Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.11.2000 Cumartesi Sayı: 24241 (Asıl) 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

Özel Finans Kurumları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)

 
            Madde 1- Özel Finans Kurumları Kurulması Hakkında Bakanlar Kurulu'nun 16.12.1983 Tarih ve 83/7506 Sayılı Kararı ve buna ilişkin olarak 25.2.1984 Tarihli ve 18323 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliği'ne istinaden 21.3.1984 Tarihli ve 18348 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 No.lu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği'nin 6.11.1998 Tarihli ve 23515 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Sıra No.lu Tebliğle değişik 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının blokaj oranlarına ilişkin "I-Türk Lirası" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "I- Türk Lirası
            Cari ve Katılma Hesaplarında %6"

            Geçici Madde- Bu Tebliğin uygulanması sonucu blokaj alacağı doğan kurumların bu alacakları 12.1.2001 tarihinde ödenir.

            Madde 2- Bu Tebliğ 5.1.2001 tarihli cetvelden başlamak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.