Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.12.1999 Cuma Sayı: 24268 (Asıl) 
 Maliye Bakanlığından:
Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği 
Sıra No:23

             1318 sayılı Finansman Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 34 üncü maddesi ve 4605 sayılı Kanunun(3) 2 nci maddesi ile değiştirilen taşıt alım vergisi ile ilgili 10 uncu maddesindeki yetkiye istinaden, bu Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 30/11/2000 tarihli ve 2000/1692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(4) ile %60 oranında artırılmıştır.

             Buna göre, taşıt alım vergisi 1/1/2001 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.

             a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
  
            (I) SAYILI TARİFE
 

Taşıtların Net ağırlığı
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
1 yaş TL.
2 - 3 yaş TL.
4 - 5 yaş TL.
6 - 8 yaş TL.
9 - 11 yaş TL.
950 Kg ve daha aşağısı
533,800,000
356,120,000
266,810,000
177,470,000
132,810,000
951-1200 kg'a kadar
891,370,000
623,080,000
445,440,000
266,810,000
222,120,000
1201-1600 kg'a kadar
1,247,640,000
891,370,000
623,080,000
400,780,000
311,470,000
1601-1800 kg.'a kadar
1,782,800,000
1,247,640,000
891,370,000
578,460,000
445,440,000
1801 kg. ve daha yukarı
2,139,440,000
1,604,190,000
1,158,330,000
802,060,000
533,800,000

             Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanacaktır.

             Lüks uygulaması, 11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde(5) belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

             b) (I) sayılı tarife kapsamı dışında kalan motorlu kara taşıtlarından minibüs ve otobüslerle troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerleri aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (II) SAYILI TARİFE
 

Taşıtların cins ve istiap hadleri
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
1 yaş TL.
2-3 yaş TL.
4-5 yaş TL.
6-8 yaş TL.
9-11 yaş TL.
A) KAMYONET, KAMYON, ÇEKİCİ VE BENZERLERİ (istiap haddi)
1.500 kg’a kadar
407,560,000
254,440,000
182,830,000
141,720,000
101,340,000
1.501-3.500 kg’a kadar
509,210,000
305,840,000
224,190,000
182,830,000
141,720,000
3.501-5.000 kg’a kadar
612,010,000
407,560,000
284,560,000
203,070,000
162,840,000
5.001-10.000 kg’a kadar
816,510,000
488,990,000
448,940,000
367,470,000
244,440,000
10.001-20.000 kg’a kadar
938,140,000
652,040,000
530,510,000
407,560,000
284,560,000
20.001 kg ve daha yukarısı
1,142,640,000
856,720,000
735,040,000
612,010,000
488,990,000
B) MİNİBÜS, OTOBÜS, TROLEYBÜS VE BENZERLERİ (oturma yeri)
15 kişiye kadar
509,210,000
305,840,000
224,190,000
182,830,000
141,720,000
16-25 kişiye kadar
612,010,000
407,560,000
284,560,000
203,070,000
162,840,000
26-35 kişiye kadar
735,040,000
488,990,000
407,560,000
284,560,000
203,070,000
36-45 kişiye kadar
938,140,000
652,040,000
570,670,000
407,560,000
284,560,000
46 ve daha yukarı
1,142,640,000
856,720,000
735,040,000
612,010,000
488,990,000

             c) Motosikletler (motorlu bisikletler dahil), yük ve yolcu motosikletleri ile triportörler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (III) SAYILI TARİFE
 

Taşıtların Cinsi
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
1 yaş TL.
2 - 5 yaş TL.
6 - 11 yaş TL.
MOTOSİKLET
15,420,000
9,790,000
7,580,000
YÜK VEYA YOLCU MOTOSİKLETİ
40,000,000
26,490,000
15,420,000
TRİPORTÖRLER
47,790,000
40,000,000
26,490,000

             d) Traktörler ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (IV) SAYILI TARİFE
 

Taşıtların cinsleri ve Motor gücü (BG)
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
1 yaş TL.
2-3 yaş TL.
4-5 yaş TL.
6-8 yaş TL.
9-11 yaş TL.
A) YAT, KOTRA VE HER TÜRLÜ MOTORLU ÖZEL TEKNELER
10-20 BG’ne kadar
17,284,000
12,931,000
8,572,000
6,008,000
4,211,000
21-50 BG’ne kadar
30,368,000
13,817,000
10,379,000
6,896,000
6,008,000
51-100 BG’ne kadar
34,721,000
17,284,000
12,931,000
8,572,000
7,787,000
101-150 BG’ne kadar
39,078,000
20,867,000
15,622,000
12,142,000
11,252,000
151 BG ve daha yukarı
43,436,000
26,011,000
19,067,000
17,284,000
12,931,000
Bu hadler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli tekneler (kotralar) için %50 nispetinde uygulanır.
B) TRAKTÖRLER
(Fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerden fatura ile ilk iktisabında veya yurt dışında ithalinde bir defaya mahsus) her motor gücü birimi (BG) için 1.542.000. TL. esas alınarak vergilendirilir.

             e) Uçak ve helikopterler (Türk Kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (V) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (V) SAYILI TARİFE
 

Taşıtların azami kalkış ağırlığı
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
1 yaş TL.
2 yaş TL.
3-5 yaş TL.
6-11 yaş TL.
UÇAK VE HELİKOPTELER
1.150 kg’a kadar
2,127,050,000
1,772,990,000
1,595,310,000
1,417,390,000
1.151 –1.800 kg’a kadar
2,658,750,000
2,216,320,000
1,772,990,000
1,506,970,000
1.801-3.000 kg’a kadar
3,900,090,000
3,546,030,000
3,190,750,000
2,836,430,000
3.001-5.000 kg’a kadar
5,319,040,000
4,875,610,000
4,433,180,000
3,989,420,000
5.001-10.000 kg’a kadar
8,866,570,000
7,979,280,000
7,092,120,000
6,206,200,000
10.001-20.000 kg’a kadar
14,185,690,000
13,299,790,000
12,412,670,000
11,525,610,000
20.001 kg ve daha yukarı
17,733,160,000
15,958,970,000
14,185,690,000
12,412,670,000

             Tebliğ olunur.

             (1) 10/8/1970 tarihli ve 13575 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (3) 30/12/2000 tarihli ve 24246 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (4) 8/12/2000 tarihli ve 24254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (5) 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.