Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.11.2000 Cumartesi Sayı:24241 (Asıl)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası:

12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 29)


            Madde 1- 26/8/1989 Tarihli ve 20264 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Sıra No.lu 12.5.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A), (C) ve (D) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "A) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan

                a) Tüketici kredilerinde (Gerçek kişilere ticari
                amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan
                krediler),                                                                     %10

                b) Diğer kredilerde                                                      %5

            C)  Bankalar ve finansman şirketleri dışında
                Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından
                sağladıkları kredilerde                                                %6

            D)  Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal
                mukabili ödeme şekillerine göre yapılan
                ithalatta                                                                       %6"

            Geçici Madde- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ithalat işlemleri ile kullanılan kredilere temdit edilmemek kaydıyla vadeleri sonuna kadar, bu Tebliğden önceki mevzuat hükümleri uygulanır.

            Başlamış işlem, vadeli akreditif (kabul kredili akreditif dahil) ödeme şekline göre yapılan ithalatta, akreditifin açılmış olmasını, diğer ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta, ithal edilecek malların gümrüğe gelmiş olmasını veya çıkış ülkesinde ihracat işlemlerinin tamamlanmış olmasını ifade eder.

            Vadeli akreditif (kabul kredili akreditif dahil) ödeme şekline göre başlamış işlemlerde, akreditif tutarının artırılması veya akreditif ödeme vadesinin temdidi halinde, artırılan veya temdit edilen tutarlar bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen oranda fon kesintisine tabi tutulur.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.