mbank  
Resmi Gazete: 13.02.1999 Cumartesi Sayı: 23610 (Asıl)  
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:  
 
Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
Sıra No: 99/1 
  

            MADDE 1- 22.7.1996 tarih ve 22704 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğ'in "Disponibilite Oranları" başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Türk Lirası Mevduatta, 

            Bankaların Türk Lirası mevduatları için bulunduracakları disponibilite oranı, asgari %4'ü senet, azami %2'si kasalarda bulundurulan nakit olmak üzere toplam %6'dır. 

            b) Yabancı Para Mevduatta, 

            Bankaların yabancı para mevduatları için bulunduracakları disponibilite oranı, asgari %1'i senet, azami %2'si kasalarda bulundurulan konvertibl efektif olmak üzere toplam %3'dür. 

            d) Mevduat Dışı Türk Lirası Pasif Hesaplarda, 

            Bankaların mevduat dışı Türk Lirası pasif hesapları için bulunduracakları disponibilite oranı, %8'i Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası vadesiz serbest tevdiat, kalanın asgari %4'ü senet, azami %2'si kasalarda bulundurulan nakit olmak üzere toplam % 14'dür. 

           e) Mevduat Dışı Yabancı Para Pasif Hesaplarda, 

            Bankaların mevduat dışı yabancı para pasif hesapları için bulunduracakları disponibilite oranı, %11'i Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ABD Doları, Alman Markı, İsviçre Frangı, İngiliz Sterlini, Fransız Frangı, Hollanda Florini ve Euro cinsinden serbest tevdiat, kalanın asgari %1'i senet, azami %2'si kasalarda bulundurulan konvertibl efektif olmak üzere toplam 
%14'dür." 

            MADDE 2- 22.7.1996 tarih ve 22704 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu  Tebliğ'in "Taahhütlerin ve Disponibl Değerlerin Hesaplanması ve Süresi" başlığını taşıyan 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

          "Bu Tebliğ gereğince disponibl değer olarak tutulan yabancı para serbest tevdiat ile kasalarda bulundurulan konvertibl efektiflerin Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında taahhütlerin hesaplandığı bilanço tarihindeki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz ve efektif alış kurları, taahhütlerin Türk Lirası karşılıklarının hesaplanmasında ise bankaların bilanço hazırlanmasına esas döviz kurları ve altın alış fiyatı esas alınır." 

            MADDE 3- Bu Tebliğ 13-19.02.1999 tarihlerini içerir haftadan başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.