Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.03.1983 Salı Sayı: 17974 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:  
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Seri No: 14
  
            Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, binaların dıştan dışa yüzölçümü ile inşaat sınıflarının tespitinde mükelleflerin tereddüde düştükleri anlaşılmış olup, bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

            BİNANIN DIŞTAN DIŞA YÜZÖLÇÜMÜNÜN TESBİTİ :
            Emlak Vergisine esas olacak bina değerinin tespitinde binanın DIŞTAN DIŞA (BRÜT) YÜZÖLÇÜMÜ esas alınmaktadır.

            Binanın (apartmanlarda ise dairenin) dıştan dışa yüzölçümü dış duvarlar arasındaki mesafeler itibariyle m2 cinsinden bulunacak alanıdır.

            Binanın dıştan dışa yüzölçümü kesin olarak bilinemediği takdirde, faydalı yani net alanın % 25 fazlasının dıştan dışa yüzölçümü olarak bildirilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre net alanı 100 m2 olan bir apartman dairesinin beyan edilmesi gerken brüt alanı 125 m2 olacaktır.

            Bu şekilde hesaplanan brüt alan, hol, merdiven boşluğu, kapıcı ve kalorifer dairesi, sığınak gibi ortak kullanım yerlerinden gelen paylar ile kömürlük ve çamaşırlık gibi müştemilatın yüzölçümünü de içermektedir.

            BİNA İNŞAAT SINIFLARININ TESBİTİ :
            Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzüğün 10 uncu maddesinde binalar, inşaat sınıflarına göre beş gruba ayrılmıştır.

            Bina İnşaat Sınıflarının Tesbitine Dair Cetvel 15/12/1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış, ayrıca bina beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkin rehber ekine de alınmıştır.

            Cetvelde, binaların yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi gibi özelliklerine yer verilmiştir.

            Binanın gireceği sınıf, bu özelliklerden yarıdan fazlasını taşıyıp taşımadığına bakılarak belirlenecektir. Örneğin bina, ikinci sınıf inşaata ilişkin özelliklerden yarıdan fazlasını taşıyorsa ikinci sınıf olarak beyan edilecektir.

            Binada anılan özelliklerden yarıdan fazlası yoksa, bu defa özellikleri itibariyle en yakın olduğu sınıfın beyan edilmesi icap edecektir. Örneğin, binanın 5 özelliği ikinci sınıfı, 4 özelliği üçüncü sınıfa, 1 özelliği de birinci sınıfa dahil ise söz konusu bina ikinci sınıfa daha yakın olduğu için ikinci sınıf olarak beyan edilmesi gerekir.

            Diğer taraftan, binanın bir alt veya üst sınıftan hangisine gireceği konusunda tereddüde düşülen hallerde, rayiç bedelin beyan edilmesinin esas olduğu da dikkate alınarak, bir üst sınıf bildirilmelidir. Örneğin binanın üçüncü sınıfa mı yoksa ikinci sınıfa mı gireceğinde tereddüt gösteriliyorsa, bu binanın ikinci sınıf inşaat kabul edilmesi uygun olacaktır.

            ÜLKEMİZDE MESKEN BİNALARININ GENEL OLARAK GİREBİLECE¦İ İNŞAAT SINIFI :
            Yukarıdaki açıklamalara rağmen binanın sınıfını belirlemek mümkün olmaz ise, ülkemizde mesken olarak kullanılan betonarme karkas ve yığma kagir tarzındaki binaların büyük çoğunluğunun ikinci sınıf oldukları gözönünde bulundurularak;

            a) Betonarme karkas binalar için 16.800 TL.

            b) Yığma kagir binalar için de 13.400 TL. beyan edilmesi mümkündür.

            Tebliğ olunur.