İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 28.09.1997 Pazar Sayı: 23124 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından;  
 
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğ 
(Seri No: 147) 
   
            Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43/B maddesi üçüncü paragrafındaki; 

            "...Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır." hükmü uyarınca ek gösterge ve makam tazminatından yararlandırılacak müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı personelin belirlenmesine ilişkin olarak 17.8.1995 tarih ve 22377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 141 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin beşinci bölümü ikinci paragrafında, "müşavir" ve "1 inci dereceden uzman" unvanlı kadrolardan herhangi bir mesleki ünvana sahip olmayan müşavir ve uzmanlıkların anlaşılması; APK Uzmanı, Hesap Uzmanı, Hukuk Müşaviri v.b. görevlerin anılan madde kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği yönünde açıklama yapılmıştı. 

            Belirtilen açıklama doğrultusunda tesis edilen idari işleme muhatap olan "1 inci dereceli APK Uzmanı" kadrosunda görevli bir kısım personel tarafından açılan davalar sonucu Danıştay Onikinci Dairesinin 12.6.1996 tarih E: 1995/10333, K: 1996/2175 sayılı kararıyla anılan Tebliğ'in beşinci bölümünün ikinci paragrafının (APK Uzmanı olan) davacı ile ilgili kısmı iptal edilmiş, davalı idarelerin temyiz talepleri üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 13.6.1997 tarih ve E: 1996/539 K: 1997/392 No'lu kararı ile de, Danıştay Onikinci Dairesinin anılan Kararının onanmasına karar verilmiş bulunmaktadır. 

            Bu itibarla, 1 inci dereceli APK Uzmanı kadrosunda görev yapmakta olan personel hakkında uygulamaya esas olmak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür: 

            1- 1 inci dereceli APK Uzmanı kadrolarına atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesi üçüncü paragrafında yer alan "... 1 inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlar..." kapsamında değerlendirilmesi ve anılan Tebliğ'in beşinci bölümünün ikinci paragrafının, 1 inci dereceli APK Uzmanı kadrosunda bulunanlar hakkında uygulanmaması gerekmektedir. 

            2- 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilecek olan 1 inci dereceli APK Uzmanı kadrosunda görevli personel;

            a- Bu kadroda görev yaptığı sürece daha önce yararlanmış oldukları en yüksek ek göstergeden, 

            b- Bu kadroya atanmadan evvel IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde belirtilen ve fiilen altı ay çalışmış olmak koşuluyla bulundukları kadro görevleri dikkate alınarak anılan cetvelin 4/b, 10/a veya 10/b sırasında öngörülen gösterge rakamı esas alınarak makam tazminatından, yararlandırılacaklardır. 

            3- 1 inci dereceli APK Uzmanı kadrosunda görevli personel hakkında 141 Seri No'lu Tebliğ'in beşinci bölümü ikinci paragrafı uyarınca ek gösterge ve makam tazminatı ödenmemesi yönünde tesis edilen idari işlemlere son verilerek ilgililerin yararlanmadıkları ek gösterge ve makam tazminatının tahakkuk ettirilerek ödenmesi gerekmektedir. 

            4- 1 inci dereceli APK Uzmanı kadrosunda görevli iken emekli olan personel hakkında da yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak işlem tesis edilecektir. 

            Tebliğ olunur.