Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.08.2001 Çarşamba Sayı:24487 (Asıl)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası:

12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 31)


            Madde 1- 26/8/1989 Tarihli ve 20264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Sıra No.lu 12.5.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A), (C) ve (D) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "A) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan
    a) Tüketici kredilerinde (Gerçek kişilere ticari
       amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan
       krediler).                                          %10
    b) Diğer kredilerde                                    %3
    C) Bankalar ve finansman şirketleri dışında
       Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından
       sağladıkları kredilerde                             %3
    D) Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal
       mukabili ödeme şekillerine göre yapılan
       ithalatta                                           %3

            Geçici Madde-  Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce fon kesintisi yatırılmış, ancak gümrük yükümlülüğü başlamamış kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinin fon kesintisi bu Tebliğdeki oranlar esas alınarak hesaplanır.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.