Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.06.2001 Çarşamba Sayı: 24438 (Asıl)
Hazine Müsteşarlığından:

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar
 


            Madde 1- 8/9/2000 tarihli ve 24164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının B.3 üncü maddesinin 3.1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "3.1- Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır. Ancak sigorta tazminatı, hiç bir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz."

            Madde 2- Aynı Genel Şartların Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü başlıklı C.2 nci maddesinin başlığı "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller" şeklinde değiştirilmiş olup, son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            "Aynı yer için birden fazla zorunlu deprem sigortası yaptırılmış olduğunun ya da A.2 maddesi uyarınca sigorta kapsamı dışında kalan bir yere yanlışlıkla zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenlendiğinin sigorta ettiren tarafından belgelendirilmesi durumunda, zorunlu deprem sigortası sözleşmesi, başlangıcından itibaren iptal edilir ve primin tamamı sigorta ettirene iade edilir.

            Diğer taraftan, sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içerisinde, sigorta konusu yerin A.1 maddesi kapsamındaki durumlar dışında kalan bir nedenle ortadan kalkması ya da sigortalı yerin sigorta kapsamı dışına çıkması hallerinde, bu durumun sigorta ettiren tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, sigortası sözleşmesi, bildirimde bulunulan tarihten itibaren geçerli olmak üzere iptal edilir. Bu durumda, sözleşmenin iptal tarihi ile başlangıcındaki bitiş tarihi arasındaki süreye isabet eden prim tutarı sigorta ettirene gün esası üzerinden iade edilir."

            Madde 3- Aynı Genel Şartların C.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "C.4- Menfaat Sahibinin Değişmesi
            Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içerisinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür."

            Madde 4- Bu Genel Şartlar 20 Haziran 2001 tarihinde yürürlüğe girer.