İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 13.02.1999 Cumartesi Sayı: 23610 (Asıl) 
Devet Personel Başkanlığından; 
 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarında Çalışan Memurlara 1999 Yılında Ödenecek Zam ve Tazminatlara  Ait Cetvellerin Vize Ettirilmesine İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 1999/1) 
  

            Bilindiği üzere, 30/12/1998 tarihli ve 98/12233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 1 inci maddesinin (b) bendinde "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 19/1/1998 tarih ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Cetveller 1999 yılında da aynen uygulanır." hükmü yer almaktadır.  

            Diğer taraftan, 1999 Yılında da yürürlükte olduğu belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 1/1/1998 tarihinden itibaren ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 19/1/1998 tarih ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 6 ncı maddesinin (A) bendinde "Her Kurum, bu Karara göre ödeme yapılacak personelinin görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerlerine göre, toplam kadro üzerinden I, II ve III Sayılı Cetveller ve bu Cetvellerdeki bölümler itibariyle ayrı ayrı düzenleyeceği dağılım listelerini; ilgili Bakan, Üniversitelerde Rektör, İl Özel İdarelerinde Vali, Belediyelerde Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra vize edilmek üzere Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bağlı kuruluşlarına ait olanlar Valiliklere, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olanlar Devlet Personel Başkanlığı'na, diğerleri ise Maliye Bakanlığı'na gönderilir.  

            Listelerin, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde anılan kurumlara gönderilmesi zorunludur." denilmektedir.  

            Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan memurlara (Bunlardan haklarında özelleştirme kararı alınanlarrdahil) 1999 yılında zam ve tazminatlarının ödenebilmesi için, 1998 yılında uygulanan usul ve esaslara göre düzenlenecek cetvellerin Başkanlığımıza vize ettirilmek üzere gönderilmesi gerekmektedir.  

            Tebliğ olunur.