Vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.08.1998 Cuma Sayı: 23433 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:  
 
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Seri No: 22
    
            4369 sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu  değişiklikler Kanunun yayımı tarihinde yürürleğe girmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikler nedeniyle 1998 yılı genel beyan dönemi için verilecek emlak vergisi beyannameleri üzerine yapılacak işlemler aşağıda ki şekilde yürütülecektir. 

            1.EMLAK VERGİSİNİN MATRAHI 
            Bina ve arazi vergisinin matrahı, vergi değeridir. Emlak Vergisi Kanunun  29 uncu maddesine göre vergi değeri, gayrimenkulün rayiç bedeli olarak belirlenmiştir. Rayiç bedel ise gayrimenkulün normal alım satım bedelidir. 

            Buna göre, mükellefler emlak vergisi beyannamesinde sahip oldukları bina, arsa ve arazilerin normal alım-satım bedelini beyan edecekleridir. Ancak, mükelleflerin beyan edecekleri değerin, Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan asgari  ölçüde tespit edilen değerlerden düşük bulunması halinde, beyan ettikleri değerler, asgari ölçüde tespit edilen değerlerden düşük bulunması  halinde , beyan ettikleri değerler, asgari  ölçüde tespit edilen değerlere yükseltmek suretiyle tarhiyata esas alınacaktır. 

            Emlak vergisi  oranları, Tebliğin 2 numaralı bölümünde belirtildiği şekilde büyük ölçüde indirilmiş ve bu suretle mükelleflerin sahip oldukları gayrimenkullerini gerçek  değerleri  ile beyan etmelerine imkan sağlanmıştır. 

            Mükelefllerin sahip oldukları bina, arsa ve arazilerin değerlerini, rayiç değerleri ile beyan etmeleri, Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan diğer kazanç ve irat tutarının hesaplanması bakımından mükellefler açısından önem arzetmektedir. 

            Bilindiği gibi , 4369 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 46 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında, diğer kazanç ve irat tutarının hesaplanmasında ; 1998 yılı  emlak vergisi beyanname verme süresinin bitmesinden önce iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, bunların maliyet bedeli olarak 1998 yılı genel beyan döneminde beyan edilecek emlak vergisi değerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

            Bu hüküm uyarınca, 1.1.1999 tarihinden itibaren elden çıkarılan gayrimenkullerin maliyet bedelini, 1998 yılı genel beyan döneminde beyan edecekleri  emlak vergisi değerleri oluşturulacak ve beyan edilecek bu değer  ile satış değeri arasındaki farkın belirli tutarını aşan kısmı, Gelir Vergisi Kanunu açısından diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilecektir. 

            Bu nedenle, emlak vergisi mükelleflerin sahip oldukları bina, arsa ve arazilere ilişkin olarak rayiç değerler üzerinden beyanda bulunmaları kendileri açısından yararlı olacaktır. 

            Diğer taraftan, iktisap şekli ne olursa olsun, 5 yıldan fazla elde tutulan ( veraset yoluyla iktisap edilenlerde 5 yıllık süre şartı aranmaz.) ; konutlar ile köy kıymet beyan defterine kaydedilmesi gereken gayrimenkullerin elde çıkarılması  halinde ise beyan edilen değer ile satış değeri arasındaki  farkın belirli tutarı aşan kısmının diğer kazanç ve iratlar kapsamıda 31.12..2008  tarihine kadar vergilendirilmesi söz konusu olmayacaktır. 

            2.EMLAK VERGİSİ ORANLARI 
            2.1 Yasal Oranlar 
            Emlak Vergisi Kanunun  8 ve 18 inci maddelerinde 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile emlak vergisi oranları ; 

            - Meskenlerde binde 4’den binde 1’e 

            - Mesken dışındaki binalarda binde 5’den binde  2’ye 

            - Arsalarda binde 6 ‘dan binde 3’e 

            - Arazilerde ise binde 3’den binde 1’e 

            indirilmiştir. 

            Bu değişiklik 4369 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürleğe girdiğinden, 29/7/1998 tarihinden  itibaren verilecek beyannameler ile beyanını yenileyen mükelleflerin beyanları üzerine tarh oluncak emlak vergisi; konutlarda binde 1, diğer binalarda binde 2 , arazilerde binde 1, arsalarda binde 3 oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

            2.2 Emekli, Şehit Dul ve Yetimleri ile Gazileri İlişkin İndirimli Vergi Oranı 
            Emlak Vergisi Kanununun emeklilere ilişkin vergi oranını düzenleyen mükerrer 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve konu 8 inci maddede yeniden düzenlenmiştir. 

            Yapılan  bu düzenleme ile daha önce kapsamda olan emekliler ile bunların dul ve yetimlerine ilave olarak; 

            Kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan söz konusu emeklilerin 
               eşleri (başka geliri olmamak kaydıyla),

            - Şehitlerin dul ve yetimleri, 

            - Gaziler,

            İndirimli vergi oranı kapsamına alınmıştır. Bu indirimli vergi oranı Tükiye’de tek meskeni olanlar için uygulanacak ve meskende bizzat oturma şartı aranmayacaktır. 

            2.3. 1998 Yılında Uygulanacak  Vergi Oranları 
            Tebliğin  (2.1) numaralı bölümünde belirtildiği üzere, emlak vergisi oranları, 29/7/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. 

            Ancak, 1998 yılına münhasır  olamak üzere, yeni oranlara göre hesaplanacak vergi, yürürlükten kaldırılan oranlar esas alınarak asgari beyan değerleri üzerinden hesaplanacak vergiden az olmayacaktır. 

            Öte yandan, indirimli vergi oranı kapsamındaki emeklilerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden binde 1 oranı dikkate alınarak bina vergisi hesaplanacaktır. Ancak, geçici 2 nci madde uyarınca mükelleflerin ödeyecekleri  bina vergisi, asgari değerler  üzerinden 98/10752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile belirlenen binde 2 oranı  dikkate alınarak hesaplanan vergiden az olamayacaktır. 

            4369 sayılı Kanunla indirimli vergi uygulaması kapsamına yeni alınan diğer mükellefler için, Bakanlar Kurulunca kullanılacak yetkinin alınan Kanunun Geçici 2 nci maddesi  uyrınca 1998  yılında ödenecek vergiye etkisi olmaması nedeniyle yetki kullanılmamış olup, bu  mükellefler hakkında Kanundaki oranlar dikkate alınarak işlem yapılacaktır. Bakanlar Kurullu yetkisinin 1999 yılında kullanılacağı tabiidir. 
  
            3.ARAZİ VERGİSİ  İSTİSNASI 
            4369  sayılı Kanunla  Emlak Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazileri  ile  ilgisi istisna tutarı  29/7/1998 tarihinde itibaren 250 milyon liraya yükseltilmiştir. 

            Buna göre, 29/7/1998 tarihinden itibaren yeni  beyanname verecek mükellefler ile bu tarihten itibaren  beyanı yenileyen mükelleflerin arazi vergilerinin hesabında. 250 milyon liralık istisna tutarı dikkate alınacaktır. 

            ÖRNEK - Mükellef (A) asgari beyan değeri 2.5 milyar lira olan arazisini 10 milyar lira olarak beyan etmiştir. Kanunun yayımı tarihinden sonra beyanname veren bu mükellef 250 milyon liralık arazi vergisi istisnasından yararlanacaktır. Diğer taraftan, asgari beyan değeri üzerinden verginin hesabında 1 milyon liralık eski istisna dikkatte  alınacaktır. Buna göre, mükellefin 1998 yılında ödemesi gereken vergi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

            - Mükellefin beyanı (matrah)                                                             :    9.750.000.000 TL. 
              (10.000.000.000. - 250.000.000.=) 

            - Hesaplanan arazi vergisi                                                               :            9.750.000 TL. 
              (9.750.000.000x %01=) 

            - Asgari ölçülere göre bulunan matrah                                             :    2.500.000.000 TL. 

            - Asgari ölçülere göre bulunan matrah                                             :    2.499.000.000 TL. 
              (2.500.000.000 -1.000.000=) 

            - Asgari değerlere göre bulunan vergi                                             :            7.497.000 TL. 
              (2.499.000.000x % 03=) 

            - Ödenmesi gereken arazi vergisi                                                    :           9.750.000 TL. 

            Mükellefin beyanı üzerinden hesaplanan vergi, asgari ölçüler dikkate alınarak hesaplanan vergiden fazla olduğundan, beyanı üzerinden hesaplanan 9.750.000 lira arazi vergisi iki eşit taksitte ödenecektir. 

            4. 1998 YILI GENEL BEYAN DÖNEMİNDE VERİLEN BEYANNAMELLER ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 
            Bilindiği gibi, 4369 sayılı Kanunun  geçici 2 nci maddesinde, “1998 genel beyan dönemi 30 Eylül 1998 tarihinde sona erer. Bu Kanunun  yayımı tarihinde önce 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre  beyanda bulunan mükellefler dilerlerse, Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik hükümlerine göre beyanda bulunabilirler. Beyanını yenileyen mükellefler hakkında, Emlak Vergisi Kanunun bu Kanunla değişik hükümlerine göre tarhiyat yapılır. Ancak bu suretle 1998 yılı için tarh edilecek  vergi, asgari değerler üzerinden aynı Kanunun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre hesaplanacak vergiden düşük olamaz. Düşük olması halinde ortaya çıkan vergi farkı idarece tarh edilir. 

            Bu hüküm aynı süre içinde yeni beyanname verecek mükellefler hakkında da uygulanır. “ denilmektedir. 

            Gerek bu  hükümlere göre gerekse yürürlükten kaldırılmış bulunan hükümlere göre 1998 yılı için verilen beyannamelerle ilgili işlemler aşağıdaki gibi olacaktır. 

            4.1. Daha Önce Beyanname Verilmiş Olup Beyanını Yenilmek İstenmeyen  Mükellefler 
            Asgari vergi değeri veya bu değerin üzerinde beyanname verilmiş olup bu değeri yükseltmeyi düşünmeyen, dolayısıyla yeni beyanname vermeyecek mükellefler hakkında yeni hükümlere göre her hangi bir tarhiyat işlemi yapılacağı gibi, daha önce beyanları üzerine tarh ve tahakkuk eden vergilerin düzeltme ve iadesi de söz konusu olmayacaktır.

            Bu mükelleflerin 1999 yılında ödeyecekleri emlak vergisine esas olacak matrahları, 1998 yılında vergiye esas matrahlarının yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle bulunacak ve vergileri buna göre yeni oranlar üzerinden hesaplanacaktır.

            4.2.Kanunun Yayımı Tarihine Kadar Beyanname Vermemiş Olanlar 
           1998 yılı Mart ayında başlayan genel beyan dönemi 30 Eylül 1998 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, Kanunun yayımı tarihine kadar beyanname vermemiş olan mükellefler sahibi bulundukları bina, arazi ve arsalarla  ilgili beyannamelerini  30  Eylül 1998 günü mesai saati bitimine kadar verecekler ve tahakkuk edecek emlak vergilerinin birinci taksitini aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir. 

            Bu mükelleflerin  beyan  ettikleri matrahlar üzerinden yeni vergi oranları  dikkate alınarak emlak vergisi tarh olunacaktır. Ancak, bu suretle 1998 yılı için tarh olunacak vergi, asgari değerler üzerinden Emlak Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki vergi oranlarına göre hesaplanacak vergiden düşük olamayacaktır. 

            Hesaplanan verginin asgari  beyan değeri üzerinden eski orana göre hesaplanan vergiden fazla olmasına ilişkin örnek  

            ÖRNEK : Mükellefler ( A) asgari beyan değeri  5 milyar lira olan konutun rayiç değerini 25 milyar  lira olarak beyan etmiştir. Bu mükellefin 1998 yılında ödeceği  bina vergisi aşağıdaki gibi olacaktır. 

            - Binanın rayiç değeri                                                                                    :    25 milyar TL. 

            - Bina vergisinin matrahı                                                                               :    25 milyar TL. 

            - Hesaplanan  bina vergisi                                                                           :    25 milyon TL. 
              (25 milyar x %01=) 

            - Asgari  ölçülere göre bulunan vergi değeri                                              :     5 milyar TL. 

            - Asgari değerlere göre bulunan vergi                                                        :   20 milyon TL. 
              (5 milyar x % 04=) 

            Mükellefin beyan ettiği rayiç değer üzerinden hesaplanan vergi, asgari beyan değeri dikkate alınarak  hesaplanan vergiden yüksek olduğundan, rayiç değer üzerinden hesaplanan 25 milyon lira ödenecektir. Dolayısıyle, bu mükellef binanın rayiç değeri üzerinden beyannamesini verip binde 1 oranında hesaplanan vergisini ödemiş olacaktır. 

            Hesaplanan verginin asgari beyan değeri üzerinden eski orana göre hesaplanan vergiden az olamasına ilişkin örnek 

            ÖRNEK : Mükellef (B) 1997 yılında inşa ettirdiği asgari beyan değeri 8 milyar lira olan konutun rayiç değerini 24 milyar lira olarak  beyan etmiştir. 1997 yılında inşa edilen konutun değerinin 1/4’ü 5 yıl süre ile muaf olduğundan, 1998 yılında (24 milyar TL. /4= ) 6 milyar lira geçici vergi muafiyeti uygulanacaktır. Diğer taraftan, asgari beyan değeri üzerinden verginin hesabında 1/4 oranındaki geçici muafiyet göz önünde bulundurulacaktır. 

            Buna göre mükellefin ödeyeceği bina vergisi aşağıdaki gibi  olacaktır. 

            - Binanın  rayiç değeri                                                                      :                 24 milyar TL. 

            - Bina vergisinin matrahı                                                                  :                 18 milyar TL. 
              (24 milyar - 6 milyar =) 

            - Hesaplanan bina vergisi                                                                :                 18 milyon TL. 
              (18 milyar x % 01=) 

            - Asgari ölçülere göre bulunan vergi değeri                                   :                   8 milyar TL. 

            - Asgari  ölçülere göre bulunan vergi                                              :                   6 milyar TL. 
              değerine göre  bulunan matrah 
              (8 milyar - 2 milyar =) 

            - Asgari  değere göre bulunan vergi                                               :                24 milyon TL. 
              (6 milyar x%04=) 

            Bu mükellefin, yukarıda hesaplandığı gibi 1998 yılı için asgari ölçüler dikkate alınarak eski oranlar üzerinden  hesaplanan vergisi, yeni oranlar ve rayiç değerler dikkate alınarak hesaplanan vergisinden fazladır. Buna göre, bu mükellef beyanname vermesini müteakip 18 milyon lira beyanı üzerine, 6 milyon kira da asgari değer üzerinden idarece tarh olunan vergi farkı olmak üzere toplam 24 milyon lira vergiyi 2 eşit taksitte ödeyecektir. 

            Emekli maaşı alan ve indirimli vergi oranı uygulamalarının  durumuna ilişkin örnek 

            ÖRNEK : T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli maaşı alan ve başkaca bir geliri olmayan mükellefler emekli (C) , Kanunun yayımı tarihine kadar beyanda bulunmamıştır. Bu mükellef 1998 genel beyan döneminde asgari beyan değeri 4 milyar lira olan tek konutunu 8 milyar lira olarak beyan etmiştir. İndirimli vergi oranı kapsamında  bulunanlara uygulanacak vergi oranı 98/10752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile binde 2 olarak belirlenmiştir. Buna göre, mükellefin ödeyeceği vergi aşağıdaki gibi olacaktır. 

            - Mükelefin beyanı (matrah)                                                  :    8 milyar TL.

            - Hesaplanan bina vergisi                                                     :    8 milyon TL.
              (8 milyar x %01=)
 
            - Asgari ölçülere göre bulunan değeri                                 :     4 milyar TL.
 
            - Asgari   degerlere göre bulunan vergi                              :      8 milyon TL.
               ( 4 milyar x %02)

            Mükellefin beyanına göre hesaplanan 8 milyon lira vergi, asgari beyan değerine göre bulunan vergi ile aynı olduğundan beyanı üzerinden hesaplanan 8 milyon lira vergiyi 2 eşit taksitte ödeyecektir. Ancak , Bakanlar Kurulu yetkisini kullanarak 1999 yılı için vergi oranını "0" (sıfır) olarak belirlediğinde, bu mükellef 1999 yılına ilişkin olarak herhangi bir vergi ödemeyecektir. 

            4.3. Daha Önce Beyanname Vermiş Olup Beyanını Yenileyen Mükellefler  
            Emlak Vergisi Kanunun değişmeyen önceki hükümlerine göre beyanda bulunan mükellefler, dilerlerse Emlak vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik hükümlerine göre yeniden beyanda bulunabileceklerdir. 

            Bu beyanlar, mevcut emlak  vergisi beyannameleri ile yapılacaktır. Beyannamenin “ASGARİ BEYAN HESABI “ ile ilgili tablosu daha önce olduğu gibi doldurulacaktır. Mükellefin beyan edeceği gayrimenkulle ilişkin rayiç bedel, beyannamenin “VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER“ bölümünün rayiç bedel  ile ilgili satırında; rayiç bedeller toplamı ise “VERGİYE TABİ RAYİÇ BEDEL VE VERGİ BİLDİRİMİ “ tablosunda gösterilecektir. 

            Diğer taraftan, yeniden beyanda bulunacak mükelleflerin sahip oldukları gayrimenkullere ilişkin olarak beyan edecekleri değerlerin, daha önce beyan ettikleri rayiç değerden az olamayacağı tabiidir. 

            Mükellefin beyan ettikleri rayiç değere göre tespit ettikleri matrahlar üzerinden yeni vergi oranları dikkatte alınarak emlak vergisi tarh olunacaktır.  Ancak, bu suretle 1998 yılı için tarh olunacak vergi, asgari değerler  üzerinden Emlak Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki vergi oranlarına göre hesaplanacak vergiden düşük olmayacaktır. 

            Beyanlarını yenileyen mükelleflerin, bu Kanunun yayımından önce beyan ettikleri matrahlar üzerinden tahakkuk  ettirilen emlak  vergisi, mükelleflerin yeni beyanlarına göre tahakkuk ettirilen vergiye göre düzeltilecektir. 

            Buna göre, beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerle ilgili olarak kısmen veya tamamen ödeme yapılmış ise bu vergiler, öncellikle yeni beyanlarına göre ödenmesi gereken verginin birinci taksitine sayılacaktır. Buna rağmen bir verginin kalması halinde, ikinci taksite mahsup edilecektir. Bu mahsuptan arta kalan tutar, talepleri üzerine mükelleflere iade edilecektir. 

            Hesaplanan verginin asgari beyan değeri üzerinden eski orana göre hesaplanan vergiden az olmasına ilişkin örnek 

            ÖRNEK : Mükellef (A) asgari beyan değeri 4 milyar lira olan konutun Kanunun yayımından önce aynen ( 4 milyar lira olarak ) beyan etmiş ve beyan üzerinden 16 milyon lira bina vergisi ödemiştir. Aynı mükellef, Kanunun  yayımından sonra beyanını yenileyerek konutunu 10 milyar lira olarak beyan etmiştir. Mükellefin vergisi aşağıdaki gibi  hesaplanacaktır. 

            - Mükellefin beyanı ( matrah)                                                                 :    10 milyar TL. 
  
            - Hesaplanan bina vergisi                                                                     :    10 milyon TL. 
              (10 milyar x%01=) 

            - Asgari ölçülere göre bulunan değer                                                  :      4 milyar TL. 

            - Asgari değere göre bulunan vergi                                                     :   16 milyon TL: 
              (4 milyar  x%04) 

            Bu mükellefin, yukarıda belirtildiği gibi 1998 yılı için asgari ölçüler dikkate alınarak eski oranlar üzerinden hesaplanan vergisi, yeni oranlar ve rayiç değerler dikkate alınarak hesaplanan vergisinden fazladır. Buna göre, bu mükellefin beyanname vermesini müteakıp  10 milyon lira beyanı asgari değer üzerinden idarece tarh olunan vergi farkı olmak üzere toplam 16 milyon lira vergiyi 2 eşit taksitte ödemesi gerekmektedir. Ancak, bu mükellef daha önce ilk beyanına göre 16 milyon lira ödemiş bulunduğundan, ilave bir vergi ödemeyecektir.  

            Hesaplanan verginin asgari beyan değeri üzerinden eski orana göre hesaplanan vergiden  fazla olmasına ilişkin örnek 

            ÖRNEK : Beyanını yenileyen mükellef (B), asgari beyan değeri 7 milyar lira olan işyerini Kanunun yayımından önce 10 milyar lira olarak beyan etmiş ve tahakkuk eden 50 milyon lira verginin  birinci taksiti olan 25 milyon lirayı ödemiştir. 

            Aynı mükellef Kanunun yayımı tarihinden sonra beyanını yenileyerek işyerini 20 milyar lira beyan etmiştir. Bu durumda, mükellefin ödemesi gereken bina vergisi aşağıdaki gibi olacaktır. 

            - Mükellefin beyanı (matrah)                                          20 milyar TL. 

            - Hesaplanan bina vergisi                                             40 milyon TL. 
              (20 milyar x % 02=) 

            - Asgari ölçülere göre bulunan değer                            7 milyar TL. 

            - Asgari ölçülere göre bulunan değer                          35 milyon TL. 
              üzerinden hesaplanan vergi
              (7 milyar x % 05 =) 

            Mükellefin, yeni beyanı üzerinden hesaplanan vergi asgari beyan değeri üzerinden hesasplanan 35 milyon liradan fazla olduğundan, 1998 yılı için ödeyeceği vergi 40 milyon lira olup, birinci taksiti 20 milyon liradır. Bu mükellefin daha önce ödemiş olduğu 25 milyon lira tutarındaki birinci taksit 30 Eylül 1998 tarihine kadar ödemesi gereken verginin birinci taksitine sayılacak, kalan 5 milyon lira ise ikinci taksitine mahsup edilecektir.

            Fazla ödenen verginin mahsup ve iadesine ilişkin örnek 

            ÖRNEK : Mükellef (C) asgari beyan değeri 4 milyar lira olan konutunu  Kanunun  yayımından önce gerçek rayiç bedeli olan 20 milyar lira olarak beyan etmiş ve beyanı üzerinden hesaplanan 80 milyon lira bina verginin tamamını ödemiştir. Aynı mükellef, Kanunun  yayımından sonra beyanını yenileyerek konutunu 20 milyar lira olarak beyan etmiştir. Mükellefin ödeyeceği vergi aşağıdaki gibi olacaktır. 

            - Mükellefin beyanı (matrah)                                               :   20 milyar TL.

            - Hesaplanan bina vergisi                                                  :   20 milyon TL.
              (20 milyar x %01=)

            - Asgari ölçülere göre  bulunan  değer                             :     4 milyar TL.

            - Asgari ölçülere göre bulunan vergi                                 :  16 milyon TL.
              (4 milyar x %04=)
               
             Mükellefin yeni beyanı üzerinden hesaplanan vergi, asgari beyan değeri üzerinden hesaplanan 16 milyon liradan fazla olduğundan, 1998 yılı için ödeyeceği vergi  20 milyon lira olacaktır.

             Bu mükellef, daha önce verginin tamamı olan 8 milyon lirayı ödemiş olduğundan bu tutarın, 20 milyon lirası 1998 yılı vergisine sayılacak, kalan 60 milyon lira talebi halinde kendisine iade edilecektir.

            5. EĞİTİME KATKI PAYI  
            Beyanlarını yenileyen mükelleflerin bu beyanları ile ilgili olarak ikinci defa verecekleri beyannameler, daha önce verilen beyannamelerin devamı ve tek işlem mahiyetinde olduğundan, bu beyannameler  üzerinden ikinci defa eğitime katkı payı alınmayacaktır. 

            Tebliğ olunur.