Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.12.2001 Cuma Sayı: 24613 (Asıl) 
 Maliye Bakanlığından:
Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği 
Sıra No:24

            1318 sayılı Finansman Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 34 üncü maddesi ile değiştirilen taşıt alım vergisi ile ilgili 10 uncu maddesinde,
            "...     Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...) 

            Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10,000 liranın, (IV) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1,000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

            2001 yılı için yeniden değerleme oranı %53,2 olarak tespit edilmiş ve 301 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiştir.     Buna göre, taşıt alım vergisi 1/1/2002 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.

            a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            I) SAYILI TARİFE

Taşıtların

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler

Net ağırlığı

1 yaş

2 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 8 yaş

9 - 11 yaş

 

TL.

TL.

TL.

TL.

TL.

950 Kg. ve daha aşağısı

817,780,000

545,570,000

408,750,000

271,880,000

203,460,000

951-1200 kg.'a kadar

1,365,570,000

954,550,000

682,410,000

408,750,000

340,280,000

1201-1600 kg.'a kadar

1,911,380,000

1,365,570,000

954,550,000

613,990,000

477,170,000

1601-1800 kg.'a kadar

2,731,240,000

1,911,380,000

1,365,570,000

886,200,000

682,410,000

1801 kg. ve daha yukarı

3,277,620,000

2,457,610,000

1,774,560,000

1,228,750,000

817,780,000

            Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanacaktır.

            Lüks uygulaması, 11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde(4) belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
            ------------------------------------------------------------------------------
             (1) 10/8/1970 tarihli ve 13575 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (3) 1/12/2001 tarihli ve 24600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (4) 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

              b) (I) sayılı tarife kapsamı dışında kalan motorlu kara taşıtlarından minibüs ve otobüslerle troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerleri aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

              (II) SAYILI TARİFE

Taşıtların cins ve istiap hadleri

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler

 

 

 

1 yaş

2 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 8 yaş

9 - 11 yaş

TL.

TL.

TL.

TL.

TL.

 

A)

1.500 kg'a kadar

624,380,000

389,800,000

280,090,000

217,110,000

155,250,000

KAMYONET,

1.501 - 3.500 kg'a kadar

780,100,000

468,540,000

343,450,000

280,090,000

217,110,000

KAMYON,

3.501 - 5.000 kg'a kadar

937,590,000

624,380,000

435,940,000

311,100,000

249,470,000

ÇEKİCİ VE

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1,250,890,000

749,130,000

687,770,000

562,960,000

374,480,000

BENZERLERİ

10.001 - 20.000 kg'a kadar

1,437,230,000

998,920,000

812,740,000

624,380,000

435,940,000

(İstiap haddi)

20.001 kg ve daha yukarısı

1,750,520,000

1,312,490,000

1,126,080,000

937,590,000

749,130,000

B) MİNİBÜS,

15 kişiye kadar

780,100,000

468,540,000

343,450,000

280,090,000

217,110,000

OTOBÜS,

16-25 kişiye kadar

937,590,000

624,380,000

435,940,000

311,100,000

249,470,000

TROLEYBÜS

26-35 kişiye kadar

1,126,080,000

749,130,000

624,380,000

435,940,000

311,100,000

VE

36-45 kişiye kadar

1,437,230,000

998,920,000

874,260,000

624,380,000

435,940,000

BENZERLERİ

46 kişi ve daha yukarı

1,750,520,000

1,312,490,000

1,126,080,000

937,590,000

749,130,000

(Oturma yeri)

 

 

 

 

 

 

             c) Motosikletler (motorlu bisikletler dahil), yük ve yolcu motosikletleri ile triportörler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

              (III) SAYILI TARİFE

Taşıtların Cinsi

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler

 

 

1 yaş

2 - 5 yaş

6 - 11 yaş

TL.

TL.

TL.

MOTOSİKLET

23,620,000

14,990,000

11,610,000

YÜK VEYA YOLCU MOTOSİKLETİ

61,280,000

40,580,000

23,620,000

TRİPORTÖRLER

73,210,000

61,280,000

40,580,000

             d) Traktörler ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

             (IV) SAYILI TARİFE

Taşıtların cinsleri ve

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı 

Motor gücü (BG)

 

 

 

1 yaş

2 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 8 yaş

9 - 11 yaş

 

TL.

TL.

TL.

TL.

TL.

 

A) YAT, KOTRA

10 - 20 BG'ne kadar

 26,479,000

 19,810,000

 13,132,000

9,204,000

6,451,000

VE HER TÜRLÜ

21 - 50 BG'ne kadar

 46,523,000

 21,167,000

 15,900,000

 10,564,000

9,204,000

MOTORLU ÖZEL

51 - 100 BG'ne kadar

 53,192,000

 26,479,000

 19,810,000

 13,132,000

 11,929,000

TEKNELER

101 - 150 BG'ne kadar

 59,867,000

 31,968,000

 23,932,000

 18,601,000

 17,238,000

 

 

 

151 BG ve daha yukarı

 66,543,000

 39,848,000

 29,210,000

 26,479,000

 19,810,000

Bu hadler; Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan

yelkenli tekneler (kotralar) için %50 nispetinde uygulanır.

B) TRAKTÖRLER

(Fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerden fatura ile ilk iktisabında veya

 

 

yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) her motor gücü birimi (BG) için 2,362,000.- TL. esas

alınarak vergilendirilir.

            e) Uçak ve helikopterler (Türk Kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (V) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (V) SAYILI TARİFE

Taşıtların azami kalkış ağırlığı

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler

 

 

1 yaş

2 yaş

3-5 yaş

6-11 yaş

 

TL.

TL.

TL.

TL.

 

UÇAK VE

1.150 kg'a kadar

 3,258,640,000

 2,716,220,000

 2,444,010,000

 2,171,440,000

HELİKOPTERLER

1.151 - 1.800 kg'a kadar

 4,073,200,000

 3,395,400,000

 2,716,220,000

 2,308,670,000

 

 

 

 

 

1.801 - 3.000 kg'a kadar

 5,974,930,000

 5,432,510,000

 4,888,220,000

 4,345,410,000

3.001 - 5.000 kg'a kadar

 8,148,760,000

 7,469,430,000

 6,791,630,000

 6,111,790,000

5.001 - 10.000 kg'a kadar

13,583,580,000

12,224,250,000

10,865,120,000

 9,507,890,000

10.001 - 20.000 kg'a kadar

21,732,470,000

20,375,270,000

19,016,210,000

17,657,230,000

20.001 kg ve daha yukarı

27,167,200,000

24,449,140,000

21,732,470,000

19,016,210,000

             Tebliğ olunur.