emlak25  
Resmi Gazete: 16.12.1999 Perşembe Sayı: 23908 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Seri No: 28


            Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 4444 sayılı Kanunla(2) değişik 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Genel beyan dönemi veya vergi değerini tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda emlak vergisi matrahı, her yıl, bir önceki yıl matrahının Vergi Usul Kanunu(3) hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmak suretiyle bulunur.", aynı maddenin beşinci fıkrasında da, "Ek süreye rağmen beyanname verilmemesi halinde, 32 nci maddeye göre belirlenen matrahlar hakkında da, ilgili bulunduğu yılı takip eden yıllarda aynı işlem yapılır..." hükmü yer almaktadır.

    Emlak Vergisi Kanununun geçici 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise "Mükelleflerin 2000 yılı emlak vergisi matrahları, bu madde hükümleri de dikkate alınmak suretiyle bu Kanunun değişik 29 uncu maddesi hükümlerine göre belirlenir." denilmektedir.

            Bakanlığımızca, 1999 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı 279 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile %52,1 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

            Buna göre, mükelleflerin 2000 yılı bina, arsa ve arazi vergisi matrahları; 01/11/1999 - 31/12/1999 tarihleri arasında beyanını yenileyen mükelleflerin yeni beyan ettikleri vergi değeri dikkate alınarak bulunan miktarların, beyanını yenilemeyenlerin ise 1999 yılı matrahlarının, yeniden değerleme oranının yarısı olan %26,05 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

            Tebliğ olunur.

            (1) 11/8/1970 gün ve 13576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (2) 14/8/1999 gün ve 23786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (3) 10/1/1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (4) 18/11/1999 gün ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.