emlak24  
Resmi Gazete: 22.12.1998 Salı Sayı: 23561 (Asıl) 
Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:   
 
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Seri No: 24
  
            1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde;  

            "Bina Vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir.  

            Şu kadar ki, mükelleflerin beyan edecekleri değerler Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleriyle bu Kanunun 20 nci maddesine göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak, 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle hesaplanacak maliyet bedelinden düşük olamaz..." hükmü yer almaktadır.  

            Bu hüküm ve Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 1999 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.  

            Tebliğ olunur.  
  

1999 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL (Tıklayınız-1)
1999 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL (Tıklayınız-2)
1999 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL (Tıklayınız-3)
1999 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL (Tıklayınız-4)