İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 07.01.1997 Salı Sayı: 22870 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından;  
 
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğ 
(Seri No: 145) 
   
            10.6.1996 tarih ve 22662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 144 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin 2 nci bendinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi gerekli görülmüştür.  

            2- Kamu Konutları Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde kamu konutlarının tahsis usul ve esasları belirtilmiş olup, 7 nci maddesinde;  

            "Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.  

            Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir." denilmekte, 8 inci maddesinde de; görev tahsisli konutların Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edileceği, ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmayacağı, atama kararının aynı zamanda tahsis kararını da kapsayacağı belirtilmiş bulunmaktadır.  

            Buna göre, yönetmeliğe ekli (1) ve (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahipleri bu görevde bulundukları ve konutta oturdukları sürece adlarına tahsis kararı olup olmadığına bakılmaksızın lojman tazminatından yararlandırılmayacaklardır. Ancak konutta oturmak istemediklerini yazılı olarak beyan etmeleri halinde, ise; eşi adına 2946 sayılı kanun uyarınca konut tahsis edilmemiş olması, kendisinin ve eşinin herhangi bir kanuna göre kira yardımından yararlanmaması koşuluyla;  

            - Konutta oturmak istemediğine ilişkin yazılı beyanın kurum kayıtlarına giriş tarihinden,  

            - Yazılı beyanda bulunmakla birlikte konutun anahtarının kurumuna teslim edilmemiş olması halinde anahtarın teslim edilerek buna ilişkin düzenlenecek tutanağın kurum kayıtlarına giriş tarihinden, itibaren lojman tazminatına hak kazanılacak olup, kıst olarak hesaplanan lojman tazminatı ay sonunda aylık ile birlikte ödenecektir.  

            Tebliğ olunur.