmü şahsiyeti ile ilgili meydana gelecek her değişikliği LYBK'na bildirir ve bununla ilgili belgeleri gönderir. Ayrıca laboratuvar deney faaliyetlerini bir müddet için durduracaksa veya bundan vazgeçerse bu durumdan LYBK'nu 15 gün öncesinden haberdar eder.

            8.4. Laboratuvar, belge kapsamında yer almayan deneyleri LYBK simgeli deney raporlarında yayımlaması halinde, bu deneylerin LYBK tarafından belgeli olmadığını açık ve net bir şekilde belirtmelidir.

            8.5. Yeterliği onaylanarak Belge Kullanma hakkı verilmiş olan laboratuvarın belge kapsamında yer alan bir veya birkaç deney için kullanılan cihazın arızalanması, tadilat, taşınma vb. durumlarda, laboratuvarın bu deney veya deneyler için LYBK simgeli rapor yayınlaması sona erer. Yapılan tamir, bakım, düzenleme vb. çalışmaların tamamlanıp LYBK'na bildirilmesi ve yapılacak incelemeden olumlu netice alınması halinde laboratuvar LYBK simgeli rapor yayınlamaya tekrar başlar.

            8.6. Mali Yükümlülükler
            8.6.1. Laboratuvar, bu talimata göre tahakkuk edecek giderleri fatura edilmesinden sonra en geç 15 gün içerisinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ödemekle yükümlüdür.

            8.6.2. Laboratuvar Belge kapsamında yer alan deneylerle sağlanan, yıllık bürüt gelirlerini her yıl 12 Ocak tarihine kadar LYBK'na yazılı olarak beyan etmeyi, bu beyan üzerinden LYBK'nca belirlenmiş ücret çizelgesine göre tahakkuk ettirilecek belge kullanma ücretini fatura edilmesine müteakiben engeç 1 ay içerisinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ödemekle yükümlüdür.

            Belge sözleşmesini ilk defa imzalayan laboratuvar Belge kullanma ücreti, sözleşme tarihinden yıl sonuna kadar geçecek süre içinde gerçekleşen bürüt geliri üzerinden, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanarak tahsil edilir.

            Sözleşmesi fesh edilen laboratuvar ise yılbaşından itibaren sözleşmenin fesih tarihine kadar geçen süre için beyan ettiği brüt gelir tutarı üzerinden hesaplanacak belge kullanma ücretini tanınacak süre içinde ödemekle yükümlüdür.

            8.6.3. Laboratuvar her sözleşme dönemi sonunda almış olduğu belgelerin yıllık vizelerini en geç 15 gün içinde yaptırmak ve bununla ilgili ücretleri ödemekle yükümlüdür.

            9. LABORATUVARIN KİŞİ, KURULUŞ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUKLARI
            9.1. LYBK tarafından belgelendirilen laboratuvar, talimat hükümleri ve şartnamede belirtilen esaslar  doğrultusunda, bu talimatın ve şartnamenin öngördüğü şartlara uygun biçimde, tüm kişi ve kuruluşlar için standard bir deney hizmeti verecektir.

            9.2. Laboratuvar ve LYBK arasında sözleşme yapılması, laboratuvarı üçüncü şahıslara karşı olan kanuni yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmesinden alıkoyamaz.

            9.3. Laboratuvar; deneylerin yeterliği ve doğrulanması açısından deney yaptıranın gözlemine açık olmalı ve gerekli kontrollerin yapılmasına izin vermelidir.

            9.4. Laboratuvar tarafından deneye tabi tutulan malzeme için verilen deney raporu; Standardlara uygunluk belgesi niteliği taşımayacağı gibi, söz konusu malzemenin LYBK tarafından belgelendirildiği anlamını da taşımaz. Bu durum kişi, kuruluşlar ve laboratuvar arasında yapılan tüm sözleşmelerde açık biçimde belirtilmelidir.

            9.5. Laboratuvar, tüm deney raporlarını, kayıtları ve diğer verileri en az 10 sene müddetle muhafaza etmelidir.

            9.6. Laboratuvar yeterlik simgesini taşıyan deney raporlarında, hem belge kapsamına giren, hemde girmeyen deneylerin yer alması halinde, kapsama girmeyen deneyler için, "Bu deney LYBK tarafından belgeli değildir" ibaresi kullanılmalıdır.

            10. SÖZLEŞME KONUSU TEKNİK ESASLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZELTMELER
            LYBK, sözleşme konusu teknik şartnameyi tadil veya revize etmesi halinde bunları laboratuvarlara bildirir. Laboratuvarlarda yeni esaslara göre düzenlemeler yapar. LYBK laboratuvarın kabul edilebilir bir gerekçe ile süre talebi halinde mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanımaya yetkilidir.

            11. TALİMATA AYKIRI HAREKET
            Laboratuvarın, personel, tesis, makina-teçhizat ve kalite kontrol sistem ve imkanlarında olumsuz yönde bir değişim olduğunun veya deneylerini belirlenen teknik kritere uygun olmayarak gerçekleştirdiğinin veya talimat ile sözleşmenin diğer hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde LYBK, gerekli düzenlemeyi sağlamak amacıyla aşağıdaki uygulamaları sırasıyla veya aykırılığın önem derecesine göre herhangi birinden başlayarak tatbik eder. LYBK bu uygulamaların her kademesinde gerekli gördüğü incelemeleri yapmak ve yeni düzenleyici taleplerde bulunma yetkisine sahiptir.

            11.1. Uyarma
            LYBK tespit ettiği aykırılıkların derhal veya belirli bir süre içinde giderilmesi için laboratuvara UYARI bildiriminde bulunur. Laboratuvar tebligattan sonra gereğini yerine getirmek amacıyla almış olduğu tedbirleri 15 gün içerisinde LYBK'na bir rapor halinde bildirmekle yükümlüdür.

            11.2 Nakti Ceza
            Düzeltilmesi için uyarı bildiriminde bulunulan aykırılıkların tekrar tespiti veya ilk defa tespit edilen bir aykırılığın önem derecesi gözönünde tutularak LYBK, madde 11.1'deki uygulamanın yanında laboratuvarın teminatının 1/2 sini gelir kaydeder. Laboratuvarın verilen nakti cezayı 15 gün içerisinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü veznesine veya banka hesabına yatırması halinde teminatına dokunulmaz. Aksi takdirde teminat çözülerek nakti ceza tahsil edilir. Laboratuvar 15 gün içerisinde yeni teminatını vermekle yükümlüdür. Laboratuvar tebligattan sonra gereğini yerine getirmek ve almış olduğu tedbirleri LYBK'na 15 gün içerisinde bir rapor halinde bildirmekle yükümlüdür.

            11.3 Belge Kullanma Hakkının Askıya Alınması
            Madde 11.1 ve/veya madde 11.2 ye göre uyarıda bulunularak düzeltilmesi talep edilen aykırılıkların tekrar tespiti veya ilk defa tespit edilen bir aykırılığın önem derecesi gözönünde tutularak, LYBK sözleşmenin Belge kullanma hakkını veren hükümlerini askıya alır ve Laboratuvar teminatının tamamını  gelir kaydeder. Laboratuvar sözleşmenin askıda kalma süresinde LYBK simgeli deney raporu düzenleyemez. LYBK'nun yapacağı inceleme sonucunda olumlu görüşe varılması halinde verilecek izinden sonra Laboratuvar Belge Kullanma hakkını yeniden kazanır.

            12. SÖZLEŞMENİN FESHİ
            12.1. Belge kullanma hakkını veren sözleşme; Laboratuvarın talebi veya belgelendirmenin dayanağı olan  teknik esasların LYBK'nca iptal edilmesi halinde feshedilir. Bu durumda fesihten doğan masraflar ve laboratuvarın mevcut borçlarının tahsilinden sonra teminatı iade edilir.

            12.2. LYBK, 11. maddede belirtilen uygulamalara rağmen aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi veya ilk defa tespit edilen aykırılığın önem derecesi gözönünde tutularak Yeterlik Belgesi Kullanma hakkı veren sözleşmeyi tek taraflı fesh ederek teminatı gelir kaydeder.

            12.3 Fesih kararları LYBK tarafından Resmi Gazete'de ve Bakanlık yayınlarında lüzum görüldüğünde ayrıca günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayınlanır. Laboratuvar, fesih kararının tebliğinden itibaren deney raporlarında LYBK simgesini kullanmaya derhal son verir.

            Ayrıca yazışma, satış bağlantıları, ilan ve reklamlarında bu simgenin kullanımını durdurur. Laboratuvar sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi en geç 15 gün içerisinde LYBK'na iade eder.

            13. BELGENİN HAKSIZ KULLANILMASI
            LYBK ile sözleşme akdetmeksizin Belge kullanan veya sözleşmesi fesh edildiği halde Belge kullanmaya devam eden laboratuvar aleyhinde, LYBK'nu maddi zarara sokması ve bir kamu kuruluşunun manevi itibarını, haksız bir rekabet ortamı yaratmak suretiyle kamu yararını zedeleyecek şekilde kullanması sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açılır.

            14. ÜCRETLERİN TAHAKKUK ESASLARI
            Belgelendirme hizmetleri ile ilgili olarak alınacak kayıt ücreti, teminat, matbu belge ücreti, belge kullanma ücreti ve belgelendirme giderleri avansı, her yıl LYBK tarafından tespit edilen miktara ve oranları hazır çizelgelere göre tahakkuk ettirilir. Bu çizelgeler Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Fiyat Listesinde yayınlandığı gibi ayrıca sözleşmeli laboratuvarlara da tebliğ edilir.

            15. GENEL HÜKÜMLER
            15.1. LYBK bu talimattaki belgelendirme esaslarına ilave olarak gerekli gördüğü konularda önceden bildirmek kaydı ile özel şartlar getirebilir.

            15.2. Grev, lokavt,  tevsi ve reorganizasyon, tabii afetler ve benzer mücbir sebeblerle laboratuvar faaliyetlerinin durdurulması halinde laboratuvar belge kullanma sözleşmelerinin devamı hususunda uygun bir süre tanınmasına LYBK yetkilidir. Bu süre içerisinde LYBK'nun her türlü hakları mahfuzdur.

            15.3. LYBK ile sözleşme akdeden laboratuvar, ancak sözleşmesinde belirtilen belgeyi, belge kapsamında belirtilen deneyler için kullanmaya yetkilidir. Aksi tespit edilip LYBK tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerin buna uymayarak belge kullanmaya devam etmeleri halinde haklarında talimatın 13. maddesine göre işlem yapılır.

            15.4. Sözleşmesi feshedilen laboratuvarın yeniden müracaatında:

            1) İlk inceleme şartları aynen uygulanır.

            2) Fesih tarihinden itibaren komitenin kararına bağlı olarak 3 (üç) ila 6 (altı) ay arasında müracaat işleme konulmaz.

            Ancak sözleşmesi, talimat, sözleşme ve mevzuat hükümlerine aykırılıktan dolayı fesh edilmemiş olan laboratuvarın yeni müracaatları hemen işleme konur.

            15.5. Belge almak için LYBK'na müracaat eden laboratuvarlar bu talimat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Doğacak anlaşmazlıkların hal mercii T.C. Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

            15.6. Belge verilmiş olması laboratuvarı kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

            15.7. Laboratuvar, LYBK kararlarına, bunların tebellüğü tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde itirazda bulunabilir. İtirazın incelenmesinden sonra LYBK'nun vereceği karar kesindir.

            15.8. Laboratuvarda gerçekleşen deneyler için hazırlanacak olan raporları imzalamak üzere, LYBK, laboratuvar personeli arasından bir veya daha fazla kişiye raporları imzalama yetkisi verir. Bu şahısların laboratuvardan ayrılması halinde laboratuvar bu değişikliği bir hafta içinde bildirmekle yükümlüdür. Belge kapsamında belirtilen deneylerle ilgili imza yetkisine sahip kişilerin laboratuvardan ayrılması ilişkilerinin kesilmesi halinde LYBK yeni bir "Tasdik edilmiş" imza yetkisine haiz şahıs tayin edinceye kadar laboratuvarın belgesi dondurulur. Bu süre içinde laboratuvar LYBK simgesi taşıyan deney raporlarını üçüncü şahıslara veremez.

            15.9. Laboratuvar yayınlayacağı raporlarda belge numarası ve LYBK simgesini açık bir şekilde göstermelidir. Ayrıca raporlarında "Bu Laboratuvara LYBK tarafından Yeterlik Belge ve simgesini kullanma hakkı verilmiştir" ibaresini kullanmalıdır.

            15.10. Laboratuvar, kişi ve kuruluşlara ait deney numunesi üzerinde bazı deneylerin bir başka laboratuvara yaptırılması halinde; Teknik Şartnamenin Madde 5.4.7 de belirtilen şartlarına uymak zorundadır.

            15.11. LYBK bu talimatı her zaman değiştirmek hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar sözleşmenin bitimi tarihine kadar geçerlidir. Uzatmalar yeni talimat ve sözleşme hükümlerine uyularak yapılır.

            15.12. Laboratuvar Yeterlik Belgesinin kullanılması ile ilgili olarak, üçüncü şahıslar nezdinde bütün hukuki, mali ve teknik sorumluluk laboratuvara aittir.

            16. YÜRÜRLÜK
            Bu talimat 10 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            17. YÜRÜTME
            Bu talimat hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.