İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 26.02.1999 Cuma Sayı: 23623 (Asıl) 
Devet Personel Başkanlığından; 
 
 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları ile Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan Kuruluşlarda Çalışan Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personel ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerine 1999 Yılının Birinci Yarısında Ödenecek Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 1999/2) 
  

            Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışmakta olan sözleşmeli personelin temel ücretlerinin; aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddesine tabi olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu bankaları ile özelleştirme kararı alınan kuruluşlarda çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personelin ücretlerinin; kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar ile özelleştirme kararı alınan kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin tespitine ilişkin 19/2/1999 tarih ve 99/T- 4 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir. 

            Tebliğ olunur. 

YÜKSEK PLANLAMA KURULU 
            Tarih       : 19.2.1999 
            Karar No: 99/T-4 
            Konu       : KİT'lerde 1999 Yılının I. Yarısında Uygulanacak Sözleşmeli Personel ücretleri. 

            Yüksek Planlama Kurulu'nca; 

            Devlet Personel Başkanlığı'nın 12.01.1999 tarih, 371 sayılı yazısı, Maliye Bakanlığı'nın 11.2.1999 tarih, 1495 sayılı yazısı, Hazine Müsteşarlığı'nın 1.2.1999 tarih, 5830 sayılı ve 8.2.1999 tarih, 7722 sayılı yazıları dikkate alınarak; 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere; 

            1. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışmakta olan personelin 1998 Yılının ikinci yarısı için belirlenmiş olan temel ücretlerinin; 

            a. 440,600,000.- TL. olan sözleşme ücret tavanının geçilmemesi kaydıyla %25 oranında arttırılmasına, ancak, yapılan bu artış sonucunda temel ücretleri unvan grupları itibariyle (EK-I)'de tespit edilen en düşük temel ücret miktarlarının altında kalanların temel ücretlerinin en düşük temel ücret miktarlarına yükseltilmesine, 

            b. Yapılan bu temel ücret düzenlemesi sonucunda, tespit tarihinden geçerli olmak üzere, (EK-I)'de unvanları itibarıyla belirtilen Grubuna ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması ile kuruluşta o unvanda fiilen ödenen azami temel ücret miktarının da geçilmemesi kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak, aynı unvanda görev yapan personel arasındaki temel ücret farklılıklarının giderilmesi hususunda ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurullarının yetkili kılınmasına, 

            c. 1.1.1999 tarihi itibariyle Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir alanına dahil iller ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen fert başına GSYİH miktarları 1.500 ABD Doları (dahil) altında ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi -0,5'den (dahil) daha düşük bulunan illerde görev yapanlara; 

            - bu illerde fiilen çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere en az 5,000,000.- TL. ve en çok 11,000,000.- TL. arasında ilave ödeme yapılmasına, 

            - ancak, ilave olarak ödenecek tutarların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (b) bendine göre emsali Devlet memurlarına yapılmakta olan tutarlara paralel olarak, ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurullarınca belirlenmesine, 

            2.a. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1. maddelerine tabi olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (bunlardan haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) kapsam dışı statüde çalışan personelin ücretlerinin 1998 Yılının ikinci yarısına göre hiç bir şekilde %20 oranını aşmamak üzere artış yapılmak suretiyle 1999 Yılının ilk yarısı ücretlerini belirlemeye ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurullarının yetkili kılınmasına, 

            b. Özelleştirme kararı alınan kuruluşlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu bankalarında çalışmakta olan sözleşmeli personelin ücretlerinin 1998 Yılının ikinci yarısına göre hiç bir şekilde %20 oranını aşmamak üzere artış yapılmak suretiyle 1999 Yılının ilk yarısı ücretlerini belirlemeye ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurullarının yetkili kılınmasına, 

           c. Bu şekilde yapılacak ücret düzenlemeleri sonucunda aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil ve yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi hariç) aylık ortalamasının; 

            hiç bir şekilde 141.875.000.- TL.'den düşük, 

            - Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüklerinde 872,850,000.- TL.'den yüksek, 

           - TPAO, BOTAŞ, POAŞ, PETKİM, TÜPRAŞ, DİTAŞ ve İGSAŞ Genel Müdürlüklerinde 759,000,000.- TL.'den yüksek, 

           - diğer kuruluşlarda ise 652,750,000.- TL.'den yüksek, olmamasına, 

            3. 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi personel çalıştıran kuruluşlarda kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına, 

            4.a. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine istinaden Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin (Ek-II)'de gösterildiği şekilde tepit edilmesine, 

            b. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklık (özelleştirme kapsamında olanlar dahil) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerine, bu Kararın 5 inci maddesinde belirtilen ikramiyelerle aynı tarihte olmak üzere iki aylık ücret tutarında ek ödeme yapılmasına, 

            5. 1999 Yılında Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarında çalışan memurlara (özelleştirme kapsamında olanlar dahil) iki maaş tutarında ikramiye ödenmesine ve ödemelerin 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde iki eşit taksit halinde yapılmasına, 

            6. Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda görevli olan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara ancak bir görev için ücret ödenmesine, 

            karar verilmiştir. 

                                    (EK-I) 
(II) SAYILI CETVELE TABİ PERSONELİN TEMEL ÜCRET GRUPLARI 
                                                              En Düşük              En Yüksek 
Grup-Unvan                                       Temel Ücret          Temel Ücret 

GRUP-1                                               214,500,000           376,200,000.- 
Amir (Banka) 
Asistan 
Atölye Şefi 
Avukat 
Başasistan 
Başeksper 
Başkontrolör 
Başmimar 
Başmühendis 
Baştabip 
Baştabip Yardımcısı 
Çözümleyici (Banka) 
Diş Tabibi 
Eczacı 
Eksper 
Grup Başmühendisi 
Hava Trafik Başkontrolörü 
Hava Trafik Kontrolörü 
Kaptan 
Kılavuz Kaptan 
Klinik Şefi 
Kontrolör 
Mimar 
Muhasebeci (Banka) 
Müdür Yardımcısı 
Mühendis 
Pilot 
Programcı (Banka) 
Sistem Analisti (Banka) 
Sistem Programcısı (Banka) 
Şef (Banka) 
Şehir Plancısı 
Tabip 
Teknik Amir 
Teknik Şef 
Teknik Uzman 
Tekniker 
Uzman (Banka) 
Uzman (Tebabet Uz.Tüz.'ne göre) 
Uzman Tabip 
Veteriner 

GRUP-2                                               181,500,000           318,450,000.- 
Ajans Amiri                              Sosyal Çalışmacı 
Amir                                          Şef 
Amir Yardımcısı (Banka)        Şef Yardımcısı (Banka) 
Bakteriyolog                            Şeftren 
Başdispeyçer                         Şube Şef Yardımcısı (TCDD) 
Başhemşire                            Teknik Ressam 
Başrepartitör                          Teknisyen (Banka) 
Biyolog                                    Teknisyen (Uçak, Helikopter Teknisyeni-Uçucu) 
Çocuk Eğitimcisi                   Tercüman 
Çocuk Gelişimcisi                 Uzman 
Çözümleyici                           Uzman Yardımcısı (Banka) 
Dekoratör                              Veznedar (Banka) 
Desinatör                               Yöneylemci 
Diyetisyen 
Eğitim Uzmanı 
Ekonomist 
Fizikçi 
Fizikoterapist 
Gar Şefi 
İstasyon Şefi 
İstatistikçi 
İtfaiye Şefi 
Jeofizikçi 
Jeolog 
Jeomorfolog 
Kimyager 
Kontrolör Yardımcısı 
Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı 
Koruma ve Güvenlik Amiri 
Koruma ve Güvenlik Grup Şefi 
Laboratuar Şefi 
Makinist (TCDD) 
Matematikçi 
Muhasebeci 
Mütercim 
Öğretmen 
Pedagog 
Programcı 
Programcı Yardımcısı (Banka) 
Psikolog 
Sağlık Eğitimcisi 
Sistem Analisti 
Sistem Programcısı 
Sivil Savunma Amiri 

GRUP-3                                               165,000,000.-              272,250,000.- 
AIS Memuru 
Amir Yardımcısı 
Antrenör 
Başteknisyen 
Başveznedar 
Bilgisayar İşletmeni 
Dispeyçer 
Ebe 
FIC Memuru 
Grafiker 
Gümrük Memuru 
Haberleşme Memuru (DHMİ) 
Haberleşme Teknisyeni 
Hemşire 
Konstrüktör 
Laborant 
Makinist 
Makinist Yardımcısı (TCDD) 
Memur (Banka) 
Muhasebeci Yardımcısı 
Programcı Yardımcısı 
Repartitör 
Ressam 
Revizör 
Sağlık Memuru 
Sağlık Teknisyeni 
Sayman 
Sürveyan 
Şef Yardımcısı 
Teknisyen 
Topoğraf 
Uzman Yardımcısı 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veteriner Sağlık Teknisyeni 
Veznedar 
Unvanları 4 üncü grupta sayılanların yükseköğrenimlileri 

GRUP-4                                               150,150,000.-              231,000,000.- 
Anbar Memuru                   Teknisyen Yardımcısı 
Apron Memuru                   Telekom Muhafızı 
Araştırmacı                         Tuzla Memuru 
Aşçı                                     Yol Çavuşu (TCDD) 
Ateşçi                                 Unvanları 5 inci grupta sayılanların 
Baştağıtıcı                                                    yükseköğrenimlileri 
Başpuantör 
Cer Muayene Memuru 
Dağıtıcı (Posta İşletmesi) 
Daktilograf 
Dava Takip Memuru 
Endeks ve Faturalama Memuru 
Enformasyon Memuru 
Gardfren 
Geçit Bekçisi (TCDD) 
Gemi Adamı 
Gişe Memuru 
Haberleşme Memuru 
Hareket Memuru 
Hostes 
İş Makinası Sürücüsü 
İtfaiyeci 
Kasiyer 
Katip (T. Şeker Fabrikaları) 
Kondoktör 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Makascı 
Makinist Yardımcısı 
Manevracı 
Memur 
Mutemet 
Pazarlama ve Dağıtım Memuru 
Pazarlamacı 
Puantör 
Raportör 
Reyon Memuru 
Sağlık Teknisyen Yardımcısı 
Santral Memuru 
Satınalma Memuru 
Satış Memuru 
Sekreter 
Şoför 
Tahsildar 
Takip Memuru 
 
GRUP-5                                               141,900,000.-               201,300,000.- 
Bahçıvan 
Bekçi 
Çocuk Bakıcısı 
Dağıtıcı 
Garson 
Gassal 
Hastabakıcı 
Hayvan Bakıcısı 
Hizmetli 
Kaloriferci 
Kasap 
Masör 
Postacı 
Terzi 

            Not: 
            1. Sağlık ve teknik personelden kariyerlerinden yararlanmak amacıyla idari görevlere (Bilgi işlem dahil) atananlara, görev unvanları ile kariyer unvanları için belirlenen ücretlerden yüksek olanı uygulanır. 

            2. Yukarıda yazılı unvan sıralaması alfabetik esasa göre yapılmıştır. 

 
(EK II) 
            399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. maddesine istinaden Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin ücret ve hakları: 

            1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden: 

            a. Genel Müdürlere, teşebbüslerinde yönetim kurulu üyesi olan genel müdür yardımcılarına ve uhdelerinde her ne şekilde olursa olsun bir kamu görevi bulunmayanlara, 94,380,000.- TL., 

            b. (a) fıkrasında belirtilen genel müdür ve genel müdür yardımcıları hariç olmak üzere, uhdelerinde her ne suretle olursa olsun bir kamu görevi bulunanlara bu maddenin (a) fıkrasında belirlenen miktarın 2/3 ü oranında, net aylık ücret verilir. 

            c. Banka statüsündeki kamu iktisadi teşebbüsleri için bu miktar  (a) ve (b) fıkralarında belirtilen miktarların 3 katı oranında uygulanır. 

            2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarda görevli Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Bağlı Ortaklık Denetçilerinden; 

            a. Uhdelerinde her ne suretle olursa olsun bir kamu görevi bulunmayanlara (1) inci maddenin (a) fıkrasında belirlenen aylık ücretin 2/3 ü oranında, 

            b. Uhdelerinde her ne suretle olursa olsun bir kamu görevi bulunanlara (1) inci maddenin (b) fıkrasında belirlenen aylık ücretin 2/3 ü oranında, net aylık ücret ödenir. 

            3. Devletin, kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarının, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Bağlı Ortaklıklarının iştiraklerinde, bunları temsilen Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında 1999 yılında yapılabilecek ödemelerin yıllık net tutarı; 

            a. Uhdelerinde her ne suretle olursa olsun bir kamu görevi bulunmayanlara 94,380,000.- TL'nın; 

                    aa) Yönetim Kurulu'nda görev alanlar için 14 katını, 

                    bb) Denetim ve Tasfiye Kurullarında görev alanlar için (aa) bendindeki miktarın 2/3 ünü, 

            b. Uhdelerinde her ne suretle olursa olsun bir kamu görevi bulunanlar için (a) fıkrasının (aa) ve (bb) bentlerinde belirlenen miktarların 2/3 ünü, aşamaz. 

            c. Banka statüsündeki kamu iktisadi teşebbüslerinin iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan banka genel müdür yardımcılarına 1 inci maddenin (c) fıkrasında (a) fıkrasına ilişkin olarak belirlenen miktarın 3/4 ü oranında aylık net ücret verilir. 

            4. Banka statüsündeki iştiraklerde (T. Vakıflar Bankası dahil) uhdelerinde her ne suretle olursa olsun bir kamu görevi bulunmayanlara 3 üncü maddenin (a) fıkrasının (aa) bendindeki, uhdelerinde her ne suretle olursa olsun bir kamu görevi bulunanlara ise 3 üncü maddenin (b) fıkrasındaki hadler uygulanır. 

            5. İştirak Genel Kurullarınca ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla (3) ve (4) üncü maddelerde belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısmı iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir. 

            6. Teşebbüs ve Bağlı Ortaklıkların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerinin Teşebbüs Yönetim Kurulunun muvafakatı ile Teşebbüs veya Bağlı Ortaklığın İştiraklerinde Yönetim, Denetim veya Tasfiye Kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir. 

            7. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler için bu kuruluşların sermayesindeki kamu payı %50'nin altına düşünceye kadar, bu Kararın (1) ve (2) nci, bunların iştirakleri hakkında da (3), (4), (5) ve (6) ncı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.