Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.11.2000 Salı Sayı: 24244 (Asıl) 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2000/4)


            Madde 1- 22/7/1996 Tarihli ve 22704 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 96/1 Sıra No.lu Tebliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 1- Bankaların, Türk Lirası Mevduat ve Mevduat Dışı Türk Lirası Pasif hesaplar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bulundurmaları gereken Türk Lirası serbest tevdiatın hesaplanmasında, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen disponibl değerlerin hesaplanma süresi, 25/11/2000 - 5/1/2001 tarihleri arasındaki 6 haftalık sürede 30/9/2000 Bilançosuna ilişkin 4 üncü ölçümleme haftası olan 25/11/2000 - 1/12/2000 haftası ve 31/10/2000 Bilançosuna ilişkin ölçümleme haftaları tek bir disponibl değer hesaplama haftası olarak esas alınır."

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.