Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.08.2000 Pazartesi Sayı: 24147 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Yapı Kooperatiflerinin Düzenleyecekleri Denetim Formlarına İlişkin Tebliğ (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü)


           1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bakanlığımıza verdiği (md. 86, 90) görev ve yetkiler kapsamında, tebliğimiz ekinde yer alan "DENETİM FORMU"nun Pilot Bölge seçilen aşağıdaki illerde kurulu bulunan yapı kooperatiflerince doldurularak, kooperatif merkezlerinin bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine verilmesi uygun görülmüştür.

            A) PİLOT BÖLGE SEÇİLEN İLLER:
            Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya.

            B) PİLOT BÖLGE SEÇİLEN İLLERDE KURULU BULUNAN YAPI KOOPERATİFLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER:

            1) Tebliğ ekinde yer alan Denetim Formu, formun arkasındaki açıklamalar doğrultusunda gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

            2) Denetim Formları Bakanlığımıza (İl Müdürlüklerine) intikal ettikten sonra, bu formlar Bakanlığımız denetim elemanlarınca (Müfettişler ve Kontrolörlerce) değerlendirilecek, gerektiğinde ilgili kooperatiflerde denetim yapılacaktır. Bu nedenle ileride hukuki ve cezai sorumluluğa düşülmemesi açısından, form ve eki belgelerde yer alan bilgilerin doğru beyan edilmesi önem taşımaktadır.

            3) Formlar mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri tarafından müştereken doldurulacak, her birinin ad ve soyadı yazılarak imzalanacak ve kooperatif kaşesi basılacaktır.

            4) Formlar ve ekleri ikişer nüsha halinde düzenlenecek, asıl nüshalar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilecek, formun diğer nüshası ise, ilk sayfası üzerine, İl Müdürlüğü personelince "ASLI ve EKLERİ ALINMIŞTIR" ibaresi ile teslim tarihi yazılıp imzalattırıldıktan sonra geri alınacak ve kooperatifte açılacak Denetim Dosyasında saklanacaktır.

            5) Formlar ve ekleri 26 Şubat 2001 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüklerine teslim edilmiş olacaktır.

            6) Kooperatifler/Birliklerden Elektronik Posta (E-mail) adresine sahip olanlar, bu adreslerini ayrı bir yazı ile yine aynı tarihe kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine bildireceklerdir.

            C) PİLOT BÖLGE SEÇİLEN İLLERİN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER:

            1) Pilot bölge seçilen illerin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri, illerinde kurulu bulunan yapı kooperatiflerinin Denetim Formlarını ve eklerini eksiksiz olarak teslim almaktan ve bunların takibinden sorumludurlar.

            2) İl Müdürlükleri, görevlendirecekleri personel tarafından formların ve eklerinin imza karşılığı teslim alınmasını sağlayacaklardır.

            3) Kooperatifler tarafından ikişer nüsha halinde doldurulacak olan formların ve eklerinin asılları teslim alınacak, formun diğer nüshasının ilk sayfası üzerine ise, ilgili personel tarafından "ASLI ve EKLERİ ALINMIŞTIR" ibaresi ile teslim tarihi yazılıp imzalandıktan sonra kooperatif yetkilisine iade edilecektir.

            4) Teslim alınan formlar ve ekleri üzerinde İl Müdürlüklerinin yapacakları işlemler bir genelgeyle ayrıca duyurulacaktır.

            Tebliğ olunur.

             EKİ: Denetim Formu.
             DENETİM FORMU
             (...../...../200..)
 

 
1
Kooperatifin/Birliğin Unvanı:
2
Adresi 
İli:                     İlçesi:                       Telefonu: 
3
Varsa ortak olduğu Birliğin unvanı:
4
Tescil edildiği yer, tarih ve sicil numarası:
5
Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve numarası:
6
Konut/İşyeri ve ortak sayısının belirlendiği genel kurul tarihi:
7
Genel kurulca belirlenen konut/işyeri ve ortak sayısı:
8
Mevcut konut/işyeri ve ortak sayısı:
9 Yıllık Çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider farkı hesabı ortakların incelemesine hazır
TUTULUYOR/TUTULMUYOR.
10 Arsa alımına ilişkin genel kurul tarihi ve alım şekli:
11 Genel kurulca belirlenen azami arsa alım bedeli:
12 Arsa kat karşılığı alınmışsa, genel kurulca belirlenen oran veya sayı: 
Arsa sahibine: %..... /..... adet konut/işyeri: Kooperatife: %..... /..... adet konut/işyeri.
13 Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre kooperatife kalacak konut/işyeri oranı veya sayısı:
14 Arsa Belediye veya Birlik tarafından tahsis edilmiş ise; tahsis tarihi, şartları ve dayanağı:
15 Alınan arsanın;
Yüzölçümü        (M2)   Yeri        -       Mevkii    Pafta/Ada/Parsel No 

.....................                 ..........................            ................... 

16 Tapu devri suretiyle satın alınan arsanın; 
Alım bedeli                              :                     Tapu tescil, Tarihi ve Nosu  :
..........................................                           .............................. 
17 Arsa, satış vaadi sözleşmesi, tahsis yoluyla veya kat karşılığı satın alınmışsa; 
Sözleşmeyi tasdik eden; 
Noterliğin adı, noter tasdik tarih ve nosu     Tapuya şerh tarih ve nosu 
............................................................        ........ .............................. 
18 İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlendiği genel kurul tarihi:
19 İnşaatların yaptırılma yöntemi:
20 İnşaat ruhsatının alındığı tarih:
21 İnşaatların yüzdesi:
22 Yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihi ve sayısı:
23 Ferdi mülkiyete geçiş tarihi:
24 Varsa tasfiye kararının alındığı genel kurul tarihi:
25 Tasfiye kararının ilan edildiği Sicil Gazetesinin tarih ve nosu:
26 Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret/huzur hakkı ve yolluklarının belirlendiği 
genel kurul tarihi ve miktarı:
27 Yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret ve/veya huzur hakkı miktarı;
28 Denetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret ve/veya huzur hakkı miktarı;
29 Defterler                         :                   Yılı                     Yılı                 Yılı                  Yılı 
Yevmiye Defteri ............       VAR-YOK     VAR-YOK      VAR-YOK       VAR-YOK 
- Noter tasdiki (açılış) ...       VAR-YOK      VAR-YOK     VAR-YOK        VAR-YOK
- Noter tasdiki (kapanış) ..    VAR-YOK      VAR-YOK     VAR-YOK       VAR-YOK
Envanter Defteri ...........        VAR-YOK      VAR-YOK     VAR-YOK      VAR-YOK 
- Noter tasdiki (açılış) ...       VAR-YOK      VAR-YOK      VAR-YOK      VAR-YOK
- Noter tasdiki (kapanış) ..    VAR-YOK      VAR-YOK      VAR-YOK     VAR-YOK
Defteri Kebir ..............         VAR-YOK      VAR-YOK      VAR-YOK     VAR-YOK
- Noter tasdiki (açılış) ...       VAR-YOK      VAR-YOK      VAR-YOK     VAR-YOK
Genel Kurul Karar Defteri .   VAR-YOK     VAR-YOK      VAR-YOK     VAR-YOK
- Noter tasdiki (açılış) ...        VAR-YOK    VAR-YOK      VAR-YOK     VAR-YOK
Yönetim Kurulu Karar Def ...VAR-YOK    VAR-YOK      VAR-YOK     VAR-YOK
Noter tasdiki (açılış) ...          VAR-YOK    VAR-YOK     VAR-YOK      VAR-YOK 
Ortaklar Defteri ...........         VAR-YOK    VAR-YOK     VAR-YOK     VAR-YOK 
- Noter tasdiki (açılış) ...        VAR-YOK    VAR-YOK     VAR-YOK     VAR-YOK 
Kasa Defteri ...............          VAR-YOK    VAR-YOK     VAR-YOK     VAR-YOK 
 Noter tasdiki (açılış) ...          VAR-YOK    VAR-YOK     VAR-YOK     VAR-YOK 
30 Varsa borç ve/veya kredi alımına ilişkin genel kurul karar tarihi: 
Özel şahıslardan borç alınması KARARLAŞTIRILMIŞTIR/KARARLAŞTIRILMAMIŞTIR.
31 Hangi kişi veya kuruluşlardan borç ve/veya kredi alındığı:
32 Alınan borç ve/veya kredi miktarı bakiyesi:
33 Haklarındaki çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortak sayısı:
34 1163 sayılı yasanın 16/5. maddesine rağmen, haklarındaki çıkarılma kararı kesinleşme-
yen ortakların yerine yeni ortak alınmışsa, sayısı:
35 Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları denetçiler tarafından 
ARAŞTIRILDI/ARAŞTIRILMADI.
36 Denetçiler inceleme yükümlülüğünü yerine GETİRİYOR/GETİRMİYOR.
37 Denetçiler rapor düzenleme yükümlülüğünü yerine GETİRİYOR/GETİRMİYOR.
38 Denetçiler yönetim kurulu toplantılarına KATILIYOR/KATILMIYOR.
39 Kooperatifte çalışan personel sayısı:
40 Son beş yılda yapılan genel kurul toplantı tarihleri:
41 Son denetleme tarihi ve denetleyen kuruluş:
42 Denetim sonucu verilen talimatın tarih ve nosu:
43 Talimata verilen cevabın tarihi:
44 Mevcut yönetim kurulu üyeleri olarak bizler, aynı türde başka bir kooperatifin yönetim 
kurulu üyesi olmadığımızı beyan ederiz.
45 Görüş ve öneriler:
                                                       Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu onaylarız.
                                                Yönetim Kurulu Üyeleri             Denetim Kurulu Üyeler

            NOT: 1) Form mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri tarafından birlikte doldurulup, isim ve unvan yazıldıktan sonra imzalanacaktır.

                      2) Dağılmış olan ya da dağılmış sayılan kooperatifler form düzenlemeyeceklerdir.

         E K İ:
           1- Teftiş Mizanı
           2- Yönetim Kurulu İsim Listesi
           3- Denetim Kurulu İsim Listesi
           4- Yönetim ve denetim kurulu (eski/yeni) üyeleri hakkında açılan ve sonuçlanan ceza davaları
           5- Kooperatifin taraf olduğu davalar
           6- Mevcut yönetim ve denetim kurulu üyelerinin C.Savcılıklarından aldıkları iyi hal kağıtları
           7- Tüzel kişi ortakların listesi (varsa)

FORMUN KULLANILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 
1 Formu dolduran kuruluş kooperatif ise kooperatifin, birlik veya üst birlik ise bu birliklerin unvanı kısaltılmadan açıkça yazılacaktır.
Adres açıkça, kısaltılmadan il ve ilçesi de belirtilerek yazılacaktır. Varsa telefon numarası da yazılacaktır.
Varsa, kooperatifin ortağı bulunduğu birlik, Birliklerde ise bağlı olduğu üst Birlik unvanı açıkça yazılacaktır.
Kooperatifin/Birliğin tescil edildiği Sicil Memurluğu'nun adı, tescil edildiği tarih ve sicil numarası yazılacaktır.
Kuruluş işlemlerinin ve tescilin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve nosu yazılacaktır.
Yaptırılacak konut veya işyeri sayısı ile kooperatifin ortak sayısının belirlendiği genel kurulun toplantı tarihi yazılacaktır.
Genel kurul toplantısında açıkça belirlenen konut ve/veya işyeri sayısı ile ortak sayısı yazılacaktır.
Formun düzenlendiği tarih itibariyle mevcut olan konut/işyeri sayısı ile ortak sayısı yazılacaktır. Haklarındaki çıkarılma kararları kesinleşmeyen ortaklar da bu sayıya dahil edilecektir. Ortaklar arasında tüzel kişiler varsa, unvanları ile birlikte adresleri ayrı bir yazı halinde forma ek yapılacaktır.
9 Kanunun 24. maddesi hükmüne uyularak yönetim ve denetim kurulunun yıllık çalışma raporları ile bilanço ve gelir gider farkı hesabı, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren ve bir yıl süre ile kooperatif merkezinde ortakların incelemesine hazır tutuluyorsa "TUTULMUYOR", tutulmuyorsa "TUTULUYOR" kelimelerinin üzeri çizilecektir.
10 Arsa alımına ilişkin genel kurul kararı ile arsanın tapu devri, satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı ve Belediye veya Üst Birlikten tahsis suretiyle mi alındığı yazılacaktır.
11 Alınacak veya alınan arsanın azami alım fiyatının belirlendiği genel kurul tarihi yazılacaktır.
12 Arsa kat karşılığı satın alınmışsa veya alınacaksa, genel kurulca belirlenen ve yüzde (%) hesabıyla veya adet olarak arsa sahibine azami verilecek ve kooperatife kalacak olan konut/işyeri sayısı.
13 Arsa sahibi/sahipleriyle imzalanan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine göre kooperatife kalacak konut/işyeri yüzdesi veya sayısı açıkça yazılacaktır.
14 Arsa Belediye veya Üst Birlik tarafından tahsis edilmiş ise; tahsise ilişkin Belediye veya Birlik ile imzalanan protokolün tarihi, hangi şartlarla tahsis yapıldığı ve tahsisin dayanağı (encümen kararı, birliğin tahsis kararı gibi)
15 Tapu devri, kat karşılığı, satış vaadi sözleşmesi veya tahsis yoluyla alınan arsanın tapu kaydındaki anılan bilgiler yazılacaktır.
16 Arsa tapu devri suretiyle kooperatif adına satın alınmışsa, tapu kaydındaki alım bedeli ile tapuya tescil tarihi ve nosu yazılacaktır.
17 Arsa bir satış vaadi sözleşmesi, tahsis yoluyla veya kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle satın alınmış ise; bu sözleşme notere tasdik ettirilmişse, noterliğin adı, tasdik tarihi ve numarası; notere tasdik ettirilmemiş ise aynı yere "Noter Tasdiki Yoktur" ibaresi yazılacaktır. Bu sözleşme tapuya "şerh" ettirilmiş ise şerh tarih ve nosu; ettirilmemişse de bu yere "Tapuya Şerh Ettirilmemiştir" ibaresi yazılacaktır.
18 İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemi genel kurulca belirlenmiş ise, bu belirlemenin yapıldığı genel kurul tarihi yazılacaktır.
19 İnşaatlar "İhale Usulü" veya "Emanet Usulü" gibi hangi yöntemle yapılıyorsa o yöntem yazılacaktır.
20 Alınmış ise inşaat ruhsat veya ruhsatlarının tarihi yazılacaktır.
21 İnşaatlar devam ediyorsa tüm inşaatın yüzde (%) hesabıyla oranı yazılacaktır.
22 Tamamlanan inşaatlar için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmış ise bunun tarihi ve sayısı yazılacaktır.
23 Ferdi mülkiyete geçilmiş ise tarihi, bölüm bölüm geçilmiş ise kaçar adet konut/işyeri için hangi tarihlerde geçildiği yazılacaktır.
24 Kooperatifin/Birliğin tasfiyesine geçilmiş ise, bu yönde alınan genel kurul tarihi yazılacaktır.
25 Tasfiye kararının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve nosu yazılacaktır.
26 Yönetim ve denetim kurulu üyelerine aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk ödeniyorsa; bu ödemelere ilişkin olarak alınan son genel kurul kararı yazılacak ve ayrıca bu genel kurulda hangi üyeler için brüt veya net olarak ne miktarda kararlaştırıldığı belirtilecektir.
27 Başkan dahil mevcut yönetim kurulu üyelerine ne miktarda aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödendiği net veya brüt olarak belirtilecektir.
28 Denetim kurulu üyelerine ne miktarda aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödendiği net veya brüt olarak belirtilecektir.
29 Bu bölümde içinde bulunulan yıl ile önceki üç tam yıla ilişkin bilgilere yer verilecektir. İlgili yılın defterleri mevcutsa ve tasdikleri de notere yaptırılmışsa, hizasındaki "YOK" yazısının üzeri, tersi durumunda ise "VAR" yazısının üzeri çizilecektir.
30 Kredi kuruluşlarından ve/veya özel şahıslardan borç veya kredi alımına ilişkin genel kurul kararı varsa, bu karar yazılacaktır. Özel şahıslardan borç alınması kararlaştırılmış ise KARARLAŞTIRILMAMIŞTIR" kelimesi, tersi durumunda ise "KARARLAŞTIRILMIŞTIR" kelimesi çizilecektir.
31 Hangi kişi ve kuruluşlardan borç alınmışsa ismi ve adresi açıkça belirtilecektir.
32 Alınan borç ve/veya kredi miktarından kalan borç bakiyesi toplam olarak belirtilecektir.
33 Ortaklıktan çıkartılıp da, alınan karara karşı genel kurula itiraz eden ve/veya mahkemeye dava açan ortak varsa sayı olarak belirtilecektir.
34 Haklarındaki çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmışsa, alınan bu ortaklar sayı olarak belirtilecektir.
35 Yönetim kurulu üyelerinin kanunun 55. ve 56. maddelerindeki üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıkları denetçiler tarafından araştırılmış ise "ARAŞTIRILMADI", araştırılmamış ise "ARAŞTIRILDI" kelimelerinin üzeri çizilecektir.
36 Denetçiler kanun ve anasözleşmedeki inceleme görevlerini yerine getiriyor iseler "GETİRMİYOR", getirmiyor iseler "GETİRİYOR" kelimelerinin üzeri çizilecektir.
37 Denetçiler kanun ve anasözleşmedeki rapor düzenleme görevlerini yerine getiriyor iseler "GETİRMİYOR", getirmiyor iseler "GETİRİYOR" kelimelerinin üzeri çizilecektir.
38 Denetçiler yönetim kurulu toplantılarına katılıyor iseler "KATILMIYOR", katılmıyor iseler "KATILIYOR" kelimelerinin üzeri çizilecektir.
39 Formu düzenleme tarihi itibariyle kooperatifte çalışan personel sayısı yazılacaktır.
40 Sırasıyla son beş yılda yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı tarihleri yazılacaktır. Olağanüstü yapılan toplantılar parantez içinde ayrıca belirtilecektir.
41 Kooperatif/Birlik daha önce yetkililer tarafından denetlenmişse, denetleme tarihi ile denetleyen kuruluşun ismi yazılacaktır.
42 İlgili kuruluş tarafından yapılan denetim sonucu verilen talimatın tarih ve sayısı yazılacaktır.
43 Kooperatif/Birlik tarafından talimata verilen cevabın tarihi ve varsa sayısı yazılacaktır.
44 Bu bölüme; formun düzenlenme tarihi itibariyle mevcut olan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin tamamı kendi el yazıları ile ad ve soyadlarını yazdıktan sonra imzalayacaklardır.
45 Varsa görüş ve öneriler kısaca yazılacaktır.
            EKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
              EK 1- Teftiş Mizanı, formun düzenlendiği tarih itibariyle düzenlenecektir. Mizanda alt 
                         hesaplara da yer verilecektir. 
              EK 2- Yönetim Kurulu İsim Listesi aşağıdaki ÖRNEK: 1'e göre ayrı bir liste halinde 
                         düzenlenecektir.
              EK 3- Denetim Kurulu İsim Listesi aşağıdaki ÖRNEK: 2'ye göre ayrı bir liste halinde 
                         düzenlenecektir.
              EK 4- Yönetim ve denetim kurulu (eski/yeni) üyeleri hakkında açılan ve sonuçlanan ceza 
                         davalar aşağıdaki ÖRNEK: 3'e göre ayrı bir liste halinde düzenlenecektir.
             EK 5- Kooperatifin taraf olduğu davalar listesi aşağıdaki ÖRNEK: 4'e göre ayrı bir liste 
                         halinde düzenlenecektir.
             EK 6- İyi hal kağıtları mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri tarafından ilgili C. 
                         Savcılıklarından alınarak forma eklene- cektir.
             EK 7- Varsa, tüzel kişi ortakların unvanları ile adreslerini gösterir liste eklenecektir.

             NOT: 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 numaralı ekler temsile yetkili iki yönetim kurulu üyesi tarafından 
                      imzalanıp, kaşe  basılacaktır.
 

ÖRNEK: 1
YÖNETİM KURULU İSİM LİSTESİ
                Doğum                     Göreve Başlama Görevden Ayrılış
Adı ve Soyadı: Yeri ve Tarihi: Baba Adı: Tarihi     : Tarihi      : Konut Adresi:
.............   ..............  ......... ............   ............. .............
.............   ..............  ......... ............   ............. ............. .............   ..............  ......... ............   ............. .............
.............   ..............  ......... ............   ............. .............
.............   ..............  ......... ............   ............. ............. 

ÖRNEK: 2
DENETİM KURULU İSİM LİSTESİ

                Doğum                     Göreve Başlama Görevden Ayrılış
Adı ve Soyadı: Yeri ve Tarihi: Baba Adı: Tarihi     : Tarihi      : Konut Adresi:
.............   ..............  ......... ............   ............. .............
.............   ..............  ......... ............   ............. ............. 


ÖRNEK: 3
YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA AÇILAN CEZA DAVALARI
İlgili Üyenin                                              Davanın seyri/sonucu 
Adı ve Soyadı: Görevi:Davanın Konusu:  İlgili Mahkeme: (karar tarih ve sayısı):
..............  .......  ...............  ...............   ............... 
..............  .......  ...............  ...............   ...............
..............  .......  ...............  ...............   ............... 

ÖRNEK: 4
KOOPERATİFİN TARAF OLDUĞU DAVALAR
A) DAVACI OLDUĞU DAVALAR
Davalı: Davanın Konusu: İlgili Mahkeme: Davanın seyri/sonucu (karar tarih ve sayısı):
....... ............... ............... .............................................
....... ............... ............... .............................................
....... ............... ............... .............................................

B) DAVALI OLDUĞU DAVALAR
Davalı: Davanın Konusu: İlgili Mahkeme: Davanın seyri/sonucu (karar tarih ve sayısı):
....... ............... ............... .............................................
....... ............... ............... .............................................
....... ............... ............... .............................................