mbank  
Resmi Gazete: 10.12.1999 Cuma Sayı: 23902 (Asıl) 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(Sıra No: 99/2)


           Madde 1- 22/7/1996 tarih ve 22704 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğ'in "Disponibilite Oranları" başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Türk Lirası Mevduatta,

            Bankaların Türk Lirası mevduatları için bulunduracakları disponibilite oranı, %2'si Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası vadesiz serbest tevdiat, kalanın asgari %4'ü senet, azami %2'si kasalarda bulundurulan nakit olmak üzere toplam %8'dir."

           Madde 2- Aynı Tebliğin "Müeyyide Uygulaması" başlığını taşıyan 7 nci maddesi- nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Disponibilite yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen veya disponibilite cetvellerinde yer alan taahhütler ve disponibl değerler ile aylık bilançolar, diğer mali tablolar ve bankalara ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bulunan hesaplar dikkate alınarak yapılacak incelemeler sonucu tespit olunacak taahhütler ve disponibl değerler arasında farklılık bulunan bankalara, gerçekleştirmedikleri kısım üzerinden, ortalama disponibl değerlerin alındığı haftanın Cuma günleri itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde yürütülmekte olan bankalararası para piyasasında oluşan bir gecelik azami faiz oranının 1.50 katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak oranda 7 günlük cezai faiz uygulanır."

           Madde 3- Bu Tebliğ 31/10/1999 tarihli bilançonun 4 üncü ölçümleme dönemi olan 25-31/12/1999 tarihlerini içerir haftadan başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.