Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.11.2000 Cumartesi Sayı: 24241 (Asıl) 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Sıra No: 2000/3


            Madde 1- 22/7/1996 tarihli ve 22704 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğ'in 3 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "d) Bankaların mevduat dışı Türk Lirası pasif hesapları için bulunduracakları disponibilite oranı, %6'sı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası vadesiz serbest tevdiat, kalanın asgari %4'ü senet, azami %2'si kasalarda bulundurulan nakit olmak üzere toplam %12'dir."

            Madde 2- Bu Tebliğ 30.11.2000 tarihli bilançonun 2 nci ölçümleme dönemi olan 13-19 Ocak 2001 tarihlerini içerir haftadan başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.