Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.09.2000 Cuma Sayı: 24164 (Asıl)
Hazine Müsteşarlığından:

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı
 


           587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye istinaden yapılacak zorunlu deprem sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

           1. Tarife
 
 
I. Bölge
II. Bölge
III. Bölge
IV. Bölge
V. Bölge
YAPI TARZI
%0
%0
%0
%0
%0
A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar
2.00
1.40
0.75
0.50
0.40
B- Yığma Kagir Yapılar
3.50
2.50
1.30
0.50
0.40
C- Diğer Yapılar
5.00
3.20
1.60
0.70
0.50

           Ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre yukarıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır.

           Deprem bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır.

           Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:

           A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

           B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır. 

           C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

           2. Azami Teminat Tutarı
           Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı tüm yapı tarzları için 20 Milyar TL.'dir.

           3. Sigorta Bedelinin Tespiti
           Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz.
 
Yapı Tarzı
Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL.)
A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar
150,000,000
B- Yığma Kagir Yapılar
100,000,000
C- Diğer Yapılar
50,000,000

           4. Muafiyet
           Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

           Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

           5. Sigortanın Süresi
           Sigortanın süresi bir yıldır.

           6. Yetkili Sigorta Şirketleri ve Primlerin Tahsili
           Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına sözleşme yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası yapmaya yetkili sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatlara göre belirlenen prim tutarını peşin olarak tahsil ederler.

           7. Yetkili Sigorta Şirketlerine Ödenecek Komisyon
           Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarının %12,5'i oranında komisyon ödenir.

           8. İhtiyari Sigorta
           Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar zorunlu deprem sigortası yapamazlar. Ancak, zorunlu deprem sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri 20 Milyar TL.'nin üzerinde ise, 20 Milyar TL.'nin üzerindeki kısım için, zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

           9. Yürürlük
           Bu tarife ve talimat 27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe girer.