Yargı Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 04.12.2005 Pazar Sayı:26013 (Asıl)

Adalet Bakanlığından:

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

  
           Genel Hükümler

Konu ve kapsam

Madde 1 - 5320 sayılı Ceza Muhakemesi  Kanununun  Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca baro tarafından müdafi ve vekil olarak tayin edilen avukatların yapacakları hukuki yardımlar için bu Ücret Tarifesi uygulanır.

Ücret

Madde 2 - Soruşturma ve kovuşturma sırasında yapılacak hukuki yardım için bu Tarifede gösterilen ücret ödenir.

Müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukata, CMK Ücret Tarifesine göre makbuz karşılığı ödeme yapılır. Soruşturma ve kovuşturmada ayrı ücret ödenir. Soruşturma evresinde bir kişi için bir avukata birden fazla ve kovuşturma evresinde de bir kişi için bir avukata birden fazla ücret ödenmez. Soruşturma ve kovuşturmada birden fazla kişi için, yararları uygun olduğu sürece tek müdafi veya vekil tayin edilebilir ve müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukata her kişi için ayrı ücret ödenir.

Hukuki hizmeti sona erdiren haller

Madde 3 - Görevsizlik, yetkisizlik, davanın nakli veya başka nedenlerle müdafilik veya vekillik görevi sona ererse, Tarifede yazılı ücret ödenir.

İş sahibinin sonradan bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafi veya vekile ise Tarifede yazılı ücret tam olarak ödenir.

Davaların birleştirilmesi

Madde 4 - Davaların birleştirilmesi durumunda tek ücret ödenir.

Yarar çatışması

Madde 5 - Birden çok kişinin savunmasını üstlenen müdafi veya vekil yarar çatışması nedeniyle görevinden bütünüyle çekilmek zorunda kalırsa, ücreti tam olarak ödenir.

Uygulanacak ücret tarifesi

Madde 6 - Müdafilik ve vekillik ücretinin takdirinde hukuki yardımın bittiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Rücu hakkı

Madde 7 - Yargılama giderleri ile mahkum olan sanıklardan veya suçtan zarar görenlerden, müdafie veya vekile ödenen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliği rücu edebilir.

Yürürlük

Madde 8 - Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

1 - Hazırlık aşamasında takip edilen işler için

80.000.000.TL      (80,00 YTL)

 

2 - Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

110.000.000.TL    (110,00 YTL)

 

3 - Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

130.000.000.TL    (130,00 YTL)

 

4 - Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

250.000.000.TL    (250,00 YTL)

 

5 - Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için        

“Suçun vasfına göre; sulh, asliye, ağır ceza mahkemeleri için CMK Ücret Tarifesinde yazılı ücretler ödenir.”

 

6 - Kanun Yollarında görülen davaların duruşmaları için

230.000.000.TL  (230,00 YTL)